Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
18.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2018)


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Član 1.

U Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Službeni glasnik RS”, broj 90/17), u članu 1. tačka 1) reči: „68/14 – dr. zakon i 112/15” zamenjuju se rečima: „68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17”.

Član 2.

U članu 3. stav 3. menja se i glasi:

„Poresku prijavu PPDG-2R i PPDG-3R u pismenom obliku rezidentni obveznik podnosi OJ PU na čijoj teritoriji ima prebivalište, odnosno boravište, a nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi OJ PU nadležnoj prema mestu ostvarivanja prihoda, odnosno prema boravištu obveznika, odnosno prema prebivalištu ili sedištu poreskog punomoćnika.”.

Član 3.

U članu 7. tačka 2) podtačka (9) posle reči: „posebne nege deteta” dodaju se reči: „u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09)”.

U podtački (11) posle reči: „preko ovlašćenog poslovođe” dodaju se reči: „za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09)”.

U tački 4) podtačka (9) posle reči: „posebne nege deteta” dodaju se reči: „u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09)”.

U podtački (11) posle reči: „kod nastavka obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe” dodaju se reči: „za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09)”.

Član 4.

U članu 9. tačka 2) posle reči: „posebne nege deteta” dodaju se reči: „u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS”, br. 16/02, 115/05 i 107/09)”.

Član 5.

U članu 13. tačka 1) posle reči: „ili sličnom” dodaju se reči: „montažnom ili pokretnom”.

Član 6.

U članu 17. tačka 3) podtač. (2), (3) i (5) reči: „u kalendarskoj godini za koju” zamenjuju se rečima: „na prihod za koji”.

Član 7.

U članu 21. tačka 1) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) oznaka 2 – preduzetnik paušalac,”.

U tački 2) reči: „koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod” zamenjuju se rečju: „paušalca”.

Tačka 4) menja se i glasi:

„4) pod rednim brojem 2.4 Prebivalište/boravište/sedište/opština ostvarivanja prihoda – šifra opštine prebivališta rezidentnog poreskog obveznika, a za nerezidentno fizičko lice šifra opštine boravišta ili opštine ostvarivanja prihoda ili opštine prebivališta, odnosno sedišta poreskog punomoćnika utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;”.

Član 8

Dosadašnji Obrazac PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke zamenjuje se novim Obrascem PPDG-3R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Deo dokumenta je u pripremi i može se videti po objavljivanju celog dokumenta u Pravnoj bazi.
Celom dokumentu se može pristupiti preko taba "otvori relacije" ili "otvori prečišćen tekst".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print