Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 241. i člana 262. stav 1. tačka 1) a u vezi sa članom 50. stav 8, članom 52. stav 8. i članom 53. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),
Komisija za hartije od vrednosti na 12. sednici održanoj 3. marta 2017. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava

Član 1.

U Pravilniku o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Službeni glasnik RS”, br. 14/12 i 5/15), član 2. tačka 2. menja se i glasi:

„2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16).”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 2. menja se i glasi:

„2. Revizorski izveštaj sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije;”.

Stav 1. tačka 6. menja se i glasi:

„6. Odluku o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka ukoliko je doneta, ili izjavu da nije vršena raspodela dobiti, odnosno pokriće gubitka.”.

Član 3.

U članu 4. stav 3. reči: „u celini” zamenjuju se rečima: „sa finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu sastavljaju se u skladu sa strukturom i sadržajem koji su definisani obrascima polugodišnjih i kvartalnih izveštaja dostupnih na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti (PFI-PD, PFI-OSIG/RE, PFI-B, PFI-ZIF, PFI-BDD, KFI-PD, KFI-OSIG/RE, KFI-B, KFI-ZIF, KFI-BDD)”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „posebnim uputstvom” zamenjuju se rečima: „pravilnikom kojim se uređuje Službeni registar informacija”.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print