Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
17.03.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)


Na osnovu člana 34. stav 9. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9, a u vezi s članom 34. tačka 9, Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

1. U Odluci o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Službeni glasnik RS”, br. 51/15, 3/16, 29/16 i 91/16), u tački 8, st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Rezident iz člana 2. tačka (1) odredba pod 6) Zakona o deviznom poslovanju može vršiti uplatu efektivnog stranog novca po osnovu povraćaja neutrošenih sredstava koja su po nalogu tog rezidenta, a radi finansiranja službenog boravka njegovog zaposlenog u inostranstvu, prethodno preneta na račun diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Rezident iz stava 1. ove tačke koji obavlja policijske poslove može vršiti uplate/isplate u efektivnom stranom novcu koje se odnose na međunarodnu policijsku saradnju.”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Rezident iz stava 2. ove tačke može vršiti uplate/isplate u efektivnom stranom novcu i po osnovu programa zaštite učesnika u krivičnom postupku koji se obavlja u skladu sa posebnim zakonom, kao i za druge operativne potrebe radi sprovođenja mera u skladu sa zakonima kojima se uređuju policija i krivični postupak.

Uplate/isplate iz ove tačke vrše se preko računa sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva koji se vodi kod Narodne banke Srbije, u skladu sa odlukom kojom se uređuje način obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

2. U tački 10. stav 1, reči: „Narodne banke Srbije” zamenjuju se rečima: „preko računa iz tačke 8. stav 4. ove odluke.”.

3. U tački 11, posle reči: „Narodne banke Srbije” dodaju se reči: „ili preko računa iz tačke 8. stav 4. ove odluke.”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print