Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
17.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2017)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US ,106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 26. januara 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava baveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 65/15, 71/15 – ispravka, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – ispravka, 78/16, 89/16 i 101/16, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi A, grupa A, naziv proizvođača leka za lek AMARYL (JKL 1042311, JKL 1042312 i JKL 1042313) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1042311

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 2 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

80,90

2 mg

2,70

50,00

1042312

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 3 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

136,10

2 mg

3,02

50,00

1042313

A10BB12

glimepirid

AMARYL

tableta

blister, 30 po 4 mg

Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.P.A.

Francuska; Italija

151,20

2 mg

2,52

50,00

Član 2.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, INN i pakovanje i jačina leka za lek LOMETAZID (JKL 1401290) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1401290

C03EA..

metiklotiazid,
amilorid

LOMETAZID

tableta

blister, 30 po (5 mg +10 mg)

Galenika a.d.

Republika Srbija

148,70

1 tableta

4,96

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek EGILOK (JKL 1107885) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, zaštićeno ime leka i naziv proizvođača leka za lek CORVITOL (JKL 1107580 i JKL 1107582) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1107580

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 50

tableta

blister, 30 po 50 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

80,60

0,15 g

8,06

50,00

1107582

C07AB02

metoprolol

CORVITOL 100

tableta

blister, 30 po 100 mg

Berlin-Chemie AG

Nemačka

155,80

0,15 g

7,79

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek MILENOL (JKL 1107660) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek MILENOL (JKL 1107661) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, farmaceutski oblik, pakovanje i jačina leka, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek ENAP (JKL 1103204, JKL 1103200 i JKL 1103202) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103204

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 5 mg

Krka D.D.

Slovenija

62,40

10 mg

6,24

50,00

1103200

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10 mg

Krka D.D.

Slovenija

100,00

10 mg

5,00

50,00

1103202

C09AA02

enalapril

ENAP

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20 mg

Krka D.D.

Slovenija

200,10

10 mg

5,00

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek AMPRIL (JKL 1103251, JKL 1103255, JKL 1103259 i JKL 1103263) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103251

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 1,25 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

87,40

2,5 mg

6,24

50,00

1103255

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 2,5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

109,90

2,5 mg

3,93

50,00

1103259

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 5 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

191,30

2,5 mg

3,42

50,00

1103263

C09AA05

ramipril

AMPRIL

tableta

blister, 28 po 10 mg

Krka, Tovarna Zdravil, d.d.

Slovenija

274,30

2,5 mg

2,45

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, farmaceutski oblik, pakovanje i jačina leka, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lekove ENAP-H (JKL 1401140) i ENAP-HL (JKL 1401175) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1401140

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- H

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg+25 mg)

Krka D.D.

Slovenija

178,40

1 tableta

8,92

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

1401175

C09BA02

enalapril, hidrohlortiazid

ENAP- HL

tableta

blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg+12,5 mg)

Krka D.D.

Slovenija

149,40

1 tableta

7,47

50,00

Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek CHOLIPAM (JKL 1104510 i JKL 1104511) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa C, lek TULIP (JKL 1104601 i JKL 1104600) briše se.

Član 3.

U Listi lekova, u Listi A, grupa G, lek ANDRIOL TESTOCAPS (JKL 1048111) briše se.

Član 4.

U Listi lekova, u Listi A, grupa J, zaštićeno ime leka za lek CIPROFLOXACIN (JKL 1329511 i JKL 1329510) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1329511

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Remedica Ltd

Kipar

169,50

1 g

67,80

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

1329510

J01MA02

ciprofloksacin

CIPROFLOXACIN REMEDICA

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Remedica Ltd

Kipar

307,30

1 g

61,46

50,00

1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03),
2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19),
3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7),
4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72),
5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).

Član 5.

U Listi lekova, u Listi A, grupa L, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek MEGACE (JKL 1048913) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1048913

L02AB01

megestrol

MEGACE

tableta

bočica, 30 po 160 mg

Haupt Pharma Amareg GmbH;
PharmaSwiss d.o.o.

Nemačka;
Slovenija

4.664,90

160 mg

155,50

50,00

Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima).
Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.

Član 6.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, lek FENTANYL SANDOZ MAT (JKL 9087805, JKL 9087808 i JKL 9087802) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, zaštićeno ime leka za lek KLONAZEPAM (JKL 1084255) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1084255

N03AE01

klonazepam

KLONAZEPAM REMEDICA

tableta

blister, 30 po 2 mg

Remedica Ltd.

Kipar

100,90

8 mg

13,45

50,00

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek ZOLPRIX (JKL 1070162, JKL 1070163, JKL 1070164 i JKL 1070165) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1070162

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 5 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

608,40

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra”

1070163

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 10 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.216,80

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra”

1070164

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 30 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

3.650,40

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra”

1070165

N05AX12

aripiprazol

ZOLPRIX

tableta

30 po 15 mg

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

1.825,20

15 mg

60,84

50,00

1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29),
2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2),
3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2),
4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra”

U Listi lekova, u Listi A, grupa N, lek PAROXETIN SANDOZ (JKL 1072908) briše se.

Član 7.

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, pakovanje i jačina leka za lek SPALMOTIL (JKL 7114462) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7114462

R03AC02

salbutamol

SPALMOTIL

rastvor za raspršivanje

boca staklena,1 po 10 ml (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

211,80

10 mg

42,36

50,00

Bronhijalna astma (J45).

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, ATC i pakovanje i jačina leka za lek BERODUAL (JKL 7114129) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7114129

R03AL01

fenoterol, ipratropijum bromid

BERODUAL

rastvor za raspršivanje

bočica staklena,1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)

Istituto De Angeli S.R.L.

Italija

414,00

-

-

50,00

1. Bronhijalna astma (J45).
2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).

U Listi lekova, u Listi A, grupa R, lek MONLAST (JKL 1114755, JKL 1114756 i JKL 1114754) briše se.

Član 8.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, pakovanje i jačina leka za lek GLAUMOL (JKL 7093071) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

7093071

S01ED01

timolol

GLAUMOL

kapi za oči, rastvor

bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5% (5 mg/ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

149,60

0,2 ml

5,98

50,00

Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelilh kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, lek TIMOGLAUCON (JKL 7099185) briše se.

U Listi lekova, u Listi A, grupa S, lek LATANOPROST SANDOZ (JKL 7099000) briše se.

Član 9.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa B, lek CARDOGREL (JKL 1068243) briše se.

Član 10.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek MILENOL (JKL 1107660) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek MILENOL (JKL 1107661) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek PRENESSA (JKL 1103900) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek VALSARTAN SANDOZ (JKL 1103438 i JKL 1103439) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek TELSIDAN PLUS (JKL 1103706) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1103706

C09DA07

telmisartan, hidrohlortiazid

TELSIDAN PLUS

tableta

28 po (80 mg+12,5 mg)

Alvogen Pharma d.o.o, S.C.Labormed-Pharma S.A.

Republika Srbija, Rumunija

518,00

1 tableta

18,50

70%

Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek CHOLIPAM (JKL 1104510 i JKL 1104511) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa C, lek TULIP (JKL 1104601 i JKL 1104600) briše se.

Član 11.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, lek LIVIAL (JKL 1049210) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa G, lek FINASTERID SANDOZ (JKL 1134225) briše se.

Član 12.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa H, indikacija i napomena za lek FORTEO (JKL 0040240) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0040240

H05AA02

teriparatid

FORTEO

rastvor za injekciju, pen sa uloškom

28 doza po 20 mcg/80 mcl

Lilly France S.A.S.

Francuska

34.776,20

20 mcg

1.242,01

35%

Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjenje pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Član 13.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, lek LEVOKSACIN (JKL 1329382 i JKL 1329383) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek ALVOLAMID T (JKL 1329081 i JKL 1329080) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1329081

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 250 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

414,30

0,5 g

82,86

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

1329080

J01MA12

levofloksacin

ALVOLAMID T

film tableta

blister, 10 po 500 mg

Alvogen Pharma d.o.o.;
Pharmathen S.A.

Republika Srbija;
Grčka

690,90

0,5 g

69,09

25%

1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7);
2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39);
3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01);
4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41);
5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).

Član 14.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, lek FENTANYL SANDOZ MAT (JKL 9087805, JKL 9087808 i JKL 9087802) briše se.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa N, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek ROPINIROL SR PharmaS (JKL 1085338, JKL 1085339 i JKL 1085340) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1085338

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 2 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

532,50

6 mg

57,05

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085339

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 4 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.036,70

6 mg

55,54

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

1085340

N04BC04

ropinirol

ROPINIROL SR PharmaS

tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 28 po 8 mg

PharmaS d.o.o.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka

1.804,60

6 mg

48,34

20%

Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Član 15.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa R, lek MONLAST (JKL 1114754) briše se.

Član 16.

U Listi lekova, u Listi B, grupa A, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek NOLPAZA (JKL 0122927 i JKL 0122928) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0122927

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

234,30

40 mg

234,30

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

0122928

A02BC02

pantoprazol

NOLPAZA

prašak za rastvor za injekciju

bočica staklena, 5 po 40 mg

Krka d.d.

Slovenija

1.171,40

40 mg

234,28

-

STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).

U Listi lekova, u Listi B, grupa A, pakovanje i jačina leka za lek KLOMETOL (JKL 0124302) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0124302

A03FA01

metoklopramid

KLOMETOL

rastvor za injekciju

ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

182,80

30 mg

54,84

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa A, pakovanje i jačina leka za lek SALOFALK (JKL 5129473) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

5129473

A07EC02

mesalazin

SALOFALK

rektalna suspenzija

boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)

Dr Falk Pharma GmbH

Nemačka

3.348,10

1,5 g

179,36

-

Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.

Član 17.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lek HEPARIN (JKL 0062035) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, pakovanje i jačina leka za lek FRAGMIN (JKL 0062212) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0062212

B01AB04

dalteparin-natrijum

FRAGMIN

rastvor za injekciju/infuziju

ampula,10 po 10000 i.j./1 ml

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Belgija

4.840,10

2500 i.j.

121,00

-

1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana
2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste
3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija)
4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA).
5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka za lek TRANEXAMIC MEDOCHEMIE (JKL 0065040) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0065040

B02AA02

traneksaminska kiselina

TRANEXAMIC MEDOCHEMIE

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)

Medochemie Ltd.
(Ampoule injectable facility)

Kipar

526,80

2 g

210,72

-

1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom;
2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka za lekove RECOMBINATE 250 (JKL 0066909), RECOMBINATE 500 (JKL 0066910) i RECOMBINATE 1000 (JKL 0066911) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066909

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

0066910

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

0066911

B02BD02

oktokog alfa

RECOMBINATE 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

liobočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, pakovanje i jačina leka za lek REFACTO AF (JKL 0066770, JKL 0066771, JKL 0066772 i JKL 0066773) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066770

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

14.912,20

500 i.j.

29.824,40

-

0066771

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

27.337,10

500 i.j.

27.337,10

-

0066772

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

54.445,90

500 i.j.

27.222,95

-

0066773

B02BD02

moroktokog alfa

REFACTO AF

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem,1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

108.891,80

500 i.j.

27.222,95

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, INN i pakovanje i jačina leka za lek IMMUNINE (JKL 0066171) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066171

B02BD04

koagulacioni faktor IX, humani

IMMUNINE

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)

Baxter AG

Austrija

28.170,00

350 i.j.

16.432,50

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, pakovanje i jačina leka za lek BENEFIX (JKL 0066110, JKL 0066111, JKL 0066112 i JKL 0066113) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066110

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

12.355,60

450 i.j.

22.240,08

-

0066111

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

24.711,20

450 i.j.

22.240,08

-

0066112

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000i.j/5ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

49.422,40

450 i.j.

22.240,08

-

0066113

B02BD05

nonakog alfa

BENEFIX

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000 i.j/5 ml)

Wyeth Farma S.A.

Španija

98.844,80

450 i.j.

22.240,08

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, INN i pakovanje i jačina leka za lekove HAEMATE P 250 (JKL 0066200), HAEMATE P 500 (JKL 0066201) i HAEMATE P 1000 (JKL 0066202) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066200

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 250

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 i.j./5 mL+250 i.j./5 mL)

CSL Behring GmbH

Nemačka

19.621,70

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066201

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 500

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200 i.j./10 ml+500 i.j./10 ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

39.243,50

7200 i.j.

565.106,40

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

0066202

B02BD06

von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani

HAEMATE P 1000

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400 i.j./15ml+1000 i.j./15ml)

CSL Behring GmbH

Nemačka

78.486,80

7200 i.j.

565.104,96

-

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lekovi GLUKOZA 5% (JKL 0173550, JKL 0173551, 0173552 i JKL 0173553) i GLUKOZA 10% (JKL 0173554, JKL 0173556 i JKL 0173557) brišu se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek DIANEAL PD4 (JKL 9175730) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175730

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek DIANEAL PD4 (JKL 9175732 i JKL 9175733) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175732

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (1,36% m/v+(13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

9175733

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek DIANEAL PD4 (JKL 9175735 i JKL 9175736) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175735

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

9175736

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (3,86% m/v + (38.6g/l)+5.38 g/l+4.48 g/l+0.184 g/l+0.051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

858,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek DIANEAL PD4 (JKL 9175738) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175738

B05D...

glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

DIANEAL PD4

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38.6 g/l)+5.38 g/l+4.48 g/l+0.184 g/l+0.051 g/l)

Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.

Irska; Poljska

1.370,10

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek EXTRANEAL (JKL 9175741) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

9175741

B05D...

ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid

EXTRANEAL

rastvor za peritonealnu dijalizu

plastična kesa 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l)+5.4g/l+4.5g/l+0.257g/l+0.051g/l)

Baxter Healthcare S.A.

Irska

2.411,00

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, naziv proizvođača leka za lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% (JKL 0170350, JKL 0175351 i JKL 0175352) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0170350

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

58,20

-

-

-

0175351

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

53,00

-

-

-

0175352

B05XA03

natrijum hlorid

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%

rastvor za infuziju

kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)

Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.

Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska

72,00

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, lek NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9% (JKL 0175353) briše se.

Član 18.

U Listi lekova, u Listi B, grupa C, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek LASIX (JKL 0400142) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0400142

C03CA01

furosemid

LASIX

rastvor za injekciju

ampula, 6 po 2ml (20 mg/2ml)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

145,10

40 mg

48,37

-

Član 19.

U Listi lekova, u Listi B, grupa H, indikacija i napomena za lek OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M. (JKL 0049191) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0049191

H01CB02

oktreotid

OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M.

rastvor za injekciju/infuziju

ampula, 10 po 1 ml (0,1 mg/ml)

Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.

Italija

4.051,70

0,7 mg

2.836,19

-

1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9);
2. Akromegalija (D35.2; E22.0);
3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovma (I85.0);
4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).

Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Srbije.

Član 20.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, lek AMPISULCILLIN (JKL 0021357) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek VORAMOL (JKL 0327536) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0327536

J02AC03

vorikonazol

VORAMOL

prašak za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 200 mg

Alvogen Pharma d.o.o;
Anfarm Hellas S.A.;
Pharmathen S.A.;
Pharmathen International SA

Republika Srbija;
Grčka;
Grčka;
Grčka

7.355,30

0,4 g

14.710,60

-

STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, lek MEDOVIR (JKL 0328251 i JKL 0328252) briše se.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, naziv proizvođača leka za lek KIOVIG (JKL 0013505, JKL 0013507 i JKL 0013506) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0013505

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

81.827,00

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013507

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

40.913,50

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

0013506

J06BA02

humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu

KIOVIG

rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)

Baxalta Belgium Manufacturing S.A.

Belgija

20.456,80

-

-

-

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, pakovanje i jačina leka za lek HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN (JKL 0013252) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0013252

J06BB05

rabies imunoglobulin, humani

HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN

rastvor za injekciju

bočica staklena, 1 po 5 ml (najmanje 150 i.j./ml)

Institut za transfuziju krvi Srbije

Republika Srbija

24.30/i.j.

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa J, lek TRIPACEL (JKL 0011922) briše se.

Član 21.

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, lek INTRON A (JKL 0328183) briše se.

Član 22.

U Listi lekova, u Listi B, grupa M, lek ESMERON (JKL 0082051) briše se.

Član 23.

U Listi lekova, u Listi B, grupa N, naziv proizvođača leka i država proizvodnje leka za lek DOLANTIN (JKL 0087018) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0087018

N02AB02

petidin hidrohlorid

DOLANTIN

rastvor za injekciju

5 po 2 ml/100 mg

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH;
Delpharm Dijon

Nemačka;
Francuska

592,90

400 mg

474,32

-

STAC

Član 24.

U Listi lekova, u Listi B, grupa V, INN i pakovanje i jačina leka za lek PROTAMIN SULFAT (JKL 0180030) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0180030

V03AB14

protamin-sulfat

PROTAMIN SULFAT

rastvor za injekciju

ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)

Galenika a.d.

Republika Srbija

1.456,70

-

-

-

STAC

Član 25.

U Listi lekova, u Listi C, grupa B, napomena za lekove NPLATE ◊ (JKL 0069400) i REVOLADE ◊ (JKL 1069111 i JKL 1069110) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0069400

B02BX04

romiplostim

NPLATE ◊

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 250 mcg

A mgen Europe B.V.

Holandija

65.386,70

30 mcg

7.846,40

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):

1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije

2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

– Klinika za hematologiju KC Srbije,

– KBC Bežanijska Kosa,

– Klinika za hematologiju KC Vojvodine,

– Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

– KC Kragujevac,

– Vojnomedicinska akademija.

1069111

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 25 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

105.890,70

50 mg

7.563,62

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
– Klinika za hematologiju KC Srbije,
– KBC Bežanijska Kosa,
– Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
– Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
– KC Kragujevac,
– Vojnomedicinska akademija.

1069110

B02BX05

eltrombopag

REVOLADE ◊

film tableta

blister, 28 po 50 mg

Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.

Velika Britanija; Španija

211.781,50

50 mg

7.563,63

-

Terapija refrakterne hronične imunološke trombocitopenijske purpure odraslih pacijenata (D69.3):
1. kod kojih je izvršena splenektomija i koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije
2. koji su rezistentni na primenu lekova prve i druge terapijske linije i kod kojih je splenektomija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
– Klinika za hematologiju KC Srbije,
– KBC Bežanijska Kosa,
– Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
– Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
– KC Kragujevac,
– Vojnomedicinska akademija.

Član 26.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, napomena za lekove RIBOMUSTIN ◊ (JKL 0031002 i JKL 0031003) i BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊ (JKL 0031005, JKL 0031008, JKL 0031006, JKL 0031009, JKL 0031007 i JKL 0031010) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031002

L01AA09

bendamustin

RIBOMUSTIN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

Temmler Werke GmbH;
Haupt Pharma Wolfratshausen GMBH

Nemačka;
Nemačka

25.245,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031003

L01AA09

bendamustin

RIBOMUSTIN ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100 mg

Temmler Werke GmbH;
Haupt Pharma Wolfratshausen GMBH

Nemačka;
Nemačka

99.805,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031005

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

5.049,10

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031008

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

19.961,10

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031006

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

25.245,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031009

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 5 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

99.805,50

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

0031007

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 25 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

50.491,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za hematologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,

- Klinika za onkologiju KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

0031010

L01AA09

bendamustin

BENDAMUSTINE PHARMASWISS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 10 po 100 mg

PharmaSwiss d.o.o Beograd

Republika Srbija

199.611,00

-

-

-

Prva linija u lečenju hronične limfocitne leukemije (Binet stadijum B ili C) kod pacijenata za koje
kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, napomena za lek ADCETRIS ◊ (JKL 0014000) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0014000

L01XC12

brentuksimab vedotin

ADCETRIS ◊

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 mg

Takeda Italia S.P.A

Italija

379.446,90

-

-

-

Lečenje odraslih bolesnika sa relapsom ili refraktarnim CD30 pozitivnim Hodgkin limfomom (C81.0-C81.4):
1. nakon autologe transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili
2. nakon najmanje dva prethodna ciklusa lečenja kod bolesnika kod kojih je autologa transplantacija kontraindikovana.

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Institut za onkologiju Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- Klinika za onkologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, napomena za lek JAKAVI ◊ (JKL 1039249, JKL 1039250 i JKL 1039251) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv
proizvođača leka

Država
proizvodnje
leka

Cena leka
na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka
na veliko
po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

1039249

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 5 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

187.759,00

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039250

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 15 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.600,90

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

1039251

L01XE18

ruksolitinib

JAKAVI ◊

tableta

blister, 56 po 20 mg

Novartis Pharma Stein AG

Švajcarska

374.600,90

-

-

-

1. Novodijagnostikovani bolesnici sa primarnom mijelofibrozom sa izraženom splenomegalijom ili konstitucionalnim simptomima a koji po IPSS prognostičkom skoru pripadaju podrgupama intermedijarnog ili visokog rizika (D47.4).
2. Prethodno lečeni bolesnici sa primarnom mijelofibrozom, post PV mijelofibrozom ili post ET mijelofibrozom koji imaju izraženu splenomegaliju ili konstitucionalne simptome, a rezistentni su na terapiju hidroksiureom (D47.4).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova:
- Klinika za hematologiju KC Srbije,
- KBC Bežanijska Kosa,
- Klinika za hematologiju KC Vojvodine,
- Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš,
- KC Kragujevac,
- Vojnomedicinska akademija.

Član 27.

U Listi lekova, u Listi D, grupa B, briše se oznaka „0” za lek heparin0 (N003616) i glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N003616

B01AB01

heparin

rastvor za injekciju

5000 I.J./0,25 ml

Član 28.

U Listi lekova, u Listi D, grupa D, posle leka methoxsalen (N002485) dodaje se lek acitretin0 (N003905 i N003913) koji glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N003905

D05BB02

acitretin0

kapsula

10 mg

Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

N003913

D05BB02

acitretin0

kapsula

25 mg

Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovan za lečenje psoriasis guttata. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

Član 29.

U Listi lekova, u Listi D, grupa J, briše se oznaka „0” za lek ampicilin, sulbaktam0 (N003806) i glasi:

ŠIFRA LEKA

ATC

INN

FO

JAČINA LEKA

INDIKACIJE

N003806

J01CR01

ampicilin, sulbaktam

prašak za rastvor za injekciju

1000 mg + 500 mg

Član 30.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print