Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.08.2016.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2016)


Na osnovu člana 30. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 68/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u području rada Elektrotehnika („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15), posle dela: „V. NORMATIVI NASTAVNIH SREDSTAVA STRUČNIH PREDMETA OBRAZOVNIH PROFILA”, dodaje se deo koji glasi: „NORMATIV O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

NORMATIV
O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA,
OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNI PROFIL
ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA

U PODRUČJU RADA:

ELEKTROTEHNIKA

A. ZBIRNI NORMATIV POSEBNOG ŠKOLSKOG PROSTORA I OPREME (SPECIJALIZOVANE UČIONICE I RADIONICE)

Za obrazovni profil elektrotehničar multimedije treba da postoje minimalno sledeće specijalizovane učionice za sledeće grupe zajedničkih stručnih predmeta:

a) jedna specijalizovana učionica za predmete:

– osnove elektrotehnike
– elektronika
– audiotehnika
– videotehnika
– proizvodnja multimedijalnih sadržaja
– primenjena audio i video tehnika

b) jedna računarska učionica za predmete:

– računarstvo i informatika
– računarska grafika i multimedija
– informaciono komunikacione tehnologije
– veb dizajn
– alati za obradu slike
– aplikativni programi
– alati za obradu audio i video sadržaja
– kompjuterska animacija
– veb programiranje
– alati za upravljanje sadržajem na internetu
– 3D modelovanje i animacija

v) jedna radionica za predmet:

– praktična nastava

Prostorija i oprema za radionicu

Prostorija za radionicu treba da ima površinu od 54–60 m2 i navedenu opremu:

R.b. Naziv opreme Jed. mere Količina
1. Školska tabla kom. 1
2. Sto za nastavnika kom. 1
3. Stolica za nastavnika kom. 1
4. Bravarski stolovi sa stegama kom. 4
5. Električarski stolovi kom. 4
6. Mašinski sto kom. 2
7. Orman za bravarske alate kom. 1
8. Električarski alat komplet 1
9. Orman za učeničke radove kom. 1
10. Garderobni ormani kom. 1
11. Stolica za učenike kom. 16
12. Ploča za ravnanje kom. 1
13. Stručna literatura (odobreni udžbenik, literatura za nastavnike, katalozi, itd.) komplet** 1

** Za praktičnu nastavu koja se realizuje u radionicama obezbediti neophodnu stručnu literaturu.

B. NORMATIVI NASTAVNIH SREDSTAVA

Predmet: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
sa laboratorijskim vežbama (prvi razred)

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
Aparati, mašine i uređaji
1. Elektromagnet sa različitim magnetnim
materijalima
kom. 1
2. Ispravljač s mogućnošću regulacije kom. 1
3. Generator jednosmerne struje kom. 1
4. Aparatura za proveru Kulonovog zakona kom. 1
5. Osciloskop kom. 1
6. Autotransformator kom. 1
7. Kalem sa mogućnošću promene broja navoja kom. 1
8. Monofazni transformator kom. 1
Modeli, makete, slike, šeme 
9. Galvanometar kom. 1
10. Elektromotor jednosmerne struje kom. 1
11. Elektromotor naizmenične struje kom. 1
12. Veza potrošača u zvezdu, trougao kom. 1
13. Maketa za proveru zakona jednosmerne struje kom. 6
Kompleti, garniture 
14. Regulacioni otpori kom. 6
15. Otporna dekada kom. 6
16. Set otpornika različitih snaga (10Ω – 10MΩ) komplet 6
17. Set keramičkih i elektrolitskih kondenzatora komplet 6
18. Fotoelemenat kom. 1
19. Termoelemenat kom. 1
20. Jednopolne i tropolne sklopke kom. 2
21. Spojni pribor garnitura 1
Instrumenti
22. Analogni univerzalni instrumenti kom. 6
23. Digitalni univerzalni instrumenti sa mogućnošću merenja temperature kom. 6

Predmet: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
sa laboratorijskim vežbama (drugi razred)

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
Modeli i uzorci
1. Maketa sa otpornicima za merenje jednosmerne
i naizmenične struje i napona
kom. 2
2. Maketa za proveru Omovog zakona kom. 2
3. Maketa za proveru I Kirhofovog zakona kom. 2
4. Maketa za proveru II Kirhofovog zakona kom. 2
5. Maketa rednih i paralelnih veza elemenata
za proveru I i II Kirhofovog zakona u kolu
naizmenične struje
kom. 2
6. Maketa za merenje otpornosti kod rednih
i paralelnih veza
kom. 2
7. Maketa za merenje otpornosti PTC i NTC otpornika kom. 2
8. Maketa za merenje prividne i aktivne snage kom. 1
9. Maketa spregnutih oscilatornih kola kom. 2
Pribor i instrumenti
10. Autotransformator kom. 1
11. Otporna dekada kom. 2
12. Analogni univerzalni instrument kom. 6
13. Digitalni multimetar kom. 6
14. Vatmetar kom. 2
15. Osciloskop kom. 6
16. RC generator kom. 2
17. Generator funkcija kom. 2
18. K metar kom. 1
19. AM signal generator kom. 2
20. Digitalni frekvencimetar kom. 2
21. Q metar kom. 1
Alati
22. Lemilica kom. 1
23. Pinceta kom. 1
24. Kombinovana klešta kom. 1
25. Klešta za skidanje izolacije kom. 1
26. Odvijač (komplet ravnih i krstastih) komplet 1
27. Sečice kom. 1

Predmet: ELEKTRONIKA
sa laboratorijskim vežbama (prvi i drugi razred)

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
Šeme, slike, filmovi 
1. Zidna šema strukture PN, NPN i PNP spoja, sa simbolima i karakteristikama kom. 1
2. Zidna šema strukture feta i mosfeta, sa simbolima i karakteristikama kom. 1
3. Zidna šema strukture tiristora, sa simbolima i karakteristikama kom. 1
4. Zidna šema strukture optoelektričnog elementa, simboli i karakteristike kom. 1
5. Zidna šema tehnološkog procesa dobijanja tranzistora kom. 1
6. Zidna šema pojačivača sa zajedničkim emiterom kom. 1
7. Zidna šema pojačivača sa fetom, sa zajedničkim sorsom kom. 1
8. Zidna šema triaka u primeni fazne regulacije snage potrošača kom. 1
9. Prikaz tehnološkog procesa u izgradnji integrisanih kola kom. 1
10. Šema sa oznakama integrisanih kola kom. 1
11. Prikaz unutrašnje strukture operacionog pojačivača kom. 1
12. Prikaz različitih oscilatora kom. 1
13. Prikaz astabilnog i monostabilnog multivibratora kom. 1
14. Prikaz Šmitovog okidnog kola kom. 1
15. Prikaz A/D i D/Akonvertora kom. 1
16. Prospekti logičkih kola kom. 1
Modeli, makete
17. Maketa sa Si i Ge diodom kom. 4
18. Maketa sa Zenerovom diodom kom. 4
19. Maketa jednostavnog stabilizatora napona sa Z diodom kom. 4
20. Maketa sa varikap-diodom kom. 4
21. Maketa jednostranog i dvostranog usmerača kom. 4
22. Maketa sa bipolarnim tranzistorom kom. 4
23. Maketa jednostepenog i termički stabilisanog pojačivača RC tipa kom. 4
24. Maketa emiterskog pojačivača kom. 4
25. Maketa pojačivača sa Darlingtonovim spojem tranzistora kom. 4
26. Maketa sa unipolarnim tranzistorom – fetom i mosfetom kom. 4
27. Maketa pojačivača sa fetom i automatskim prednaponom kom. 4
28. Maketa invertora sa bipolarnim tranzistorom kom. 4
29. Maketa invertora sa mosfetom kom. 4
30. Maketa sa diodnim i triodnim tiristorom kom. 4
31. Maketa sa diakom i triakom kao regulatorom snage potrošača kom. 4
32. Maketa sa optoelektronskim elementima (fotootporom, fotodiodom, fototranzistorom i LED diodom) kom. 4
33.

Maketa sa operacionim pojačavačem:

– invertujući spoj

– neinvertujući spoj

– sabirač

– diferencijalni pojačavač

– ograničavač

– komparator napona
kom. 4
34. Maketa sa integrisanim stabilizatorom napona kom. 4
35. Maketa oscilatora u tri tačke bez i sa kvarcom kom. 4
36. Maketa astabilnog multivibratora kom. 4
37. Maketa monostabilnog multivibratora kom. 4
38. Maketa sa Šmitovim okidnim kolom kom. 4
39. Maketa sa CMOS, osnovna logička kola i invertor kom. 4
40. Maketa sa više različitih familija logičkih kola kom. 4
41. Maketa A/D i D/A konvertora kom. 4
42. Maketa binarnog i dekadnog brojača kom. 4
43. Maketa sa multiplekserom i demultiplekserom kom. 4
Instrumenti 
1. Analogni multimetar kom. 4
2. Digitalni multimetar kom. 4
3. Elektronski multimetar kom. 4
4. Milivoltmetar kom. 4
5. Dvokanalni osciloskop kom. 4
6. RC generator 10 Hz – 100 kHz kom. 2
7. Generator funkcije (sa DC izlazom i opsegom 0,1 Hz – 2 MHz) kom. 4
8. Pulsni generator (od 0,1 Hz do 10 MHz,  sa amplitudnim opsegom od 1 V do 15 V,  vremenom uspona – pada oko 10 ns) kom. 4
9. Linearni potenciometar kom. 16
  Napomena: Ukoliko laboratorijski stolovi nemaju ugrađene stabilne izvore napajanja, treba predvideti 8 h 2 = 16 stabilnih izvora promenljivih napona od 0 V do 30 V
Alati 
10. Mali, srednji i veliki odvijač, odvijač – ispitivač faze garnitura 1
11. Klešta – kombinovana, špicasta i sečice garnitura 1
12. Alat za skidanje izolacije sa vodova kom. 1
13. Mala stega kom. 1
14. Lemilica sa termostatom od 50 W, s finim i običnim vrhom kom. 1
15. Pinceta (velika i mala) kom. po 1
16. Makaze kom. 1
17. Kutija za smeštaj raznovrsnih elektronskih elemenata (pasivnih i aktivnih) za popravke i eksperimentisanje kom. 1

Napomena: Umesto zidnih šema mogu se koristiti prezentacije na računaru.

Predmeti:
AUDIOTEHNIKA
VIDEOTEHNIKA
PROIZVODNjA MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA
PRIMENjENA AUDIO I VIDEO TEHNIKA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
1. Laboratorijski stolovi kom. 5
2. Učeničke stolice kom. 10
3. Katedra kom. 1
4. Nastavnička stolica kom. 1
5. Tabla kom. 1
6. Ormari za laboratorijske instrumente i opremu kom. 2
7. Sto za video režiju kom. 1
8. Sto za audio režiju kom. 1
9. Ormari za odlaganje kamera, baterija i priključnih kablova kom. 2
10. Stalak za kameru kom. 2
11. Stalak za mikrofon kom. 3
Uređaji i instrumenti
1. Osciloskop – dvokanalni kom. 2
2. NF generator kom. 2
3. Elektronski milivoltmetar kom. 5
4. Digitalni frekvencmetar kom. 2
5. Generator funkcija kom. 2
6. Digitalni multimetar kom. 5
7. Različite vrste mikrofona kom. 5
8. Različite vrste zvučnika kom. 5
9. TV prijemnik kom. 1
10. Digitalne video kamere za studio i teren kom. 2
11. Memorijske kartice za video kamere kom. 5
12. Kamere za video nadzor kom. 5
13. Kompjuterska kartica sa četiri ulaza kom. 1
14. IC pasivni senzori kom. 8
15. Videointerfonski sistem kom. 1
16. Digitalni fotoaparat kom. 2
17. Sistem za kontrolu pristupa sa šifratorom kom. 1
18. Izvor za napajanje 12 V/1 A kom. 5
19. Alarmna centrala sa 8 zona kom. 1
20. Makete za izvođenje laboratorijskih vežbi kom. 5
21. Računar za nelinearnu montažu kom. 1
22. Računar za obradu teksta i zvuka kom. 2
23. Bar generator kom. 1
24. Video mikseta kom. 1
25. Audio mikseta kom. 1
26. Uređaj interne komunikacije kom. 1
27. Komplet kablova za audio i video signale kom. 1
28. Monitori slike kom. 3
29. Monitori zvuka 2x100 W kom. 2
30. Rasvetna tela – reflektori sa blendama, filterima kom. 2
Provodnici 
1. Kom. plet provodnika – kraći kom. 5
2. Kom. plet provodnika – duži kom. 5
3. Sonde za osciloskop i generatore kom. 20
4. Kablovi sa BNC priključkom. kom. 12
5. Kablovi za digitalni multimetar i generatore kom. 24
Softver
1. Odgovarajući softver po izboru profesora kom. 1

Predmeti:
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
RAČUNARSKA GRAFIKA I MULTIMEDIJA
INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
VEB DIZAJN
ALATI ZA OBRADU SLIKE
APLIKATIVNI PROGRAMI
ALATI ZA OBRADU AUDIO I VIDEO SADRŽAJA
KOM. PJUTERSKA ANIMACIJA
VEB PROGRAMIRANjE
ALATI ZA UPRAVLJANjE SADRŽAJEM NA INTERNETU
3D MODELOVANjE I ANIMACIJA

R.b. Vrsta i naziv nastavnog sredstva Jed. mere Količina
1. Laboratorijski stolovi kom. 8
2. Učeničke stolice kom. 15
3. Katedra kom. 1
4. Nastavnička stolica kom. 1
5. Tabla kom. 1
6. Računar (savremenih performansi) kom. 16
7. Program za obradu teksta, tabelarnu obradu podataka, izradu slajd prezentacija, izradu relacionih baza podataka kom. 1
8. Program za obradu slika kom. 1
9. Program za crtanje vektorske grafike kom. 1
10. Program za obradu zvuka kom. 1
11. Program za obradu video zapisa kom. 1
12. Program za izradu animacija kom. 1
13. Program za 3D modelovanje kom. 1
14. Program za izradu multimedijalnih prezentacija kom. 1
15. Program za crtanje električnih šema i simulaciju rada elektronskih kola kom. 1
16. Program za projektovanje električnih instalacija kom. 1
17. Program za izradu veb prezentacija kom. 1

 ❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print