Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.09.2017.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA KINESKO-SRPSKOG PARKA PRIJATELJSTVA U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – US i 44/14), a u vezi sa članom 1. stav 2. Protokola o razumevanju između Vlade Republike Srbije i HBIS Group Co., Ltd, NR Kina, 05 broj 337-6632/2017-1 od 17. jula 2017. godine,

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu („Službeni glasnik RS”, broj 81/17), u tački 3. na kraju podtačke 6) tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se podtačka 7), koja glasi:

„7) Bogdan Gecić, advokat iz Beograda.”

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print