Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
15.09.2017.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE I ZAJEDNIČKE GRUPE ZA UNAPREĐENJE POZICIJE REPUBLIKE SRBIJE NA LISTI SVETSKE BANKE „DOING BUSINESS” ("Sl. glasnik RS", br. 83/2017)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business”

1. U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business” („Službeni glasnik RS”, br. 5/17 i 80/17), u tački 9. stav 4. posle alineje dvadesete dodaje se alineja dvadeset prva koja glasi:

„– Mihailo Jovanović, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.”

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print