Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.10.2016.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2016)


Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge

1. U Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16 i 76/16), u Tarifi, u tarifnom broju 3: KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM, tarifni st. 3. i 4. brišu se, a dosadašnji tarifni st. od 5. do 9. postaju tarifni st. od 3. do 7.

2. U tarifnom broju 4: POSLOVI KONTROLE POSLOVANjA BANAKA I POSLOVI NADZORA NAD POSLOVANjEM DAVALACA FINANSIJSKOG LIZINGA, PLATNIH INSTITUCIJA, INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA, posle tarifnog stava 2. dodaju se novi tarifni st. 3. i 4, koji glase:

"3. Izdavanje rešenja o davanju saglasnosti za otvaranje filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu, kao i za otvaranje predstavništva strane banke u Republici Srbiji, na zahtev pravnog lica 80.000 dinara 9-040039-MBR
4. Izdavanje potvrda, uverenja i dr. u vezi s radom domaće banke, filijale, drugog organizacionog oblika ili predstavništva banke u inostranstvu, kao i u vezi s radom predstavništva strane banke u Republici Srbiji, na zahtev pravnog ili fizičkog lica 8.000 dinara 9-040040-MBR".

Dosadašnji tarifni st. od 3. do 31. postaju tarifni st. od 5. do 33.

Dosadašnji tarifni stav 3, koji postaje tarifni stav 5, menja se i glasi:

"5. Upis banke, filijale, poslovne jedinice ili predstavništva banke, odnosno predstavništva strane banke u Republici Srbiji u registar Narodne banke Srbije, na zahtev banke, odnosno strane banke 80.000 dinara 9-040004-MBR".

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print