Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2016)


Na osnovu člana 213. stav 3, člana 214. stav 2. i člana 215. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače

Član 1.

U Pravilniku o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače („Službeni glasnik RS”, br. 93/13, 116/13, 108/14, 36/15, 51/15, 86/15 i 104/15), u članu 3. stav 6. reči: „i redosledu časova u okviru iste teme obuke” brišu se.

Stav 10. menja se i glasi:

„Ako se kandidat u istom pravnom licu osposobljava za dve ili više kategorija vozila, kandidat može prisustvovati časovima osnovnog fonda teorijske obuke samo jednom, pod uslovom da se teorijska obuka sprovodi u periodu koji nije duži od 12 meseci od dana početka teorijske obuke, što se evidentira u novoj knjižici obuke.”.

U stavu 11. broj: „10” zamenjuje se brojem: „20”.

Dodaje se stav 14. koji glasi:

„Izuzetno od stava 12. ovog člana, jedan čas teorijske obuke predavač može započeti u zakazanom terminu i u slučaju prekida veze sa ISO, pri čemu je predavač dužan da podatke o sprovedenom času unese u ISO pre održavanja narednog časa, a nemogućnost povezivanja sa ISO mora biti dokumentovana najmanje slikom sa originalnim datumom i vremenom.”

Član 2.

U članu 6. stav 2. posle reči: „obuke” dodaju se zapeta i reči: „odnosno 4 pojedinačna časa posebnog fonda”.

Član 3.

U članu 7. st. 3. i 5. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3, a dosadašnji stav 6. postaje stav 4.

Član 4.

U članu 8. stav 2. reči: „je kandidat” zamenjuju se rečima: „kandidat može biti”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Podatke o rasporedu termina održavanja teorijske obuke za određeni dan pravno lice unosi u centralnu bazu podataka ISO najkasnije tri sata pre održavanja termina. Ako se iz bilo kojih razloga ne može održati teorijska obuka u zakazanom terminu pravno lice o tome obaveštava nadležni organ, najkasnije 30 minuta nakon zakazanog termina.”.

U stavu 4. posle reči: „ima ličnu kartu” dodaju se reči: „ili ispis sa čipa lične karte”.

Član 5.

U članu 40. stav 2. posle reči: „koji već ima vozačku dozvolu” dodaju se zapeta i reči: „odnosno probnu vozačku dozvolu,”.

Član 6.

U članu 49. i članu 52. st. 1. i 2. broj: „2016” zamenjuje se brojem: „2018”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1–5. ovog pravilnika koje se primenjuju po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print