Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Kodeksa ponašanja državnih službenika ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 164. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17),

Visoki službenički savet donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Kodeksa ponašanja državnih službenika

Član 1.

U Kodeksu ponašanja državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 29/08 i 30/15), u članu 4. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Državni službenik je dužan da u svom radu jednako profesionalno i nepristrasno pristupa svim strankama, da ne daje prioritet bilo kome iz bilo kojih razloga, sem profesionalnih.”

Posle dosadašnjeg stava 2. koji postaje stav 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Državni službenik ne sme svojim ponašanjem, postupcima ili rečima da podstiče stranke na davanje, tj. da im stavlja do znanja da očekuje bilo koju korist, odnosno ne sme da preduzima bilo koje radnje i postupke koji bi ga doveli u zavisan položaj ili u obavezu da vrati uslugu nekom fizičkom ili pravnom licu.”

Član 2.

Naziv člana 6. i član 6. menjaju se i glase:

„Ostvarivanje javnog interesa

Član 6.

Državni službenik je dužan da pri donošenju odluka postupa tako da svakoj stranci omogući da što lakše zaštiti i ostvari svoja prava i pravne interese, vodeći pritom računa da to ne bude na štetu javnog interesa.

Državni službenik je dužan da vodi računa o javnom interesu pri vršenju diskrecionih ovlašćenja i da postupa u granicama zakonom datog ovlašćenja i saglasno cilju zbog koga je ovlašćenje dato.”

Član 3.

Naziv člana 16. i član 16. menjaju se i glase:

„Zabrana seksualnog uznemiravanja i lažnog prijavljivanja

Član 16.

Zabranjeno je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje državnog službenika kojem je cilj ili koje predstavlja povredu dostojanstva državnog službenika u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo radno okruženje (u daljem tekstu: seksualno uznemiravanje).

Zabranjeno je ponašanje koje predstavlja zloupotrebu prava na zaštitu od seksualnog uznemiravanja.

Zloupotrebu prava na zaštitu od seksualnog uznemiravanja, u smislu ovog kodeksa, čini državni službenik koji je svestan ili je morao biti svestan da ne postoje razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, a pokrene ili inicira pokretanje tog postupka da bi za sebe ili drugog pribavio materijalnu ili nematerijalnu korist ili da bi naneo štetu drugom licu.”

Član 4.

Posle člana 16. dodaju se naziv člana i član 16a, koji glase:

„Zabrana diskriminacije i lažnog prijavljivanja

Član 16a

Zabranjeno je svako ponašanje državnog službenika kojem je cilj diskriminacija, odnosno davanje privilegija ili stavljanje u nepovoljniji položaj u istoj ili sličnoj situaciji zbog određenog ličnog svojstva ili ometanje ili onemogućavanje državnog službenika da pod jednakim uslovima ostvaruje prava na radu ili u vezi s radom u organu.

Zabranjeno je ponašanje koje predstavlja zloupotrebu prava na zaštitu od diskriminacije.

Zloupotrebu prava na zaštitu od diskriminacije, u smislu ovog kodeksa, čini državni službenik koji je svestan ili je morao biti svestan da ne postoje razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od diskriminacije, a pokrene ili inicira pokretanje tog postupka da bi za sebe ili drugog pribavio materijalnu ili nematerijalnu korist ili da bi naneo štetu drugom licu.”

Član 5.

Posle člana 18v dodaju se naziv člana i član 18g, koji glase:

„Obaveštavanje javnosti o pravilima ponašanja državnih službenika

Član 18g

Organi su dužni da na odgovarajući način (objavljivanjem na veb-sajtu, isticanjem na oglasnoj tabli i sl.) obaveste građane o ponašanju koje imaju pravo da očekuju od državnih službenika i o načinu prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika.

Organi su dužni da unapređuju način prijema pritužbi građana i načina merenja zadovoljstva građana pruženim uslugama (kroz informisanje, omogućavanje prijema pritužbi putem veb-sajta, anketiranje korisnika usluga i dr.).”

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print