Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018)


Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Član 1.

U Pravilniku o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 58/13 i 102/15), u Nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, Deo I, Dvanaesto poglavlje – Ginekološke procedure (blokovi 1240 – 1299, osim blokova: 1246 i 1267), u Bloku 1297 Procedure reproduktivne medicine, u nazivu posle reči „medicine” dodaju se reči: „(uključuje postupke biomedicinski potpomognute oplodnje)”.

Posle naziva Bloka reči:

Ukoliko se obavlja, šifrirati odvojeno i sledeće:

– Faloposkopija” zamenjuju se rečima:

„Šifrirati dodatno, kada se izvodi:

– Faloposkopija (35710 – 00 iz Bloka 1248)”.

Šifre i nazivi zdravstvenih usluga:

„13209-001 Koordinacija postupka VTO kod pacijentkinje sa donacijom oocite

13209-002 Koordinacija postupka VTO kod pacijentkinje sa donacijom sperme

13209-003 Koordinacija postupka inseminacije kod pacijentkinja sa donacijom sperme

13206-001 Mikroasistirano otvaranje zona pelucida (zona pellucida) ZD mikropipetom

13206-002 Lasersko otvaranje zona pelucida (zona pellucida)

13206-003 Asistirani hečing (hatching) ranog embriona

13206-004 Biopsija blastomere ranog embriona

13206-005 Bioppsija polocita ranog zigota ili oocite

13203-001 Artefijijalna inseminacija

13212-001 Prikupljanje oocita dobijenih aspiracijom folikula

13215-011 Intrauterini transfer krioprezerviranih embriona

13215-031 Mikroasistirana fertilizacija (ICSI)

Uključuje: embrioredukciju

Isključuje: faloposkopiju” brišu se.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13209-00 menja se i glasi:

„13209-00 Planiranje i upravljanje za potrebe tehnologija potpomognute oplodnje”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13206-00 menja se i glasi:

„13206-00 Usluge potpomognute oplodnje, pomoću postupaka nestimulisane ovulacije ili postupaka ovulacije stimulisane klomifen-citratom

Uključuje:

− sve usluge embriološke laboratorije

− kvantitativno određivanje nivoa hormona

− savetovanja tokom celog postupka

− ultrazvučne preglede tokom postupka”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13200-00 menja se i glasi:

„13200-00 Usluge potpomognute oplodnje, pomoću postupaka stimulacije jajnika korišćenjem lekova za izazivanje superovulacije

Uključuje:

− sve usluge embriološke laboratorije

− kvantitativno određivanje nivoa hormona

− savetovanja tokom celog postupka

− ultrazvučne preglede tokom postupka”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13203-00 menja se i glasi:

„13203-00 Usluge praćenja ciklusa ovulacije, za postupke sa stimulacijom superovulacije i postupke inseminacije (unutartelesnog oplođenja)”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13212-00 menja se i glasi:

„13212-00 Transvaginalna aspiracija oocita (TVAO)

Uključuje: Ultrazvučni nadzor tokom postupka AO”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13212-01 menja se i glasi:

„13212-01 Transabdominalna aspiracija oocita (TAAO)

Uključuje: Laparoskopsku aspiraciju oocita”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13215-00 menja se i glasi:

„13215-00 Intrafalopijalni prenos gameta (polaganje neoplođenih oocita i semenih ćelija u jajovode)

Uključuje:

− laparoskopski učinjen prenos gameta

− ultrazvučni nadzor tokom postupka”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13215-01 menja se i glasi:

„13215-01 Embriotransfer u uterus (prenos ranih embriona u matericu, kada nije drugde obuhvaćeno)

Uključuje: ultrazvučni nadzor tokom postupka”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13215-02 menja se i glasi:

„13215-02 Embriotransfer u Falopijeve tube (prenos ranih embriona u jajovod) i to:

− intratubarni transfer brazdajućih embriona (TEST)

− intrafalopijalni transfer zigota (ZIFT)

Uključuje:

− laparoskopski učinjen prenos embriona ili zigota

− ultrazvučni nadzor tokom postupka”.

Naziv zdravstvene usluge pod šifrom 13215-03 menja se i glasi:

„13215-03 Ostali postupci reproduktivne medicine (postupci in vitro oplodnje, kada nisu drugde obuhvaćeni)

Isključuje: faloposkopiju (datu pod: 35710-00 [1248])”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print