Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA BEZBEDNOSTI OD POŽARA SPOLJNIH ZIDOVA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)


Na osnovu člana 44a Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 20/15),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

Član 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 59/16), u članu 1. posle reči: „efikasnosti”, dodaju se reči: „kako bi se sprečilo nastajanje požara na spoljnim zidovima zgrada i njegovo širenje po tim zidovima.”

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) zidani (opeka, blokovi i sl.) ili betonski (liveni na licu mesta ili prefabrikovani) zidovi sa toplotno-izolacionim slojem i spoljnim zidanim, betonskim ili bilo kojim drugim slojem za zaštitu od dejstva atmosferilija, sa uključenim ventilisanim vazdušnim slojem/međuprostorom (ventilisani spoljni zid);”.

Član 3.

U članu 4. stav 1. tačka 3) reči: „≥1,0 mm” zamenjuju se rečima: „ ≥2,0 mm”.

U tački 4) podtačka (1) reči: „<1,0 mm” zamenjuju se rečima: „<2,0 mm”.

Posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi:

„4a) Toplotno izolaciona komponenta – toplotno-izolacioni sloj je u sastavu spoljnog zida zgrade i uvek se smatra bitnim sastavnim delom spoljnog zida;”.

Posle tačke 8) dodaje se tačka 9) koja glasi:

„9) Estetski sloj je sloj kojim se unapređuje izgled zgrade i dodat je na spoljne zidove zgrada posle:

(1) sistema iz Tabele 1, 2. i 3, pri čemu sistem mora ispunjavati uslove iz člana 7. ovog pravilnika;

(2) spoljnog sloja kao komponente iz Tabele 1. i 2, pri čemu spoljni sloj mora ispunjavati uslove iz člana 7. ovog pravilnika;

(3) završnog sloja kao komponente iz Tabele 3, pri čemu završni sloj mora ispunjavati uslove iz člana 7. ovog pravilnika.

Izuzetno, estetski sloj može biti deo sistema, odnosno završna ili spoljašnja komponenta iz člana 7. ovog pravilnika. ”

Član 4.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

U sastavu spoljnog zida u pogledu sistema ili pojedinačnih komponenata sistema moraju se primeniti građevinski proizvodi najmanje karakteristike reakcije na požar prema SRPS EN 13501-1 u skladu sa tabelama 1, 2. i 3.

Tabela 1. zidani (opeka, blokovi i sl.) ili betonski (liveni na licu mesta ili prefabrikovani) zidovi, sa toplotno-izolacionim slojem i spoljnim zidanim, betonskim i drugim sličnim slojem za zaštitu od dejstva atmosferilija, bez ventilisanog vazdušnog sloja – međuprostora, čiji je grafički prikaz odštampan u Prilogu 1, slika 1, kao i samonoseći prefabrikovani fasadni paneli.

KATEGORIZACIJA ZGRADE

A

B

V1

V2

G

Klasa reakcije na požar sistema (spoljni zid)

D-s2,d2

C-s2,d2

B-s1,d1

A2-s1,d1

A2-s1, d1

Klasa reakcije na požar komponenata spoljnog zida


spoljni sloj/slojevi *

B-s2, d1

B-s2,d1

B-s2,d1

A2-s1,d1

A2-s1,d0

toplotno – izolacioni sloj

E-d2

D-s2,d2

C-s2,d1

B-s2,d1

B-s2,d1

(*) Kriterijum važi i za sve slojeve samonosećeg prefabrikovanog fasadnog panela uključujući i njegov toplotno-izolacioni sloj

Tabela 2. zidani (opeka, blokovi i sl.) ili betonski (liveni na licu mesta ili prefabrikovani) zidovi sa toplotno-izolacionim slojem i spoljnim zidanim, betonskim ili bilo kojim drugim slojem za zaštitu od dejstva atmosferilija, sa uključenim ventilisanim vazdušnim slojem/međuprostorom (ventilisani spoljni zid), čiji je grafički prikaz odštampan u Prilogu 1, slika 2.

KATEGORIZACIJA ZGRADE

A

B

V1

V2

G

Klasa reakcije na požar sistema (spoljni zid)

D- s2,d2

C-s2,d2

B-s2,d1

A2-s1,d1

A2-s1,d0

Klasa reakcije na požar komponenata


Spoljni sloj/slojevi

D-s2,d2

C-s2,d2

B-s2,d1

A2-s1,d1

A2-s1,d0

Potkonstrukcija


– linijski element veze

D

C

B

A2

A2

– tačkasti element veze

A2

A2

A2

A2

A2

toplotno-izolacioni sloj

B-s2,d1

A2-s2,d1

A2-s1,d0

A1

A1

Tabela 3. zidani (opeka, blokovi i sl.) ili betonski (liveni na licu mesta ili prefabrikovani) zidovi sa kontaktnim toplotno-izolacionim sistemom (ETICS), čiji je grafički prikaz odštampan u Prilogu 1, slika 3.

KATEGORIZACIJA ZGRADE

A

B

V1

V2

G

Klasa reakcije na požar sistema

D-s2,d2

C-s2,d2

B-s2,d1

A2-s1,d1

A2-s1,d0

Klasa reakcije na požar komponenata


završni sloj/slojevi *

B-s2,d1

B-s2,d1

B-s2,d1

B-s1,d1

A2-s1,d0

toplotno – izolacioni sloj

D-s2,d2

C-s2,d2

B-s2,d1

A2-s1,d1

A1

* Ako se komponenta sastoji iz više završnih slojeva, svaki pojedinačni završni sloj, koji predstavlja bitan sastavni deo mora ispunjavati zahteve iz tabele. Ako je preko toplotno izolacionog sloja izveden sloj od materijala klase A1 u debljini većoj od 2 cm, tada se klasa reakcije na požar toplotno-izolacionog sloja može odrediti na osnovu zahteva iz tabele koji se odnose na prvu nižu kategoriju zgrade.”

Član 5.

Posle člana 7. dodaju se novi članovi 7a i 7b, koji glase:

„Član 7a

Kada je estetski sloj deo sistema tada taj sistem mora ispunjavati uslove iz člana 7. ovog pravilnika, odnosno kada je estetski sloj završna ili spoljašnja komponenta, tada estetski sloj – kao komponenta, mora ispunjavati uslove iz člana 7. ovog pravilnika.

Ako estetski sloj nije deo sistema i ne predstavlja komponentu iz člana 7. ovog pravilnika, onda mora biti izveden od građevinskih proizvoda karakteristike reakcije na požar prema SRPS EN 13501-1 u skladu sa Tabelom 4.

Tabela 4.

Debljina estetskog sloja

[mm]

Površine spoljnog zida zgrade

[%]

do 10

10-20

20-30

30-35

35-40

*

Klasa reakcije na požar

do 5

D-s3,d1

D-s2,d1

C-s2,d1

B-s1,d1

B-s1,d0

od 5–10

D-s2,d1

D-s2,d1

B-s1,d1

B-s1,d0

B-s1,d0

10–20

C-s2,d1

C-s1,d1

B-s1,d0

B-s1,d0

*

20–30

C-s1,d0

C-s1,d0

*

*

*

*


NAPOMENA: *– veće vrednosti nisu dozvoljene. Površina spoljnog zida zgrade izračunava se za jednu stranu zgrade na kojoj se postavlja estetski sloj (fasadni izgled) tako što se saberu sve površine te strane – spoljašnjeg zida na kojima se postavljaju sistem ili komponente iz člana 7. ovog pravilnika.

Član 7b

Estetski slojevi ne mogu se postavljati:

1) na stranama objekta sa kojih je zbog specifične pozicije zgrada, prema proračunu iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, moguć prenos požara na druge objekte,

2) preko površine koja se smatra horizontalnim i vertikalnim pojasevima iz člana 9, 11. i 13. ovog pravilnika, sem ako ispunjavaju uslove iz člana 9. stav 2. i člana 12. ovog pravilnika.”

Član 7.

U članu 8. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Kod specifične pozicije susednih objekata, mora se proračunom prema priznatim metodama potvrditi da materijali ugrađeni u spoljne zidove zgrada, izabrani u pogledu klase reakcije na požar sistema ili komponenata sistema u skladu sa odredbama ovog pravilnika, prilikom gorenja neće prouzrokovati ili doprineti prenosu požara sa jednog objekta na drugi.

Kada se proračunom iz stava 2. ovog člana ne potvrdi da su građevinski materijali, koji su izabrani na način utvrđen ovim pravilnikom prihvatljivi u pogledu reakcije na požar, tada se za objekat moraju izabrati materijali razvrstani u prvu sledeću višu klasu reakcije na požar u skladu sa Tabelama 1, 2. i 3.”

Član 8.

Posle člana 10. dodaje se novi član 10a koji glasi:

„Član 10a

Ventilisani spoljni zidovi moraju biti izvedeni tako da se u slučaju požara spreči prenos požara kroz ventilisani vazdušni sloj, a u svemu prema uputstvu proizvođača.

Kontaktni toplotno-izolacioni sistemi (ETICS) moraju biti izvedeni tako da se u slučaju požara spreči otpadanje delova toplotno izolacionog sistema.”

Član 9.

Član 11. menja se i glasi:

Član 11.

„Ako je streha ili krovni pokrivač izveden od gorivih materijala izloženih prenosu požara, iznad otvora najviših spratnih etaža mora se ugraditi negorivi horizontalni pojas visine najmanje 1,0 m, od materijala klase reakcije na požar A1 prema SRPS EN 13501-1.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je streha ili krovni pokrivač izveden od gorivih materijala i obložen negorivim materijalom klase reakcije na požar A1 prema SRPS EN 13501-1, smatra se da streha i krov nisu izloženi prenosu požara i ne primenjuje se odredba stava 1. ovog člana.

Negorivi horizontalni pojas, od materijala klase reakcije na požar A1 prema SRPS EN 13501-1, mora se ugraditi najmanje 0,5 m sa leve i desne strane otvora najviših spratnih etaža, mereno od krajnjih ivica.”

Član 10.

Prilog 1. zamenjuje se novim Prilogom 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print