Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
13.03.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U OSNOVNOJ MUZIČKOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 18/13) u članu 2. stav 1. tačka 6) posle podtačke (8) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (9) koja glasi:

„(9) profesor solfeđa i muzičke kulture.”

U tački 12) posle podtačke (2) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se podtačka (3) koja glasi:

„(3) muzičar orguljaš.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print