Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2017)


Na osnovu člana 26. stav 8. i člana 29. stav 3. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon i 101/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Član 1.

U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 17/13, 102/15 i 6/16), u članu 4. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 2.

U članu 9. stav 3. reči: „stava 1. tač. 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „stava 1. tač. 1) i 2)”.

Član 3.

U članu 15. stav 2. tačka 1) menja se i glasi:

„1) ako se ne izvrši obnova registracije u skladu sa članom 13. ovog pravilnika;”.

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) u slučaju nepridržavanja propisa, i to:

(1) dostavljanja netačnih podataka koji se odnose na ostvarivanje prava, posle odobravanja podsticaja, u postupku inspekcijske kontrole, odnosno kontrole podsticaja na licu mesta,
(2) davanja neistinitih podataka u postupku davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup, odnosno na korišćenje, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava,
(3) nepridržavanja ugovornih obaveza po ugovorima sa Ministarstvom,
(4) falsifikovanja dokaza koji su u vezi sa predmetom podsticaja,
(5) otuđenja predmeta podsticaja pre roka, suprotno propisu za dodelu podsticaja,
(6) nečuvanja dokumentacije u propisanom roku, u skladu sa posebnim propisima,
(7) ostvarivanja prava na podsticaje za druga lica,
(8) podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za istu svrhu po više propisa u toku kalendarske godine,
(9) onemogućavanja inspekcijske kontrole, odnosno kontrole podsticaja na licu mesta,
(10) korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova,
(11) ometanja poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
(12) ometanja postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup,
(13) davanja zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u podzakup, odnosno privremeno korišćenje,
(14) vršenja investicionih radova na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini ili menjanja načina njegovog korišćenja bez saglasnosti Ministarstva, osim u slučaju podizanja infrastrukture na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini pre stupanja na snagu posebnog propisa koji uređuje postupak davanja u zakup, odnosno na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
(15) spaljivanja organskih ostataka posle žetve useva,
(16) pričinjavanje poljske štete na usevima, sadnicama, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu,
(17) korišćenja biološki nerazgradive folije na obradivom poljoprivrednom zemljištu,
(18) podizanja veštačkih livada i pašnjaka na obradivom poljoprivrednom zemljištu četvrte i pete katastarske klase, odnosno podizanja šuma na obradivom poljoprivrednom zemljištu bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva,
(19) menjanja namene i drugog oblika raspolaganja na zemljištu koje je preneto selima na korišćenje, izuzev izgradnje ribnjaka,
(20) neuspostavljanja plodoreda i nevođenja knjige polja prilikom korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na osnovu ugovora o zakupu, odnosno korišćenju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
(21) koji se odnose na proizvodnju i promet vina, rakije i drugih alkoholnih pića i piva,
(22) koji se odnose na proizvodnju i promet etanola,
(23) koji se odnose na bezbednost hrane, zdravlje bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, koje se skladišti, seje, sadi, proizvodi, dorađuje, prerađuje i stavlja u promet,
(24) započinjanja upotrebe genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama u zatvorenim sistemima, namerno uvođenje u životnu sredinu, stavljanje u promet ili gajenje u komercijalne svrhe bez odobrenja Ministarstva,
(25) neuništavanja otpada koji sadrži, sastoji se ili je dobijen od genetički modifikovanih organizama, kao i otpada koji je nastao upotrebom genetički modifikovanih organizama uz prisustvo ovlašćenog lica tako da genetički modifikovani organizam više ne bude sposoban za razmnožavanje i prenos genetičkog materijala na druge vrste;”.

Član 4.

U članu 16. stav 5. briše se.

Član 5.

Član 17. menja se i glasi:

„Pasivni status traje:

1) do obnove registracije za narednu godinu, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika;

2) do ponovnog sticanja uslova za upis, odnosno obnovu registracije, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

3) do otklanjanja razloga (isplate dospelog kredita ili rata kredita, odnosno dospelih rata za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, povraćaja više primljenih sredstava i sl.), u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

4) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 15. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

5) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) podtač. (2), (3) i (6)–(22) ovog pravilnika;

6) pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 15. stav 2. tačka 5) podtač. (1), (4), (5) i (23)–(25) ovog pravilnika.

Po isteku polovine trajanja pasivnog statusa u slučajevima iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, poljoprivredno gazdinstvo može podneti zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa i obnovu aktivnog statusa u kome navodi opravdane razloge za prevremeni prestanak pasivnog statusa.

U periodu iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana, poljoprivredno gazdinstvo može podneti samo jedan zahtev iz stava 2. ovog člana.

Zahtev iz stava 2. ovog člana poljoprivredno gazdinstvo podnosi Komisiji za ocenu pasivnog statusa, koju obrazuje ministar (u daljem tekstu: Komisija).

Preuranjen, nepotpun i nedopušten zahtev za prevremeni prestanak pasivnog statusa i obnovu aktivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva odbacuje se bez razmatranja.

U roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva iz stava 2. ovog člana, Komisija razmatra zahtev i dostavlja ministru obrazloženi predlog odluke povodom zahteva.

Pri razmatranju zahteva iz stava 6. ovog člana, Komisija ceni opravdanost razloga za prestanak pasivnog statusa, uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, a naročito da li je poljoprivredno gazdinstvo iz istog razloga ranije bilo u pasivnom statusu, kao i da li je postupanjem, poljoprivrednog gazdinstva na osnovu kog je utvrđen pasivan status, nastupila šteta, odnosno da li je poljoprivredno gazdinstvo otklonilo, odnosno naknadilo ovu štetu.

Odluka ministra po zahtevu za prevremeni prestanak pasivnog statusa i obnovu aktivnog statusa je konačna.”

Član 6.

Prilog 3, Prilog 4 i Šifarnik biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela, koji su odštampani uz Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 17/13, 102/15 i 6/16) i čine njegov sastavni deo zamenjuju se novim Prilogom 3, Prilogom 4 i Šifarnikom biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7.

U 2017. i 2018. godini poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo ili nekomercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, prilikom upisa, odnosno prilikom prve promene podataka u kalendarskoj godini koji se odnose na upis u Registar u 2017. godini, odnosno 2018. godini.

Uslov za pasivni status u 2017. i 2018. godini ne stiče se ako poljoprivredno gazdinstvo ne izvrši obnovu registracije.

Poljoprivredno gazdinstvo koje se na dan stupanja na snagu ovog pravilnika nalazi u pasivnom statusu iz razloga utvrđenom u članu 5. stav 1. ovog pravilnika, u 2017. i 2018. godini vodi se u aktivnom statusu ako Upravi podnese zahtev za obnovu aktivnog statusa i dostavi sve podatke koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru ili izjavu da podaci u Registru nisu promenjeni.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print