Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.05.2018.

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)


Na osnovu člana 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU
o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 100/16, 26/17 i 104/17), u Državnom programu obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u Odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja, dodaje se stav 2. koji glasi:

„Sredstva za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave koje se, uz saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, realizuju u 2018. godini obezbeđena su u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) u iznosu od 80.000.000,00 dinara (sa PDV) u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.22 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print