Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
11.05.2018.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)


Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu

1. U Odluci o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/12, 71/13, 98/13, 125/14 i 102/15), u tački 3. stav 1. odredbe pod 7) i 7a), reči: „u skladu s članom 13. Zakona o deviznom poslovanju” zamenjuju se rečima: „u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju”.

2. U tački 6, posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ove tačke, devize iz tog stava rezident može držati na računu kod banke u inostranstvu i posle isteka roka iz tog stava, ako ima rešenje Narodne banke Srbije o odobravanju držanja deviza na računu kod banke u inostranstvu po drugom osnovu koji je propisan tačkom 3. ove odluke, i to do iznosa deviza i roka koji su odobreni tim rešenjem, o čemu je dužan da obavesti Narodnu banku Srbije”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print