Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)


Na osnovu člana 28. stav 7. i člana 31. stav 3. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

1. U Odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Službeni glasnik RS”, br. 94/11, 57/12, 123/12, 43/13, 113/13, 135/14, 25/15, 38/15, 61/16, 69/16 i 91/16), u tački 2, odredba pod 4) menja se i glasi:

„4) ovlašćeni procenjivač je lice koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje profesija procenitelja vrednosti nepokretnosti, ovlašćeno da vrši procenu nepokretnosti, kao i organ koji je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, nadležan za vođenje poreskog postupka, pri čemu ovo lice ne može biti lice povezano s dužnikom u smislu Zakona o bankama i ne može biti uključeno u proces odobravanja plasmana ili prodaju nepokretnosti;”.

2. U tački 3. stav 1, alineja četvrta menja se i glasi:

„– dugoročne i kratkoročne hartije od vrednosti koje se ne uključuju u knjigu trgovanja;”.

3. Tačke 5. i 6. menjaju se i glase:

„5. Banka je dužna da svojim aktima utvrdi metodologiju za procenu obezvređenja bilansne aktive i verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama, odnosno za priznavanje i merenje očekivanih kreditnih gubitaka (u daljem tekstu: metodologija), u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

6. Banka metodologijom:

– utvrđuje postupke za procenu iznosa obezvređenja bilansne aktive i/ili verovatnog gubitka po osnovu vanbilansnih stavki, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti u tom procesu;

– utvrđuje metode i tehnike koje koristi za procenu obezvređenja na pojedinačnoj i grupnoj osnovi;

– utvrđuje modele koje koristi za merenje očekivanih kreditnih gubitaka, uključujući i merenje iznosa obezvređenja u slučaju da postoji objektivan dokaz o obezvređenju;

– utvrđuje kriterijume razvrstavanja potraživanja u grupe potraživanja sa sličnim karakteristikama za potrebe procene postojanja značajnog povećanja kreditnog rizika i iznosa očekivanih kreditnih gubitaka na grupnoj osnovi;

– utvrđuje postupke na osnovu kojih će procenjivati da li je na izveštajni datum došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika bilansne aktive i vanbilansnih stavki u odnosu na dan početnog priznavanja;

– utvrđuje definiciju statusa neizmirenja obaveza koju koristi za potrebe određivanja promena u riziku nastupanja statusa neizmirenja obaveza u odnosu na dan početnog priznavanja bilansne aktive i vanbilansnih stavki;

– utvrđuje načine na koje će određivati da li na izveštajni datum bilansna aktiva i vanbilansne stavke imaju nizak kreditni rizik;

– utvrđuje kriterijume za razvrstavanje bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema nivoima obezvređenja na način definisan Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 9 – Finansijski instrumenti (u daljem tekstu: MSFI 9), uključujući i kriterijume za prelazak potraživanja iz jednog nivoa obezvređenja u drugi;

– obezbeđuje da sve analize, procene i ostali postupci u procesu procene iznosa obezvređenja bilansne aktive i verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama budu precizno objašnjeni i dokumentovani;

– obezbeđuje da procena iznosa obezvređenja bilansne aktive i verovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama bude zasnovana na tačnim i ažurnim podacima i da uzima u obzir sve razumne i utemeljene informacije o prošlim događajima, sadašnjim okolnostima i predviđanjima budućih ekonomskih uslova koje su raspoložive bez nepotrebnih troškova i opterećenja na izveštajni datum.

Trenutak u kojem banka utvrdi da postoji objektivan dokaz o obezvređenju, odnosno da je nastupio status neizmirenja obaveza u skladu s definicijom iz stava 1, alineja šesta, ove tačke – ne može se istovremeno odrediti i kao trenutak u kojem je došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika bilansne aktive i vanbilansnih stavki u odnosu na dan početnog priznavanja, u smislu alineje pete tog stava.”.

4. U tački 7, posle reči: „najmanje jednom godišnje” dodaju se zapeta i reči: „a po potrebi i češće,”.

5. Tačka 8. menja se i glasi:

„8. Banka je dužna da najmanje jednom u tri meseca procenjuje kvalitet potraživanja, utvrđuje da li postoji objektivan dokaz o obezvređenju i obračunava adekvatan iznos tog obezvređenja.

Banka je dužna da najmanje jednom u tri meseca procenjuje da li je došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika u odnosu na dan početnog priznavanja i da obračunava adekvatan iznos obezvređenja po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka.”.

6. U tački 10. stav 1, reči: „sposobnost dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema banci” zamenjuju se rečima: „procenjene buduće novčane tokove po osnovu te aktive”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Banka metodologijom utvrđuje okolnosti čijim nastupanjem će se smatrati da postoji objektivan dokaz o obezvređenju bilansne aktive.”.

7. Tačke 11. do 19, kao i naslovi iznad tač. 11, 14. i 19 – brišu se.

8. U tački 35a, stav 2. menja se i glasi:

„Pod bilansnom aktivom koja se klasifikuje za potrebe iz stava 1. ove tačke podrazumevaju se svi dužnički instrumenti koji se evidentiraju u bilansu stanja (dospeli i nedospeli kratkoročni i dugoročni krediti, ostali plasmani, depoziti kod banaka, sredstva na računima kod Narodne banke Srbije, kamate i naknade, dugoročne i kratkoročne hartije od vrednosti koje se ne uključuju u knjigu trgovanja i ostali dužnički instrumenti koji se evidentiraju u bilansu stanja), osim instrumenata kojima se trguje.”.

9. U tački 35b. stav 1, alineja četvrta menja se i glasi:

„– potraživanje se smatra obezvređenim u skladu sa MSFI 9 i raspoređeno je u nivo 3 (Stage 3) primenom kriterijuma utvrđenih u tački 6. stav 1, alineja osma, ove odluke.”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Potraživanje koje se smatra obezvređenim u skladu sa MSFI 9 ali primenom kriterijuma utvrđenih u tački 6. stav 1, alineja osma, ove odluke nije raspoređeno u nivo 3 (Stage 3) – banka je dužna da klasifikuje u grupu problematičnih potraživanja ako je ispunjen jedan od uslova iz stava 1, alineje od prve do treće, ove tačke.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

10. Banka je dužna da do početka primene ove odluke uskladi svoje unutrašnje akte i procedure i preduzme sve neophodne radnje radi usklađivanja svog poslovanja sa odredbama ove odluke.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print