Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE PREDLOGA VLADI ZA PRETHODNU SAGLASNOST ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI PO CENI MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ILI BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 15. stav 3. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, br. 61/15 i 88/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za prethodnu saglasnost za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne cene, ili bez naknade („Službeni glasnik RS”, broj 80/15), u tački 3. podtačka 2) alineje prva i četvrta, menjaju se i glase:

„– Branislav Pejčić, načelnik Odeljenja za investicije i programske mere podrške privrednom razvoju u Ministarstvu privrede,

– Predrag Deretić, viši savetnik za direktna ulaganja u Razvojnoj agenciji Srbije,”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print