Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 28. stav 7. i člana 31. stav 3. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),
Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke

1. U Odluci o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke („Službeni glasnik RS”, br. 94/11, 57/12, 123/12, 43/13, 113/13, 135/14, 25/15, 38/15, 61/16 i 69/16), u tački 2. stav 1, odredba pod 9) menja se i glasi:

„9) refinansiranje potraživanja podrazumeva nastanak novog potraživanja banke po osnovu plasmana koji je odobrila radi izmirenja dela ili celog iznosa obaveze koju dužnik ima prema banci ili drugom pravnom licu kome je ustupljeno potraživanje prema tom dužniku;”.

2. U tački 21v, stav 1. menja se i glasi:

„Restrukturirana potraživanja koja banka, u skladu s tačkom 35đ stav 3. ove odluke, smatra potraživanjima koja nisu problematična – ne mogu biti klasifikovana u kategoriju povoljniju od kategorije u koju su bila klasifikovana na datum restrukturiranja, odnosno u koju bi bila klasifikovana na taj datum, dok se ne ispune uslovi iz stava 1. te tačke.”.

3. U tački 35d. stav 1, alineja četvrta menja se i glasi:

„– dužnik je istovremeno kada je odobreno novo potraživanje banke, ili u kratkom periodu pre ili posle tog odobravanja, izvršio plaćanje glavnice ili kamate po osnovu drugog potraživanja banke ili drugog pravnog lica kome je ustupljeno potraživanje prema tom dužniku, a koje je bilo klasifikovano ili je ispunjavalo uslove da bude klasifikovano u grupu problematičnih ili bi, u odsustvu novog potraživanja, bilo tako klasifikovano, odnosno ispunjavalo te uslove.”.

U stavu 2, alineja druga menja se i glasi:

„– dužnik je, istovremeno kada je odobreno novo potraživanje banke, ili u kratkom periodu pre ili posle tog odobravanja, izvršio plaćanje glavnice ili kamate po osnovu drugog potraživanja banke ili drugog pravnog lica kome je ustupljeno potraživanje prema tom dužniku, a po kojem je bio, potpuno ili delimično, u docnji dužoj od 30 dana u periodu od tri meseca pre nastanka novog potraživanja;”.

4. U tački 35đ stav 4, alineja prva menja se i glasi:

„– potraživanja koja su bila klasifikovana ili su ispunjavala uslove da budu klasifikovana u grupu problematičnih pre restrukturiranja;”.

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print