Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.11.2016.

ODLUKA O DOPUNI POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)


Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/08, 88/11 i 106/15) i člana 53. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 4/16),
Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 25. oktobra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o dopuni Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva

Član 1.

U Poslovniku o radu Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 4/16), posle člana 27. dodaje se naziv članova i čl. 27a do 27v koji glase:

,,Način rada i odlučivanja Saveta u slučajevima političkog uticaja na rad sudstva

Član 27a

Sudija, koji smatra da postoji politički uticaj na njegov rad, može pismeno da se obrati Savetu.

Predsednik Saveta po sopstvenoj inicijativi, na predlog jednog člana Saveta ili na osnovu obraćanja sudije iz stava 1. ovog člana saziva sednicu Saveta na kojoj će se razmatrati postojanje političkog uticaja na rad sudstva.

Obraćanje sudije iz stava 1. ovog člana, inicijativa predsednika Saveta i predlog člana Saveta iz stava 2. ovog člana mora biti obrazloženo.

Sednica se saziva bez odlaganja.

Predsednik Saveta unapred utvrđuje dnevni red sednice na kojoj se razmatra postojanja političkog uticaja na rad sudstva i o tako utvrđenom dnevnom redu se ne glasa i on se ne može menjati.

Član 27b

Sednica se može održati iako nije prisutna većina članova Saveta.

U slučaju iz stava 1. ovog člana odsutni članovi Saveta glasaju putem telefona, e-maila ili telefaksa.

Član 27v

Savet, nakon održane sednice, obaveštava javnost o zaključcima sa sednice Saveta putem održavanja konferencije za novinare, davanjem saopštenja sredstvima javnog informisanja ili objavljivanjem zaključaka na internet stranici Saveta.”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print