Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA I ZABRANAMA PROIZVODNJE, STAVLJANJA U PROMET I KORIŠĆENJA HEMIKALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2017)


Na osnovu člana 49. st. 1. i 3. Zakona o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

Član 1.

U Pravilniku o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Službeni glasnik RS”, br. 90/13, 25/15 i 2/16), u Prilogu 1, Deo 1 – Lista ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih supstanci, smeša ili proizvoda, Redni broj ograničenja i zabrane 5, u koloni Ograničenja i zabrane, u tački 4. posle podtačke b) dodaje se podtačka v), koja glasi:

„v) prirodni gas koji je stavljen u promet za opštu upotrebu, pod uslovom da koncentracija benzena ostane manja od 0,1% (v/v).”

Redni broj ograničenja i zabrane 6. u koloni Ograničenja i zabrane, tačka 1. menja se i glasi:

„1. Zabranjena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje ovih vlakana kao i proizvoda i smeša kojima su ova vlakna namerno dodata.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, dozvoljena je upotreba membrana koje sadrže krizotil koje se nalaze u uređajima za elektrolizu do 1. jula 2025. godine, a koje su bile u upotrebi pre stupanja na snagu ovog pravilnika, sve dok se ovi uređaji koriste ili dok se mogu servisirati ili dok se ne pronađe odgovarajući materijal za zamenu koji ne sadrži azbestna vlakna.

Lica koja koriste membrane iz stava 2. ove tačke dužna su da do 31. januara svake kalendarske godine dostave ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podatke o količinama krizotila koji se koristi u membranama.

U cilju ostvarivanja zahteva za bezbednost i zdravlje na radu, lica iz stava 3. ove tačke dužna su da obezbede monitoring emisija krizotila u vazduhu na zahtev ministarstva nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, a da ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine dostave te podatke.

Proizvodi i smeše koji sadrže azbestna vlakna iz stava 1. ove tačke koji su instalirani i/ili su bili u upotrebi pre datuma stupanja na snagu zabrane proizvodnje, mogu da se koriste dok ne postanu otpad ili dok im ne istekne servisni period.”

Redni broj ograničenja i zabrane 23, u koloni Ograničenja i zabrane, tačka 2. menja se i glasi:

„2. Zabranjeno je korišćenje ili stavljanje u promet u bojama sa tarifnim brojevima [3208] [3209] u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1% (m/m) (izraženo kao metalni Cd).

Za boje sa tarifnim brojevima [3208] [3209] čiji je sadržaj cinka veći od 10% (m/m) u boji, koncentracija kadmijuma (izražena kao metalni Cd) ne sme biti jednaka ili veća od 0,1% (m/m).

Zabranjeno je stavljati u promet obojene proizvode ukoliko je koncentracija kadmijuma jednaka ili veća od 0,1% (m/m), (izražena kao metalni Cd) u boji obojenog proizvoda.”

Posle rednog broja ograničenja i zabrane 46. dodaje se redni broj ograničenja i zabrane 46a, koji glasi:

"46a a) Nonilfenol
C6H4(OH)C9H19
CAS br. 25154-52-3
EC br. 246-672-0
b) Nonilfenol etoksilat
(C2H4O)nC15H24O

1. Zabranjeno je stavljanje u promet tekstilnih proizvoda za koje se može pretpostaviti da će se prati u vodi tokom normalnog životnog ciklusa, ako sadrže ove supstance u koncentracijama jednakim ili većim od 0,1% (m/m) u tom tekstilnom proizvodu ili bilo kog dela tekstilnog proizvoda, posle 3. februara 2021. godine.

2. Zabrane iz tačke 1. ne primenjuju se na stavljanje u promet sa namenom za ponovno korišćenje tekstilnih proizvoda, kao ni na nove tekstilne proizvode proizvedene isključivo od recikliranog tekstila kada se pri njihovoj proizvodnji ne koristi NPE.

3. Za potrebe sprovođenja odredaba iz tač. 1. i 2. pod „tekstilnim proizvodom” podrazumeva se bilo koji nedovršeni proizvod, poluproizvod ili gotov proizvod koji se sastoji od najmanje 80% (m/m) tekstilnih vlakana, uključujući proizvode kao što je odeća, modni dodaci, tekstil za enterijere, vlakna, predivo i pletiva.”


U Rednom broju ograničenja i zabrane 47, kolona Ograničenja i zabrane, posle tačke 4. dodaju se tač. 5–7, koje glase:

„5. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda od kože ako sadrže hrom VI u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 3 mg/kg (0,0003 % m/m) obračunato na ukupnu masu suvog dela kože.

6. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda koji sadrže kožne delove koji dolaze u kontakt sa kožom, ako svaki od tih delova kože sadrži hrom VI u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 3 mg/kg (0,0003% po težini) obračunato na ukupnu masu suvog dela kože.

7. Zabrane iz tač. 5. i 6. ne primenjuju se na proizvode koji su namenjeni za ponovno stavljanje u promet koji su već bili u prometu, odnosno korišćeni u Republici Srbiji pre 1. maja 2015. godine.”

Redni broj ograničenja i zabrane 50, u koloni Ograničenja i zabrane, menja se i glasi:

„1. Zabranjeno je stavljanje u promet ili korišćenje ekstender ulja za proizvodnju pneumatika ili njihovih delova ako ova ulja sadrže:

– više od 1 mg/kg odnosno 0,0001% (m/m) VaR ili

– više od 10 mg/kg odnosno 0,001% (m/m) svih RAN ukupno.

Standard EN 16143:2013 (Naftni proizvodi – Određivanje udela benzo(a)pirena (BaP) i odabranih policikličkih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u uljima za ekstrakciju – Postupak s dvostrukim prečišćavanjem tečnom hromatografijom i analizom GC/MS upotrebljava se kao test metoda za određivanje graničnih vrednosti propisanih u stavu 1. ove tačke.

Zaključno sa 23. septembrom 2016. godine granične vrednosti iz stava 1. ove tačke koriste se ako je maseni udeo ekstrakta policikličkih aromatičnih jedinjenja (PCA) manji od 3% (m/m), određen standardnom metodom IP346:1998 (Određivanje količine PCA u nekorišćenim baznim uljima za podmazivanje i benzinskim frakcijama bez asfaltena – Metoda ekstrakcije dimetilsulfoksidom i merenja indeksa refrakcije), pod uslovom da proizvođač odnosno uvoznik izmeri usklađenost sa propisanim graničnim vrednostima za BaP i PAH, kao i odnos između izmerenih vrednosti i ekstrakta PCA svakih šest meseci, odnosno nakon svake veće promene u procesu proizvodnje, u zavisnosti od toga šta je bilo ranije.

2. Zabranjeno je stavljanje u promet pneumatika i protektora za pneumatike ako sadrže ekstender ulja čiji sastojci prelaze granične vrednosti navedene u tački 1.

Ako je u jedinjenjima vulkanizovane gume količina Bay protons manja od 0,35% smatra se da je ispunjen uslov o propisanim graničnim vrednostima za sadržaj VaR i RAN.

Sadržaj Bay protons meri se i obračunava prema SRPS ISO 21461 (vulkanizovana guma – određivanje aromatičnosti ulja u jedinjenjima vulkanizovane gume).

3. Izuzetno od tačke 2. dozvoljeno je stavljanje u promet reprotektovanih pneumatika ako njihov protektor ne sadrži ekstender ulja čiji sastojci prelaze granične vrednosti navedene u tački 1.

4. Zabranjeno je stavljanje u promet proizvoda namenjenih za opštu upotrebu ako bilo koji njihov gumeni ili plastični deo koji dolazi u direktan, produženi ili kratkoročni kontakt sa ljudskom kožom ili usnom dupljom pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima korišćenja, sadrži više od 1 mg / kg (0,0001 % m/m) bilo kog PAH navedenog pod ovim rednim brojem ograničenja i zabrane.

U ove proizvode pripadaju, između ostalog:

– sportska oprema (kao što su bicikli, golf štapovi, reketi);

– posuđe za domaćinstvo (kolica i hodalice);

– alati namenjeni za kućnu upotrebu;

– odeća, obuća, rukavice i sportska odeća;

– narukvice za ručne satove, steznici za zglobove, maske i trake za glavu.

5. Zabranjeno je stavljanje u promet igračaka, uključujući igračke za podsticanje aktivnosti, kao i proizvode za negu dece ako bilo koji njihov gumeni ili plastični deo koji dolazi u direktan, produženi ili kratkoročni kontakt sa ljudskom kožom ili usnom dupljom pod normalnim ili razumno predvidivim uslovima korišćenja, sadrži više od 0,5 mg/kg (0,00005 % m/m) bilo kog PAH navedenog pod Rednim brojem ograničenja i zabrane 50.

6. Zabrane iz tačke 4. ne primenjuju se na proizvode koji su prvi put stavljeni u promet pre 31. decembra 2017. godine.”

U Rednom broju ograničenja i zabrane 63, u koloni Ograničenja i zabrane, posle tačke 4. dodaju se tač. 5–7, koje glase:

„5. Zabranjeno je stavljati u promet ili koristiti u proizvodima za opštu upotrebu ako je koncentracija olova jednaka ili veća od 0,05% (m/m), (izraženog kao metalno olovo) u tim proizvodima ili dostupnim delovima tih proizvoda, a te proizvode ili njihove dostupne delove deca mogu staviti u usta, tokom uobičajenih ili razumno predviljivih načina korišćenja.

Ovo se ograničenje ne primenjuje ako se može dokazati da migraciona stopa olova iz tih proizvoda ili bilo kog dela tog proizvoda, bilo da je na njih nanet premaz ili ne, ne prelazi 0,05 μg/cm2 po satu (što odgovara 0,05 μg/g/h), a u slučaju kada je nanet premaz, da je on dovoljan da osigura da migraciona stopa ne pređe propisanu vrednost u periodu od najmanje dve godine uobičajenih ili razumno predvidljivih uslova korišćenja tog proizvoda.

6. Odredbe tačke 5. ne primenjuju se na:

a) nakit naveden u tački 1;

b) kristalno staklo koje je uređeno propisom o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla;

v) drago i poludrago kamenje svrstano pod tarifnu oznaku 7103, izuzev ako je tretirano olovom ili njegovim jedinjenjima ili smešama koje sadrže ovu supstancu;

g) emajle, odnosno staklaste smeše nastale fuzijom, ostakljivanjem ili sinterovanjem minerala istopljenih na temperaturi od najmanje 500 ºC;

d) ključeve i brave, uključujući katance;

đ) muzičke instrumente;

e) proizvode i delove proizvoda koji se sastoje od mesinga ako koncentracija olova (izražena kao metalno olovo) u toj leguri ne prelazi 0,5% (m/m) masenog udela;

ž) vrhove pisaćeg pribora;

z) proizvode za religijske namene;

i) prenosive cink-karbon i dugmaste baterije;

j) proizvode koji su obuhvaćeni propisima kojima se uređuje:

– ambalaža i ambalažni otpad;

– materijali i proizvodi koji dolaze u kontakt sa hranom;

– bezbednost igračaka;

– zabrane korišćenja određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

7. Odredbe tačke 6. ne primenjuju se na proizvode koji su prvi put stavljeni u promet pre 1. juna 2017. godine.”

Član 2.

U Prilogu 1, Deo 2 – Spisak supstanci koje su klasifikovane u određene klase opasnosti ili pripadaju istoj grupi jedinjenja, u Tabeli 1. Karcinogene supstance, kategorija 1A/1, redni broj ograničenja i zabrane 28, posle reda: „Hemijski naziv supstance: Soli bifenil-4-ilamina; soli ksenilamina; soli 4-aminobifenila; Indeks broj 612-073-00-1”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka
napomene

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen.

(Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30 ºS do 180 ºS. Sastoji se uglavnom od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova).

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 


U Tabeli 2. Karcinogene supstance, kategorija 1B/2, redni broj ograničenja i zabrane 28, posle reda: „Hemijski naziv supstance: Reakciona smeša: Dimetil (2-(hidroksimetilkarbamoil)etil) fosfonata; Dietil (2-(hidroksimetilkarbamoil) etil) fosfonata; Metil etil (2-(hidroksimetilkarbamoil) etil) fosfonata; Indeks broj: 015-196-00-3”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

Indijum fosfid

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7


U Tabeli 2. Karcinogene supstance, kategorija 1B/2, redni broj ograničenja i zabrane 28, posle reda: „Hemijski naziv supstance: Kobalt-karbonat; Indeks broj 027-010-00-8”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

Galijum arsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0


U Tabeli 2. Karcinogene supstance, kategorija 1B/2, redni broj ograničenja i zabrane 28, red „Hemijski naziv supstance: Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen. (Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30 ºS do 180 ºS. Sastoji se uglavnom od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova.); Indeks broj 648-055-00-5; ES broj 266-028-2; SAЅ broj 65996-93-2; slovna oznaka napomene M”, briše se.

U Tabeli 4. Mutagene supstance, kategorija 1V/2, redni broj ograničenja i zabrane 29, posle reda: „Hemijski naziv supstance: Ekstrahovana ulja (ugalj), iz katrana kamenog uglja i zaostalih pirolitičkih ulja, naftalenska ulja, ostaci destilacije; Redestilati; Indeks broj 648-040-00-3”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen.

(Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30 ºS do 180 ºS. Sastoji se uglavnom od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova).

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2

 


U Tabeli 6. Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1V/2 (R60, R61), redni broj ograničenja i zabrane 30, posle reda: „Hemijski naziv supstance: glufosinat amonijum (ISO) amonijum 2-amino-4-(hidroksimetilfosfinil) butirat; Indeks broj 015-155-00-X”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

Triksilil-fosfat

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1


U Tabeli 6. Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1V/2 (R60, R61), redni broj ograničenja i zabrane 30, posle reda: „Hemijski naziv supstance: dibutilkalaj-dihlorid; (DBTC); Indeks broj 050-022-00-X”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1


U Tabeli 6. Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1V/2 (R60, R61), redni broj ograničenja i zabrane 30, posle reda: „Hemijski naziv supstance: perfluoroktan sulfonska kiselina; heptadekafluoroktan-1-sulfonska kiselina; [1] kalijum perfluoroktansulfonat; kalijum heptadekafluoroktan-1-sulfonat; [2] dietanolamin perfluoroktan sulfonat; [3] amonijum perfluoroktan sulfonat; amonijum heptadekafluoroktansulfonat; [4] litijum perfluoroktan sulfonat; litijum heptadekafluoroktansulfonat; [5]; Indeks broj 607-624-00-8”, dodaju se novi redovi, koji glase:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

4-terc-butilbenzoeva kiselina

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7

 

Diheksil ftalat

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

Amonijum pentadekafluorooktanoat

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

Perfluorooktanska kiselina

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

Nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3


U Tabeli 6. Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1V/2 (R60, R61), redni broj ograničenja i zabrane 30, posle reda: „Hemijski naziv supstance: N,N-(dimetilamino) tioacetamid hidrohlorid; Indeks broj 616-180-00-4”, dodaju se novi redovi, koji glase:

„Hemijski naziv supstance

Indeks broj

EC broj

CAS broj

Slovna oznaka napomene

N-etil-2-pirolidon; 1-etilpirolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

Bitumen, katran kamenog uglja, visokotemperaturni; Bitumen.

(Ostatak destilacije visokotemperaturnog katrana uglja. Crn, čvrst, sa tačkom omekšavanja u intervalu od 30 ºS do 180 ºS. Sastoji se uglavnom od složene smeše aromatičnih ugljovodonika sa tri ili više kondenzovanih prstenova).

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2


U Tabeli 6. Supstance toksične po reprodukciju kategorija 1V/2 (R60, R61), redni broj ograničenja i zabrane 30, red „Hemijski naziv supstance, naziv supstance Epoksikonazol (ISO); (2RS,3RS)-3-(2-Hlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4--triazol-1-il)-metil]oksiran”, menja se i glasi:

„Epoksikonazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-hlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran”.

Član 3.

U Prilogu 2. Lista zabranjenih i ograničenih POPs supstanci, za supstancu Hlorovani S10-S13 alkani (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs), SAЅ broj 85535-84-8, ES broj 287-476-5, kolona Izuzeci i napomene, menja se i glasi:

„1. Dozvoljena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci i smeša koje ih sadrže u koncentracijama nižim od 1% (m/m) ili proizvoda koji sadrže SCCPs u koncentracijama nižim od 0,15% (m/m).

  1. Dozvoljeno je korišćenje SCCPs:
  2. a) u gumenim trakastim transporterima u rudarstvu i u zaptivnim masama za brane koje sadrže SCCPs, ako se već nalaze u upotrebi pre ili na dan stupanja na snagu ovog pravilnika;
  3. b) u ostalim proizvodima koji sadrže SCCPs i koji nisu obuhvaćeni tačkom 1, a koji su se koristili pre ili na dan 15. juna 2015. godine;
  4. privredni subjekti koji koriste proizvode iz tačke 2. koji sadrže SCCPs u obavezi su da o tome dostave informaciju ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.”

U Prilogu 2. Lista zabranjenih i ograničenih POPs supstanci, posle reda: „Hemijski naziv supstance: Hlorovani S10-S13 alkani (short-chain chlorinated paraffins, SCCPs); SAЅ broj 85535-84-8; ES broj 287-476-5”, dodaje se novi red, koji glasi:

„Naziv supstance

CAS broj

EC broj

Izuzeci i napomene

Heksabromciklododekan (HBCDD)

‚Heksabromciklododekan (HBCDD)’ predstavlja: heksabromciklododekan, 1,2,5,6,9,10 heksabromciklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromciklododekan, beta-heksabromciklododekan i gama- heksabromciklododekan.

25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

1. Dozvoljena je proizvodnja, stavljanje u promet i korišćenje supstanci i smeša koje kao nečistoću sadrže HBCDD u koncentracijama jednakim ili manjim od 100 mg/kg (0,01% (m/m)).

2. Dozvoljeno je korišćenje HBCDD kao supstance ili kao sastojka u smeši u proizvodnji proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) namenjenih za korišćenje u građevinarstvu, kao i proizvodnja i stavljanje u promet HBCDD namenjenog za korišćenje isključivo za načine korišćenja definisane ovom tačkom i to najkasnije do 26. novembra 2019. godine.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) koji sadrže HBCDD, a koriste se u građevinarstvu i koji su proizvedeni na način propisan u ovoj tački i to najkasnije do 26. maja 2020. godine. Proizvodi definisani ovom tačkom koji su pre ili na dan 26. maja 2020. godine u upotrebi, mogu se i dalje koristiti.

Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje uvezenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) koji sadrže HBCDD, a koriste se u građevinarstvu na način propisan u ovoj tački i to najkasnije do 26. maja 2020. godine. Proizvodi definisani ovom tačkom koji su pre ili na dan 26. maja 2020. godine u upotrebi, mogu se i dalje koristiti.

3. Dozvoljeno je stavljanje u promet i korišćenje proizvoda od ekstrudiranog polistirena (XPS) koji sadrže HBCDD, a koriste se u građevinarstvu i koji su proizvedeni pre ili na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.

Dozvoljeno je korišćenje i dalje stavljanje u promet proizvoda koji sadrže HBCDD kao sastojak i koji nisu izuzeti tačkom 2, a koji su u upotrebi pre ili na dan stupanja na snagu ovog pravilnika. Privredni subjekti koji koriste ove proizvode koji sadrže HBCDD u obavezi su da o tome dostave informaciju ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, kao i podatke o količinama preostalih zaliha ovih proizvoda na dan stupanja na snagu ovog pravilnika.

4. Pored propisa kojima se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija i određenih proizvoda, proizvodi iz tačke 2. moraju sadržati dodatno obaveštenje: „Sadrži HBCDD” u cilju identifikacije tokom njihovog životnog ciklusa.

Na proizvode iz tačke 3. ne primenjuju se odredbe o dodatnom obaveštenju propisane ovom tačkom.”

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print