Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
09.03.2018.

Odluka o izmenama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018)


Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, broj 14/18), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 454. u koloni 11. broj: „108,70*” zamenjuje se brojem: „124,00*”;
– pod rednim brojem 455. u koloni 11. broj: „162,00*” zamenjuje se brojem: „185,40*”;
– pod rednim brojem 729. u koloni 11. broj: „545,40” zamenjuje se brojem: „777,30”;
– pod rednim brojem 1101. u koloni 11. broj: „274,10*” zamenjuje se brojem: „390,80*”;
– pod rednim brojem 3053. u koloni 11. broj: „128.704,50*” zamenjuje se brojem: „201.596,70*”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 107/12, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept

1. U Odluci o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Službeni glasnik RS”, broj 14/18), u Spisku cena lekova:

– pod rednim brojem 454. u koloni 11. broj: „108,70*” zamenjuje se brojem: „124,00*”;
– pod rednim brojem 455. u koloni 11. broj: „162,00*” zamenjuje se brojem: „185,40*”;
– pod rednim brojem 729. u koloni 11. broj: „545,40” zamenjuje se brojem: „777,30”;
– pod rednim brojem 1101. u koloni 11. broj: „274,10*” zamenjuje se brojem: „390,80*”;
– pod rednim brojem 3053. u koloni 11. broj: „128.704,50*” zamenjuje se brojem: „201.596,70*”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print