Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
08.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2016)


Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 50. stav 1. tačka 2) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na 354. sednici od 5. decembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

1. U Metodologiji za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14, 65/15 i 109/15), u poglavlju XIII. PRIMENA METODOLOGIJE u st. 5. i 6. reči:” do 31. decembra 2016. godine”, zamenjuju se rečima:” do 31. decembra 2018. godine”.

U istom poglavlju stav 7. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 5. ovog poglavlja, korisnik sistema kome je do 31. decembra 2016. godine obračunavana aktivna snaga na način i pod uslovima utvrđen tim stavom, može do 28. februara 2017. godine zahtevati obračun aktivne snage u iznosu odobrene snage utvrđene u skladu sa odeljkom VI.1. ove metodologije, bez obzira da li je proteklo 12 meseci od prethodne promene.”

2. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i ona stupa na snagu i primenjuje se od 1. januara 2017. godine❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print