Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.10.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2016)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa

1. U Odluci o obrazovanju Radne grupe za rešavanje statusa preduzeća iz hemijskog kompleksa („Službeni glasnik RS”, br. 50/15, 56/15 i 57/15), tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Radnu grupu, imenuju se:

1) za predsednika:

Goran Knežević, ministar privrede;

2) za zamenika predsednika:

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike;

3) za članove:

– Dragutin Matanović, savetnik predsednika Vlade;
– Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede;
– Dušan Bajatović, generalni direktor JP „Srbijagas”, Novi Sad;
– Velimir Unković, generalni direktor „HIP-Petrohemija” AD Pančevo;
– Goran Stojilković, zamenik generalnog direktora „Naftna industrija Srbije”, Novi Sad;
– Slobodan Tomović, predsednik Nadzornog odbora „HIP – Azotara” d.o.o. Pančevo;
– Mirko Latinović, vršilac dužnosti generalnog direktora „Metanolsko-sirćetni kompleks” a.d. Kikinda;
– Ivica Kojić, Kabinet predsednika Vlade;
– Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija.”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print