Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.07.2017.

DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2017)


Na osnovu člana 135. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore,

Ministar pravde utvrđuje

DOPUNU
Javnobeležničke tarife

Član 1.

U Javnobeležničkoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 91/14, 103/14, 138/14, 12/16 i 17/17), u članu 21. u Tarifnom broju 18. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Javnom beležniku ne pripada uvećana nagrada za učešće pozvanih svedoka i tumača u sastavljanju javnobeležničke isprave za slabovidu stranku i stranku koja nije u stanju da čuje ili govori.”.

Član 2.

Ova dopuna Javnobeležničke tarife stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print