Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
07.02.2018.

Odluka o dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 10/2018)


Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 24) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu

1. U Odluci o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu („Službeni glasnik RS”, br. 84/10, 111/12, 8/13, 50/13, 101/13, 28/14 i 82/17), u tački 3. stav 2. posle reči: „Republika Kazahstan”, dodaju se zapeta i reči: „Republika Kipar”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print