Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.10.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBAVEZAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM PREDIZBORNE KAMPANJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017)


Na osnovu člana 60. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14),

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje

Član 1.

U članu 3. stav 4. Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje („Službeni glasnik RS”, broj 55/15) broj: „2.” zamenjuje se brojem: „3.”.

Član 2.

U članu 10. stav 4. zapeta i reči: „odredbe člana 56. st. 3. i 8. Zakona o elektronskim medijima” brišu se.

U stavu 5. reči: „člana 56. st. 1. i 2. i 67. st. 1–7, 10–13. i 15–18. Zakona o elektronskim medijima” zamenjuju se rečima: „čl. 12, 32, 33, 34. i 35. Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS”, broj 6/16)”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print