Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
06.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2017)


Na osnovu člana 255. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), a u vezi sa članom 153. stav 2. tač. 4) i 5) Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US, 92/11 i 64/15),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/07, 21/09, 48/10, 8/11 i 97/15) član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

U skladu sa kadrovskim planom, teritorijalnim potrebama i principom nacionalne zastupljenosti pripadnika Ministarstva, ministar može doneti odluku da se na osnovnu policijsku obuku primi dodatni broj učesnika konkursa, odnosno broj polaznika predviđen konkursom dopuni u slučaju manjeg broja učesnika konkursa koji ispunjavaju uslove konkursa i to onim učesnicima koji ispunjavaju uslove predviđene članom 3. stav 1. tač. 1), 3), 5), i 6) ovog pravilnika i koji su položili kvalifikacioni ispit.

Navedeni broj ne može prelaziti 5% od ukupnog broja polaznika koji je predviđen konkursom.”

Član 2.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/07, 21/09, 48/10, 8/11 i 97/15) okončaće se prema pravilima ovog pravilnika, ako je povoljniji za učesnike konkursa.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print