Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SISTEMU IZVRŠENJA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017)


Na osnovu člana 53. stav 4, člana 58. stav 3. i člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

Član 1.

U Pravilniku o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 83/10, 53/12, 20/14 i 88/16), u članu 5. stav 1. reč: „linijsko,” briše se.

Član 2.

U članu 15. stav 1. reči: „15 dana” zamenjuju se rečima: „30 dana”.

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

„Trezor razmatra predlog raspodele i, ukoliko je raspodela izvršena u skladu sa budžetom, daje saglasnost na predloženu raspodelu iz stava 1. ovog člana.”.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 3, reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz stava 2.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Član 3.

U članu 20. stav 3. menja se i glasi:

„Plan za izvršenje budžeta za period iz člana 19. ovog pravilnika sadrži planirane prihode i primanja, odnosno rashode i izdatke na trećem nivou ekonomske klasifikacije, raspoređene na mesečnom nivou za sve mesece do kraja budžetske godine, za sve izvore finansiranja.”.

Član 4.

U članu 25. stav 3. posle reči: „unese preuzetu obavezu” dodaju se zapeta i reči: „sa podacima o iznosima i rokovima za plaćanje preuzete obaveze”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Korisnik obaveštava Trezor o svakoj promeni preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja.”.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

„Datum unosa preuzete obaveze, kao i datum promene preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja, ne može biti duži od tri radna dana od datuma ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, odnosno kojim se vrši promena preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja.”.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „finansijske, odnosno računovodstvene” zamenjuju se rečima: „računovodstveno-finansijske”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 5.

U članu 26. stav 2. menja se i glasi:

„Korisnik unosi zahtev za plaćanje koji je u skladu sa već unetim zahtevom za preuzimanje obaveze, najkasnije pet radnih dana pre dana očekivanog plaćanja, za sve zahteve veće od 25.000,00 dinara.”.

U stavu 3. posle reči: „Zahtevi” dodaju se reči: „za plaćanje”.

U stavu 4. reči: „preuzetih obaveza” zamenjuju se rečima: „zahteva za plaćanje”.

U stavu 5. posle reči: „preuzimanje obaveza” dodaju se reči: „i zahtevi za plaćanje obaveza”.

U stavu 6. reči: „preuzetih obaveza” zamenjuju se rečima: „zahteva za plaćanje”.

Član 6.

U članu 27. stav 5. alineja treća reči: „broj i tip” zamenjuju se rečima: „broj, datum i tip”.

Član 7.

U članu 36. stav 3. reči: „u članu 56. st. 8, 9. i 10.” zamenjuju se rečima: „u članu 56a stav 8.”.

U stavu 4. reči: „članu 56. stav 6.” zamenjuju se rečima: „članu 56a stav 3.”.

Stav 5. menja se i glasi:

„O izvršenom preusmeravanju aproprijacija, a na zahtev direktnog korisnika budžetskih sredstava, Trezor istog a najkasnije narednog radnog dana, obaveštava tog direktnog korisnika budžetskih sredstava, dostavljanjem izvršenog zahteva za promenu aproprijacije.”.

Član 8.

U članu 36a stav 2. reči: „članom 56. st. 8, 9. i 10.” zamenjuju se rečima: „članom 56a stav 8.”.

Član 9.

U članu 40. stav 3. menja se i glasi:

„U slučaju greške u platnom prometu (kada je izvršen transfer odobrenja, ali ne u skladu sa instrukcijama iz naloga za plaćanje), pružalac platnih usluga koji je načinio grešku podnosi Trezoru zahtev za povraćaj pogrešno doznačenih sredstava, u skladu sa članom 56. Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, broj 139/14) i članom 30. Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora („Službeni glasnik RS”, broj 96/17). Trezor proverava navode iz zahteva i o tome obaveštava korisnika, koji postupa po odredbama stava 2. ovog člana.”.

Član 10.

U Prilogu 1 – Procedure za evidentiranje aproprijacija, koji je odštampan uz Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 83/10, 53/12, 20/14 i 88/16), šifra razloga 12 – Preusmeravanje aproprijacija radi izvršenja prinudne naplate – Direktni korisnici budžetskih sredstava, u tački 6. reči: „primerak Zahteva za promenu aproprijacije” zamenjuju se rečima: „na njegov zahtev primerak izvršenog Zahteva za promenu aproprijacije”.

U tački 10. reči: „primerak Zahteva za promenu kvota” zamenjuju se rečima: „na njegov zahtev primerak izvršenog Zahteva za promenu kvota”.

Član 11.

U Prilogu 4 – Procedure za preuzimanje obaveza, koji je odštampan uz Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 83/10, 53/12, 20/14 i 88/16), odeljak Podnošenje, posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Datum unosa preuzete obaveze, kao i datum promene preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja, ne može biti duži od tri radna dana od datuma ugovora ili drugog pravnog akta kojim se preuzima obaveza, odnosno kojim se vrši promena preuzete obaveze koja se odnosi na iznose i rokove plaćanja.”.

Dosadašnji st. 5, 6, 7, 8. i 9. postaju st. 6, 7, 8, 9. i 10.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print