Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.05.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA PARAGLAJDERA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)


Na osnovu člana 172. stav 2, člana 173. stav 2, člana 176. stav 1, člana 177. stav 1, člana 179. stav 4, člana 239. i člana 249. stav 1. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),
Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera

Član 1.

U Pravilniku o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS”, broj 61/15), u članu 3. stav 3. tačka 3) menja se i glasi:

„3) lice koje učestvuje u vazduhoplovnim manifestacijama, a koje poseduje važeću dozvolu pilota paraglajdera izdatu od strane vazduhoplovnih vlasti strane države ili drugog tela koje je po propisima te države ovlašćeno za njeno izdavanje.”.

Član 2.

U članu 6. stav 3. tačka 4) briše se.

Član 3.

U članu 12. tačka na kraju tačke 16) se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 17), koja glasi:

„17) proceduru za sprovođenje teorijskih i praktičnih ispita za sticanje dozvole i ovlašćenja.”.

Član 4.

U članu 13. stav 2. tačka na kraju tačke 8) se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 9), koja glasi:

„9) zbirku ispitnih pitanja za teorijske ispite za sticanje dozvole i ovlašćenja.”.

Član 5.

U članu 31. stav 2. menja se i glasi:

„Ako utvrdi da kandidat ispunjava uslove za polaganje ispita Direktorat, u roku od 30 dana od dana prijema prijave, donosi rešenje kojim se odobrava polaganje ispita i imenuje ispitivač za sprovođenje ispita.”.

Član 6.

Član 32. menja se i glasi:

„Član 32.

Kandidat za sticanje dozvole pilota paraglajdera ili ovlašćenja koja se upisuju u tu dozvolu polaže teorijski deo ispita na računaru ili pisanim putem, uz korišćenje testova objektivnog tipa s višestrukim izborom odgovora.

Teorijski deo ispita se sprovodi u centru za obuku, u rokovima koji su određeni priručnikom o radu centra za obuku.

Kandidat je položio teorijski deo ispita ako tačno odgovori na najmanje 75% pitanja iz svakog predmeta.

Rok za sprovođenje teorijskog dela ispita je šest meseci, računajući od dana kada je kandidat pristupio polaganju ispita.

Kandidat koji ne položi teorijski deo ispita za sticanje dozvole pilota paraglajdera ili ovlašćenja koja se upisuju u tu dozvolu, dužan je da pre ponovnog polaganja ispita završi dodatnu teorijsku obuku i da dokaz o tome dostavi Direktoratu uz prijavu za ponovno polaganje ispita.”.

Član 7.

U članu 49. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Lice koje je posedovalo dozvolu pilota paraglajdera čiji je rok važenja istekao može da obnovi njeno važenje ako uz zahtev za izdavanje dozvole na novom obrascu podnese Direktoratu dokaz da je u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva obavio praktičan ispit za sticanje dozvole sa ovlašćenim ispitivačem.”.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print