Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA PROIZVODA KOJI UTIČU NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA KOJE JE NEOPHODNO OZNAČAVANJE POTROŠNJE ENERGIJE I DRUGIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 37. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

Član 1.

U Uredbi o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa („Službeni glasnik RS”, broj 92/13), u članu 2. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) pećnice i nape za domaćinstvo;”.

U tački 6) reč: „i” briše se i dodaje se tačka zapeta.

U tački 7) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 7) dodaju se tač. 8)–11) koje glase:

„8) mašine za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo;

9) grejači vode, rezervoari tople vode i kompleti grejača vode i solarnog uređaja;

10) grejači prostora, kombinovani grejači, kompleti grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja, kompleti kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i

11) usisivači.”

Član 2.

Ministar nadležan za poslove energetike će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, doneti podzakonska akta kojima će se za proizvode iz člana 1. ove uredbe propisati obavezna tehnička dokumentacija, dovoljna da bi se omogućila ocena tačnosti informacija sadržanih na etiketi sa oznakom energetske efikasnosti i u listi sa podacima o proizvodu, metodologija određivanja klase energetske efikasnosti i rokovi u kojima domaći proizvođači moraju da ispune propisane minimalne zahteve energetske efikasnosti proizvoda koje proizvode.

U skladu sa stavom 1. ovog člana, doneće se propisi o energetskom označavanju:

1) pećnica i napa za domaćinstvo;
2) mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo;
3) grejača vode, rezervoara tople vode i kompleta grejača vode i solarnog uređaja;
4) grejača prostora, kombinovanih grejača, kompleta grejača prostora, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i kompleta kombinovanog grejača, opreme za regulaciju temperature i solarnog uređaja i
5) usisivača.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print