Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.11.2017.

IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)


Na osnovu člana 135. Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore,
Ministar pravde utvrđuje

IZMENE I DOPUNE
Javnobeležničke tarife

Član 1.

U Javnobeležničkoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 91/14, 103/14, 138/14 i 12/16), u članu 17a stav 1. menja se i glasi:

„Od plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Crveni krst Srbije.”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Lica koja subjektima iz stava 1. ovog člana poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima ili bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima ili pokretnim stvarima ne plaćaju nagradu i naknadu troškova.”.

Član 2.

U članu 21. Tarifni broj 10. menja se i glasi:

„Nagrada za overu prepisa ili fotokopije jedne javne ili nejavne isprave iznosi 2 boda za svaku stranicu.”.

Član 3.

Posle Tarifnog broja 10. dodaje se novi naslov i novi tarifni broj 10a koji glase:

„Oslobođenje od plaćanja nagrade za overu potpisa
i prepisa ili fotokopije i umanjenje nagrade za overu
prepisa ili fotokopije

Tarifni broj 10a

Nagrada za overu potpisa i prepisa ili fotokopije ne plaća se za sledeće akte:

a) koji se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

b) koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove;

v) koje nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, nagradu za overu prepisa ili fotokopije, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od nagrade utvrđene ovom tarifom.”.

Član 4.

Ove izmene i dopune Javnobeležničke tarife stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print