Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I USLOVIMA ODLAGANJA PLAĆANJA DUGA PO OSNOVU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

Član 1.

U Uredbi o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa („Službeni glasnik RS”, broj 16/16), u članu 6. reči: „15. januara 2016. godine” zamenjuju se rečima: „do dana podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja od strane nosioca eksploatacije”.

Član 2.

U članu 7. reči: „u 12 jednakih mesečnih rata” zamenjuju se rečima: „na rate najduže do 24 meseca i to: za dug do iznosa od 12.000.000 dinara na 12 jednakih mesečnih rata, za dug do iznosa od 24.000.000 dinara na 18 jednakih mesečnih rata i za dug preko 24.000.000 dinara na 24 jednake mesečne rate”.

Član 3.

U članu 8. tačka 2) reči: „na dan 31. decembra 2015. godine, a koji je neizmiren zaključno sa stanjem na dan 15. januar 2016. godine” zamenjuju se rečima: „do dana podnošenja zahteva”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print