Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Na osnovu člana 11. stav 3, člana 47. stav 9, člana 48. stav 6, člana 53. stav 2, člana 61. stav 3, člana 70. stav 6, člana 73. stav 11, člana 74. stav 11, člana 75. stav 10, člana 76. stav 2, člana 77. stav 8, člana 80. stav 6, člana 82. stav 5, člana 83. stav 2, člana 84. stav 3, člana 85. stav 2, člana 86. stav 2, člana 98. stav 4, člana 99. stav 6, člana 100. stav 10, člana 102. stav 3, člana 110. stav 3, člana 111. stav 5, člana 112. stav 3, člana 118. stav 5, člana 121. stav 2, člana 122. stav 2, člana 131. stav 4, člana 149. stav 10. i člana 165. stav 8. Zakona o patentima („Službeni glasnik RS”, broj 99/11),
Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka

Član 1.

U Pravilniku o sadržini javnih registara, potvrda, prijava i zahteva u postupku zaštite pronalazaka, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja pronalazaka („Službeni glasnik RS”, broj 113/12), u članu 43. stav 1. tačka 13) briše se.

Član 2.

U članu 44. stav 1. tačka 11) briše se.

Član 3.

U članu 54. stav 1. tačka 13) briše se.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print