Knjigovodstvo

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo

Čuvanje akata i dokumenata za društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva - prema Zakonu o privrednim društvima

Relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom odgovornošću, a posebno za akcionarska društva

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo

Čuvanje poreske evidencije i PDV računa

Prema članu 47. Zakona o PDV, obveznik je dužan da čuva poresku evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje vodi ovu evidenciju do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV...

Knjigovodstvo

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja

Prema članu 28. Zakona, propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje...

Knjigovodstvo

Da li je potrebno da faktura sadži potpis i pečat, i da li faktura u elektronskom obliku mora biti potpisana elektronskim potpisom?

Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom obliku i faktura nastala digitalizacijom...


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA