Pravo

Pravo

Koje su obavezne evidencije u oblasti rada i ko mora da ih ima?

Obaveza vođenja evidencija u oblasti rada, bez obzira na oblik organizovanja poslodavca i bez obzira na broj zaposlenih kod poslodavca, utvrđena je Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

Pravo

Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da u roku od 30 dana obavesti nadležni javni arhiv o svom osnivanju, kao i o svim statusnim i organizacionim promenama.

Pravo

Izlučivanje dokumenata

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, dužan je da posle izvršenog odabiranja arhivske građe, izdvoji radi uništavanja dokumentarni materijal kome je istekao rok čuvanja.

Pravo

Šta je arhivska knjiga i kako se vodi – obaveze za pravna lica

Arhivska knjiga se ne vodi posebno za svaku godinu, već u kontinuitetu. Ona je jedna, jedinstvena i centralna. Jednom dat, redni broj u arhivskoj knjizi se ne ponavlja.

Pravo

Arhivska građa i dokumentarni materijal

Šta sve predstavlja dokumentarni materijal? Šta se odnosi na arhivsku građu? Pravni aspekt i tumačenje pojmova arhivske građe i dokumentarnog materijala

Pravo

Pravna akta prilikom zapošljavanja

Ove obaveze se u načelu mogu svrstati na one koje se odnose na sva lica koja ispunjavaju uslove propisane pre svega propisima o radu za zasnivanje radnog odnosa, kao opšte, ali i posebne obaveze koje se odnose samo na određenu kategoriju lica (maloletnike, lica koja rade na poslovima sa povećanim rizikom, osobe sa invaliditetom i sl.).

Pravo

Kako da izradite liste kategorija dokumentarnog materijala?

Vrednovanje, odnosno valorizacija dokumentarnog materijala predstavlja jednu od osnovnih obaveza kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod stvaralaca i imalaca arhivske građe


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima