Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICU DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2018. GODINI - Usvojen set poreskih zakona, set zakona iz oblasti državne uprave, i više drugih zakona


U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Rezultati glasanja:

1. Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

3. Predlog carinskog zakona

4.1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

4.2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu

4.3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

4.4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu

4.5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

6. Predlog zakona o carinskoj službi

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini

8. Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu

12. Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

18. Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca

21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine

22. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

23. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

24. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

25. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke

26. Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima

27. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

28. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima

29. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

30. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

31. Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima

32. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

33. Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije

34. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima

35. Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

36. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

37. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

38. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

39. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

40. Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru

41. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama

42. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

43. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

44. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

45. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

46. Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti

47. Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor

48. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok"

49. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima

50. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija

51. Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17)

52. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16)

53. Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana

54. Predlog odluke o izboru predsednika sudova

55. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

56. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda

57. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca

58. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

59. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu

60. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu

61. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu

62. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključilo je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.12.2018.
Naslov: Redakcija