Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU


Član 1.

U Zakonu o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12- US, 83/14, 113/17 i 44/18), u članu 10. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Svi poverioci imaju pravo da zatraže i da od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika."

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 2.

U članu 20. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana, stečajni sudija prilikom izbora stečajnog upravnika razmatra i predlog poverioca za imenovanje stečajnog upravnika, ukoliko je stečajni postupak pokrenut na predlog poverioca i ukoliko sadrži predlog za imenovanje stečajnog upravnika u skladu sa članom 56. stav 3. ovog zakona."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 3.

U članu 25. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Ovlašćena organizacija je dužna da listu aktivnih stečajnih upravnika objavi na svojoj internet strani."

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 4.

U članu 32. stav 3. menja se i glasi:

"Po zaključenju ispitnog ročišta, na predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika za koji se izjasnilo najmanje tri četvrtine članova odbora, a po prethodno dobijenoj saglasnosti skupštine poverilaca, stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika i kada ne postoje razlozi za razrešenje iz stava 1. ovog člana i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika."

Član 5.

U članu 35. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Na prvoj sednici skupštine poverilaca stečajni poverioci, za čija potraživanja se učini verovatnim da iznose više od 50% ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, daju saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika, a ukoliko saglasnost izostane, predlažu razrešenje imenovanog i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika. Stečajni sudija razrešava imenovanog stečajnog upravnika i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika."

U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 10. posle reči: "prvom poverilačkom ročištu" dodaju se reči: "i o razrešenju i istovremenom imenovanju novog stečajnog upravnika na prvoj sednici skupštine poverilaca".

Dosadašnji st. 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. postaju st. 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12.

Član 6.

U članu 37. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

"2a) daje saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika, odnosno predlaže imenovanje novog, u skladu sa članom 35. stav 5. ovog zakona;".

Član 7.

U članu 56. posle stav 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

"Ukoliko se stečajni postupak pokreće na predlog poverioca, predlog za pokretanje stečajnog postupka može sadržati i predlog za imenovanje stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda (ime i prezime predloženog stečajnog upravnika i broj licence)."

Član 8.

U članu 59. stav 2. menja se i glasi:

"Iznos predujma utvrđuje se u zavisnosti od razvrstavanja pravnog lica kao mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice, u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica, i ne može biti veći od:

1)   50.000 dinara za mikro pravna lica;

2)   200.000 dinara za mala pravna lica;

3)   600.000 dinara za srednja pravna lica;

4)   1.000.000 dinara za velika pravna lica."

Član 9.

Član 161. stav 1. menja se i glasi:

"Plan reorganizacije mogu podneti stečajni upravnik, razlučni poverioci, stečajni poverioci, kao i lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika, ako na prvom poverilačkom ročištu nije doneto rešenje o bankrotstvu."

Član 10.

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."

O B R A Z L O Ž E NJ E

I.   USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tač. 2) i 7) Ustava Republike Srbije. Prema pomenutom članu, Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima, odgovornost i sankcije za povredu zakona, drugih propisa i opštih akata, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligaciono-pravne odnose i zaštitu svih oblika svojine.

II.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmene i dopune Zakona o stečaju proizlaze iz potrebe da se dodatno poboljša pravni okvir za zaštitu prava poverilaca, obezbedi veća transparentnost podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i da se obezbedi veća izvesnost u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma.

Nepostojanje mogućnosti da poverioci na početku stečajnog postupka učestvuju u izboru stečajnog upravnika, kao i nedovoljna transparentnost podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca su se u praksi pokazali kao poseban problem. Takođe, u postojećem zakonu nisu utvrđeni kriterijumi za određivanje visine predujma, a što utiče na neodređenost troškova postupka stečaja i destimuliše poverioce na pokretanje stečajnog postupka. Naime, prema važećim odredbama visinu predujma određuje stečajni sudija na osnovu diskrecione ocene, koji, međutim, nema jasne smernice na osnovu kojih će odrediti visinu predujma u svakom konkretnom slučaju.

Iz navedenih razloga je potrebno zakonom obezbediti veću mogućnost učešća poverilaca u izboru stečajnog upravnika na početku stečajnog postupka, veću transparentnost u razmeni podataka između stečajnog upravnika i poverilaca, kao utvrditi kriterijume na osnovu kojih se određuje visina predujma.

Sveukupnost rešenja ovih izmena i dopuna zakona takođe je u skladu sa regulatornom reformom koja se sprovodi u Republici Srbiji, posebno u oblasti poboljšanja poslovnog ambijenta i pospešivanja domaće privrede, a stvoriće se i uslovi koji će doprineti boljem plasmanu Republike Srbije na Listi Svetske banke.

III.   OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Ovim zakonom vrši se izmena i dopuna Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12-odluka US, 83/14, 113/17 i 44/18

- u daljem tekstu: Zakon).

Članom 1. dopunjuje se član 10. Zakona što se posle stava 1. dodaje novi stav 2. kojim se posebno daje svim poveriocima pravo da zatraže i da od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje

imovinom stečajnog dužnika Na ovaj način svakom stečajnom poveriocu je, bez obzira na visinu njegovog potraživanja, pružena mogućnost da se u svakom trenutku informiše o finansijskom stanju stečajnog dužnika. Sa druge strane, ako stečajni upravnik ne postupi u skladu sa tim, obezbeđena je zaštita kroz odredbe o disciplinskoj odgovornosti stečajnih upravnika.

Članom 2. dopunjuje se član 20. tako što uvodi izuzetak u pogledu načina izbora stečajnog upravnika, tako što se predviđa mogućnost da stečajni sudija prilikom izbora stečajnog upravnika razmatra i predlog poverioca za imenovanje stečajnog upravnika, ukoliko je stečajni postupak pokrenut na predlog poverioca i ukoliko sadrži i predlog za imenovanje stečajnog upravnika.

Članom 3. dopunjuje se član 25. tako što se dodaje novi stav 5. kojim se propisuje obaveza ovlašćenoj organizaciji da listu aktivnih stečajnih upravnika objavljuje na svojoj internet strani, na koji način se obezbeđuje veća transparentnost i omogućava svim zainteresovanim licima da u svakom trenutku imaju mogućnost uvida u listu aktivnih stečajnih upravnika koja se svakodnevno ažurira.

Članom 4. vrši se izmena u članu 32. stav 3. tako što se propisuje mogućnost da odbor poverilaca, a po zaključenju ispitnog ročišta, utiče na izbor stečajnog upravnika ako se za taj predlog izjasnilo najmanje tri četvrtine članova odbora, i ako se sa tim prethodno saglasila skupština poverilaca, a što je u skladu sa novopredloženim rešenjem prema kome je dato pravo skupštini poverilaca da glasa za razrešenje imenovanog stečajnog upravnika i istovremeno imenovanje novog.

Članom 5. dopunjuje se član 35. dodavanjem novog stava 5. kojim se propisuje da, ako na prvoj sednici skupštine poverilaca stečajni poverioci, za čija potraživanja se učini verovatnim da iznose više od 50% ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, glasaju za razrešenje imenovanog stečajnog upravnika i istovremeno imenovanje novog, stečajni sudija razrešava imenovanog stečajnog upravnika i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika. Istovremeno se dopunjuje i dosadašnji stava 9. tako što se posle reči: "prvom poverilačkom ročištu dodaju reči: "i o razrešenju i istovremenom imenovanju novog stečajnog upravnika na prvoj sednici skupštine poverilaca". Na ovaj način unapređena je uloga poverilaca u izboru stečajnog upravnika. Naime, predloženim rešenjem uvodi se pravo stečajnim poveriocima da na prvoj sednici skupštine poverilaca glasaju za razrešenje imenovanog stečajnog upravnika i istovremeno imenovanje novog, na koji način se obezbeđuje učešće skoro svih stečajnih poverilaca u izboru stečajnog upravnika.

Članom 6. dopunjuje se član 37. tako što se u delokrug skupštine poverilaca propisuje se i davanje saglasnosti na izbor imenovanog stečajnog upravnika, kao i mogućnost da predlaže imenovanje novog stečajnog upravnika, na koji način se vrši usklađivanje sa izmenama člana 35. stav 5. zakona.

Članom 7. dopunjuje se član 56. tako što se daje mogućnost poveriocu da uz predlog za pokretanje stečajnog postupka predloži i stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda (ime i prezime predloženog stečajnog upravnika i broj licence).

Članom 8. izmenjena je odredba stava 2. člana 59. Zakona i predviđeno da se iznos predujma utvrđuje u zavisnosti od razvrstavanja pravnog lica kao mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice, u skladu sa propisima kojima se uređuju kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica, i ne može biti veći od: 50.000 dinara za mikro pravna lica; 200.000 dinara za mala pravna lica; 600.000 dinara za srednja pravna lica; 1.000.000 dinara za velika pravna lica.

Članom 9. vrši se izmena člana 161. stav 1. tako što se omogućava svim stečajnim i razlučnim poveriocima, bez obzira na visinu potraživanja, da podnesu plan reorganizacije, pod zakonom propisanim uslovima, na koji način je poboljšana uloga poverilaca u stečajnom postupku.

Član 10. predstavlja prelaznu odredbu po kojoj svi postojeći stečajni postupci nastavljaju da se vode u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 11. propisuje se da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV.   FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je Vlada Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Poboljšanje pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma je jedna od oblasti koja je obuhvaćena Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018- 2019. godine, te se u cilju dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti, predlažu navedene izmene i dopune Zakona o stečaju.

VI.   RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANJA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 48-5826/2018 od 21. juna 2018. godine, usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Poboljšanje pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma su oblasti koje su obuhvaćene Programom za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2018-2019.godine, te se u cilju ostvarivanja napretka u oblasti poboljšanja pravnog okvira za zaštitu prava poverilaca, omogućavanja veće transparentnosti podataka i razmene informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđivanje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma, odnosno dobijanja maksimalnog broja poena i poboljšanja ranga po tom osnovu u ovoj oblasti na listi Svetske banke prilikom izrade narednog izveštaja, predlaže da Zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.11.2018.