Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU


Član 1.

U Zakonu o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15), u članu 2. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a), koja glasi:

"7a) Primarni dileri su finansijske institucije koje je ministarstvo nadležno za poslove finansija izabralo da obavljaju određene aktivnosti na tržištu državnih hartija od vrednosti, kao i da unapređuju primarno i sekundarno tržište i čije je učešće na tržištu državnih hartija od vrednosti, kao i druge aktivnosti kojima se unapređuje upravljanje javnim dugom i razvoj tržišta državnih hartija od vrednosti, uređeno ugovorom sa Republikom;".

Posle tačke 8) dodaje se tačka 8a), koja glasi:

"8a) Sekundarno tržište jeste tržište na kome se vrši kupoprodaja državnih hartija od vrednosti nakon prodaje na primarnom tržištu;".

Član 2.

U članu 11. stav 1. menja se i glasi:

"Cilj upravljanja javnim dugom je obezbeđivanje sredstava za redovno servisiranje budžetskih potreba po najpovoljnijim uslovima i troškovima finansiranja uz prihvatljiv nivo rizika.".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Vlada uređuje opšte uslove za poslovanje sa finansijskim derivatima od strane Republike, kojim bi se obavljale transakcije iz stava 2. tačka 1) ovog člana.".

Dosadašnji st. 3 - 7. postaju st. 4 - 8.

Član 3.

U članu 26. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Vlada bliže uređuje uslove za sticanje statusa ovlašćenih učesnika i primarnih dilera na primarnom tržištu.".

Dosadašnji st. 2 - 4. postaju st. 3 - 5.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 15. i

17. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu sa Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U cilju realizacije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neophodno je da Republika Srbija izvrši izmene i dopune Zakona o javnom dugu, prvenstveno u definisanju nove finansijske institucije primarnog dilera, zatim nove definicije javnog duga u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda, kao i bliže uređenje za poslovanje sa finansijskim derivatima i uslove za sticanje statusa ovlašćenih učesnika i primarnih dilera na primarnom tržištu.

Predviđena rešenja takođe imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće efikasniju primenu i preciznije tumačenje Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15 - u daljem tekstu: Zakon).

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona vrši se izmena u članu 2. i uvodi se nova definicija primarnog dilera u Zakonu, kao i definicija sekundarnog tržišta.

Članom 2. Predloga zakona daje se nova definicija javnog duga. Takođe se dodaje novi stav 3. člana 11. Zakona kojim se omogućava da Vlada bliže uredi poslovanje sa finansijskim derivatima.

Članom 3. Predloga zakona dodaje se novi stav 2. člana 26. Zakona kojim se Vlada ovlašćuje da bliže uredi uslove za sticanje statusa ovlašćenih učesnika i primarnih dilera na primarnom tržištu.

Članom 4. se propisuje da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je u cilju realizacije aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom neophodno izvršiti izmene i dopune Zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2018.