Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA


 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15 i 113/17), posle člana 10a dodaje se član 10b, koji glasi:

"Član 10b

Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna i nematerijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva, osim prirodnih bogatstava koja se ne troše i goodwill-a.

Stalna sredstva iz stava 2. ovog člana, osim nematerijalnih sredstava, razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama:

1) I grupa 2,5%;

2) II grupa 10%;

3) III grupa 15%;

4) IV grupa 20%;

5) V grupa 30%.

Amortizacija stalnih sredstva iz stava 3. ovog člana utvrđuje se primenom proporcionalne metode, na osnovicu koju čini nabavna vrednost sredstva, za svako stalno sredstvo posebno, a u slučaju kada su stalna sredstva stečena u toku poreskog perioda, utvrđuje se primenom proporcionalne metode srazmerno vremenu od kada je započet obračun amortizacije do kraja poreskog perioda.

Ukoliko je amortizacija stalnih sredstava, u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP (u daljem tekstu: računovodstvena amortizacija), utvrđena u iznosu nižem od onog koji bi bio utvrđen primenom stopa iz stava 3. ovog člana, kao rashod se priznaje računovodstvena amortizacija.

Stalna sredstva koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova, razvrstavaju se po grupama shodno načinu na koji su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo.

Amortizacija investicionih nekretnina koje se nakon početnog priznavanja u poslovnim knjigama obveznika vrednuju po metodi fer vrednosti, utvrđuje se primenom stope iz stava 3. tačka 1) ovog člana na nabavnu vrednost.

Amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu računovodstvene amortizacije.

Ministar finansija bliže uređuje način razvrstavanja stalnih sredstava iz stava 3. ovog člana po grupama, vrste nematerijalnih sredstava, kao i način utvrđivanja amortizacije.".

Član 2.

U članu 15. stav 6. briše se. Dosadašnji stav 7. postaje stav 6. Dosadašnji stav 8. briše se.

Dosadašnji stav 9. postaje stav 7.

Član 3.

Posle člana 22v dodaje se član 22g, koji glasi:

"Član 22g

Kao rashod u poreskom bilansu obveznika mogu se priznati, u dvostruko uvećanom iznosu, troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici.

U smislu stava 1. ovog člana, istraživanjem se smatra originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, a razvojem primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se na troškove istraživanja nastale u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

Ministar finansija bliže uređuje šta se smatra troškovima koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem, kao i uslove i način ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana.".

Član 4.

U članu 25a posle stava 2. dodaju se novi stav 3. i st. 4, 5. i 6, koji glase:

"Prihodi obveznika koji je davalac koncesije u skladu sa ugovorom o koncesiji (u daljem tekstu: davalac koncesije), nastali po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade koji je, u postupku realizacije ugovora o koncesiji, izvršio privatni partner, odnosno društvo za posebne namene u smislu propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: privatni partner), ne ulaze u poresku osnovicu u poreskom periodu u kom su iskazani pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje 50 miliona evra.

U poreskom periodu u kome su iskazani ne ulaze u poresku osnovicu prihodi obveznika nastali po osnovu izvršenog otpusta dugovanja koja obveznik ima prema korisnicima javnih sredstava definisanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, bankama u stečaju i privrednim komorama, kada su navedena dugovanja obuhvaćena unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Efekti promene računovodstvene politike nastali usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, po osnovu kojih se, saglasno propisima o računovodstvu, vrši korekcija odgovarajućih pozicija u bilansu stanja, priznaju se kao prihod, odnosno rashod u poreskom bilansu, počev od poreskog perioda u kojem je ta korekcija izvršena.

Prihodi i rashodi iz stava 5. ovog člana priznaju se u jednakim iznosima u pet poreskih perioda.".

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 7, reči: "st. 1. i 2." zamenjuju se rečima: "st. 1, 2, 3, 4, 5. i 6.".

Član 5.

Posle člana 25a dodaje se član 25b, koji glasi:

"Član 25b

Kvalifikovani prihod, koji ostvari obveznik, nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, osim naknade za prenos autorskog ili srodnog prava u celini, može se, ukoliko se za to obveznik opredeli i u skladu sa uslovima i na način predviđen ovim članom, izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda.

Kvalifikovani prihod iz stava 1. ovog člana se izuzima iz poreske osnovice umanjen za iznos ukupnih istorijskih ili tekućih poreski priznatih rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog autorskog dela ili predmeta srodnog prava u skladu sa odredbama čl. 7, 7a, 8, 9, 9a, 10, 10a, 10b, 15. i 22g ovog zakona (u daljem tekstu: kvalifikovani rashodi).

Kvalifikovanim prihodom u smislu stava 1. ovog člana, nakon umanjenja iz stava 2. ovog člana, smatraće se onaj deo prihoda poreskog obveznika po osnovu naknada za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, osim naknada za prenos autorskog ili srodnog prava u celini, koji je srazmeran učešću kvalifikovanih rashoda u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak tog deponovanog autorskog dela i predmeta srodnog prava u ukupnim troškovima u vezi sa tim deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava.

Deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, u smislu ovog zakona, smatra se autorsko delo ili predmet srodnog prava definisano zakonom kojim se uređuju autorsko i srodna prava, evidentirano deponovanjem u registar nadležnog organa.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na prihode koje ostvari obveznik, nosilac prava ili podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom, po osnovu ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, isključujući naknadu ostvarenu za prenos prava u vezi sa pronalaskom, na osnovu zakona kojim se uređuju patenti.

Obveznik je dužan da prihode iz stava 1. ovog člana posebno prikaže u svom poreskom bilansu, kao i da pripremi i na zahtev Poreske uprave dostavi posebnu dokumentaciju na način i u obliku koji propiše ministar finansija.

Ministar finansija, oslanjajući se na izvore vezane za dobru praksu poreskih podsticajnih mera u oblasti prava intelektualne svojine Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, bliže uređuje uslove i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice.".

Član 6.

U članu 27. stav 1. tačka 2) reč: "industrijske" zamenjuje se rečju: "intelektualne".

Član 7.

U članu 29. stav 10. reč: "industrijske" na oba mesta zamenjuje se rečju: "intelektualne".

Član 8.

U članu 30. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, u oporezivu dobit se uključuje 20% kapitalnog dobitka ostvarenog prenosom imovinskih prava u celini po osnovu:

1) autorskog ili srodnog prava na deponovanom autorskom delu, odnosno predmetu srodnog prava,

2) prava u vezi sa pronalaskom, na osnovu zakona kojim se uređuju patenti.".

Dosadašnji stav 2, koji postaje stav 3, menja se i glasi:

"Kapitalni gubitak ostvaren pri prodaji jednog prava iz imovine može se prebiti sa oporezivim iznosom kapitalnog dobitka ostvarenog pri prodaji drugog prava iz imovine u istoj godini, s tim da se najviše 20% kapitalnog gubitka ostvarenog prenosom iz stava 2. ovog člana može prebiti sa oporezivim iznosom kapitalnog dobitka ostvarenog pri prodaji drugog prava iz imovine u istoj godini.".

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: "stava 2." zamenjuju se rečima: "stava 3.".

Član 9.

Posle člana 30. dodaje se član 30a, koji glasi:

"Član 30a

Kapitalni dobici nastali po osnovu prenosa nepokretnosti davaocu koncesije koji je izvršio privatni partner u postupku realizacije ugovora o koncesiji, ne ulaze u poresku osnovicu privatnog partnera u poreskom periodu u kom su iskazani pod uslovom da procenjena vrednost koncesije iznosi najmanje 50 miliona evra.

Kapitalni gubici nastali po osnovu prenosa nepokretnosti iz stava 1. ovog člana ne mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima.".

Član 10.

Posle člana 50i dodaje se član 50j, koji glasi:

"Član 50j

Obvezniku koji se ne može smatrati novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, a koji izvrši ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društava koje obavlja inovacionu delatnost, priznaje se pravo na poreski kredit u visini od 30% izvršenog ulaganja.

Pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana ima obveznik koji pre ulaganja, samostalno ili zajedno sa svim povezanim licima iz člana 59. ovog zakona nije posedovao više od 25% akcija ili udela, odnosno glasova u organima upravljanja novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u čiji kapital ulaže.

Pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana može se ostvariti samo po osnovu u potpunosti uplaćenih novčanih uloga kojima se povećava kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost.

Pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana obveznik ostvaruje pod uslovom da nije smanjivao svoje ulaganje neprekidno u periodu od tri godine od dana ulaganja.

Obveznik može da koristi poreski kredit iz stava 1. ovog člana u prvom narednom poreskom periodu koji sledi periodu u kome je ispunjen uslov iz stava 4. ovog člana.

Neiskorišćeni deo poreskog kredita može se preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Najviši iznos poreskog kredita iz stava 1. ovog člana koji se može priznati pojedinačnom poreskom obvezniku po osnovu ulaganja u kapital jednog novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost iznosi 100.000.000 dinara.

Najviši iznos poreskog kredita iz stava 1. ovog člana nezavisno od broja ulaganja po osnovu kojih se ostvaruje pravo na poreski kredit iz stava 1. ovog člana, koji se može iskoristiti na račun poreza na dobit u jednoj poreskoj godini iznosi 50.000.000 dinara.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, najviši iznos poreskog kredita iz stava 1. ovog člana za obveznika koji ima povezana lica u smislu člana 59. ovog zakona predstavlja pozitivna razlika između najvišeg iznosa poreskog kredita iz stava 7. ovog člana i poreskog kredita iz stava 1. ovog člana po osnovu ulaganja u isto novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost na koji imaju pravo sa njime povezana lica, do iznosa iz stava 7. ovog člana.

Novoosnovanim privrednim društvom koje obavlja inovacionu delatnost, u smislu ovog člana, smatra se privredno društvo od čijeg osnivanja nije prošlo više od tri godine, a koje pretežno obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje inovaciona delatnost (aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta) i koje ispunjava sledeće uslove:

1) godišnji prihod prema poslednjim finansijskim izveštajima raspoloživim u vreme ulaganja iz stava 3. ovog člana ne prelazi 500.000.000 dinara;

2) od osnivanja nije raspodeljivalo dividende, odnosno udele u dobiti i neće ih raspodeljivati u periodu od tri godine od dana izvršenog ulaganja iz stava 3. ovog člana;

3) centar poslovnih aktivnosti se nalazi na teritoriji Republike;

4) nije nastalo statusnom promenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

5) u svakom poreskom periodu počevši od prvog narednog perioda od perioda u kom je osnovano i zaključno sa ostvarivanjem uslova iz stava 3. ovog člana:

- troškovi istraživanja i razvoja čine najmanje 15% ukupnih rashoda, ili

- visokokvalifikovani zaposleni čine više od 80% svih zaposlenih, ili

- je vlasnik, odnosno korisnik deponovanog autorskog dela ili patenta koje je neposredno povezano sa inovacionom delatnošću koju obavlja.

Ministar finansija bliže uređuje uslove i način ostvarivanja prava na poreski kredit iz stava 1. ovog člana.".

Član 11.

U članu 53a dodaje se stav 4, koji glasi:

"U slučaju da obveznik koristi pravo iz člana 25b ovog zakona, odredbe ovog člana shodno se primenjuju samo u odnosu na prihode od autorskih naknada koji su uključeni u poresku osnovicu, odnosno samo u odnosu na onaj deo plaćenog poreza po odbitku u drugoj državi koji je srazmeran prihodima koji su uključeni u poresku osnovicu.".

Član 12.

Posle člana 53a dodaje se član 53b, koji glasi:

"Član 53b

Rezidentni obveznik koji u drugoj državi ostvari kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine iz člana 27. stav 1. ovog zakona, na koji je plaćen porez u toj drugoj državi, može umanjiti obračunati porez na dobit pravnih lica u Republici za iznos poreza plaćenog u toj drugoj državi.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od iznosa poreza koji bi, po stopi propisanoj odredbom člana 39. stav 2. ovog zakona, bio obračunat na kapitalni dobitak utvrđen u skladu sa odredbama ovog zakona.

Poreski kredit iz stava 1. ovog člana ne priznaje se po osnovu poreza koji je plaćen u drugoj državi ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pravo oporezivanja kapitalnog dobitka pripada isključivo Republici.".

Član 13.

U članu 54. reči: "čl. 52, 53. i 53a" zamenjuju se rečima: "čl. 52, 53, 53a i 53b".

Član 14.

Odredbe člana 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15 i 113/17) primenjuju se na obračun amortizacije stalnih sredstava stečenih zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II- V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. godini.

Ukoliko je, primenom stava 1. ovog člana, krajnji saldo za: II grupu manji od 10%; III grupu manji od 15%; IV grupu manji od 20% i V grupu manji od 30%, u odnosu na saldo utvrđen na dan 31. decembar 2018. godine, odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe.

Obračun amortizacije u skladu sa odredbama člana 1. ovog zakona primenjuje se za stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.

Član 15.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2019. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini, a odredbe člana 4. ovog zakona primenjuju se od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2018. godinu.

Odredbe člana 5. ovog zakona primenjuju se na prihode ostvarene po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, koji su deponovani u registar nadležnog organa, počev od 1. januara 2019. godine.

Odredba stava 2. ovog člana shodno se primenjuje i na prihode koje ostvari nosilac prava ili podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom, na osnovu zakona kojim se uređuju patenti.

Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I.   USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. stav 1. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II.   RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

•  Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se postižu donošenjem Zakona

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranje povoljnijih uslova za obavljanje privrednih aktivnosti obveznika, a samim tim i za adekvatniju primenu Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. Zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15 i 113/17- u daljem tekstu: Zakon), imajući u vidu da jedan od ciljeva fiskalne politike Republike Srbije jeste da podrži razvoj privrede kroz stvaranje povoljnijih uslova poslovanja. S tim u vezi, jedno od rešenja koje je predloženo ovim zakonom, a koje ima za cilj pojednostavljenje načina obračuna amortizacije koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika, odnosi se na promenu metoda obračuna amortizacije za poreske svrhe, tako da će se, usvajanjem predloženog rešenja, amortizacija (počev od 1.  januara 2019. godine) obračunavati primenom proporcionalne metode, i to, ne samo za nepokretnosti, već i za ostala stalna sredstva koja podležu obračunu amortizacije, a koja su razvrstana u amortizacione grupe od II-V.

Pored toga, predloženo je da se izdaci na ime reklame i propagande priznaju kao rashod u poreskom bilansu bez ograničenja, tj. u iznosu iskazanom u bilansu uspeha, u cilju stvaranja povoljnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja u Republici, u kojem bi obveznik povećao tražnju za svojim proizvodom ili uslugom.

Jedan od ciljeva Republike Srbije jeste da podrži razvoj privrede kroz stvaranje povoljnijih uslova poslovanja i podsticanja inovativnosti. Imajući u vidu direktan uticaj inovativnosti proizvoda ili usluga na konkurentnost privrednog društva na tržištu, kao i na sve kraći period u kojem inovativni proizvod ili usluga ostaje inovativna (pre svega u IT sektoru i drugim sektorima koji čine tzv. digitalnu privredu), privredna društva se susreću sa sve većom potrebom ulaganja u istraživanje i razvoj kako bi ostala konkurentna na tržištu. U skladu sa navedenim, ovim zakonom predložen je i određeni broj pogodnosti, odnosno olakšica za obveznike koji obavljaju inovativnu delatnost, a koje se odnose na priznavanje (u poreskom bilansu) troškova za istraživanje i razvoj u uvećanom iznosu, kao i na priznavanje prava na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala novoosnovanog društva koje obavlja inovacionu delatnost (tzv. "startap" društvo). Pored toga predložen je i poseban poreski tretman prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, u smislu da se 80% tih prihoda može izuzeti iz poreske osnovice. Takođe, u slučaju da se otuđenjem prava intelektualne svojine razvijene u Srbiji ostvari kapitalni dobitak, samo 20% tako ostvarenog kapitalnog dobitka uključuje se u poresku osnovicu.

Ovim zakonom predloženo je i da se u poresku osnovicu obveznika ne uključuje prihod nastao po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade u postupku realizacije ugovora o koncesiji, kao i prihod nastao po osnovu smanjenja obaveza koje obveznik ima prema korisnicima javnih sredstava, prema bankama u stečaju i prema privrednim komorama, pod uslovom da su predmetne obaveze obuhvaćene unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

U cilju unapređenja položaja rezidentnih obveznika koja delatnost obavljaju i u inostranstvu, jedno od rešenja koje je predloženo ovim zakonom odnosi se na propisivanje uslova pod kojima bi obveznik mogao da iskoristi pravo na poreski kredit po osnovu prodaje imovine (npr. nepokretnosti) koju poseduje u drugoj državi u kojoj je (po osnovu te prodaje) plaćen porez na kapitalni dobitak.

Saglasno navedenom, osnovna sadržina i ciljevi koji treba da se ostvare donošenjem ovog zakona su sledeći:

- promena metoda obračuna amortizacije u cilju pojednostavljenja načina obračuna amortizacije koja se priznaje kao rashod u poreskom bilansu obveznika;

- priznavanje rashoda po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu bez ograničenja;

priznavanje troškova za istraživanje i razvoj u uvećanom iznosu, u cilju motivisanja obveznika da se opredele za ulaganje u istraživanje i razvoj koje bi dovelo do stvaranja inovativnih proizvoda i usluga i, s tim u vezi, razvoja privrede;

- priznavanje prava na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala tzv. "startap" društva;

oporezivanje dela prihoda koje ostvari nosilac autorskog ili srodnog prava po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava (u smislu izuzimanja 80% istih iz poreske osnovice);

- oporezivanje dela kapitalnog dobitka ostvarenog otuđenjem prava intelektualne svojine razvijene u Srbiji (u smislu izuzimanja 80% istog iz poreske osnovice);

- izuzimanje iz osnovice za oporezivanje prihod nastao po osnovu prenosa nenovčane imovine bez naknade u postupku realizacije ugovora o koncesiji, kao i prihod nastao po osnovu smanjenja obaveza koje obveznik ima prema korisnicima javnih sredstava, prema bankama u stečaju i prema privrednim komorama, pod uslovom da su predmetne obaveze obuhvaćene unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;

- pravo na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćenog u drugoj državi.

•  Razmatrane mogućnosti da se problemi reše bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na oporezivanje dobiti pravnih lica i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

•  Zašto je donošenje Zakona najbolje rešenje datog problema

S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom da se zakon, kao opšti pravni akt, objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 24.11.2018.