Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA


I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se: osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosi između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica, organa koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa, odnosi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja sa drugim pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Jedinstvena baza podataka, u smislu ovog zakona, jeste elektronski vođena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom;

2) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja jesu organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

3) korisnicima podataka smatraju se organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, organ nadležan za poslove javnih prihoda (u daljem tekstu: Poreska uprava), Republički zavod za statistiku, Inspektorat za rad i drugi organi koji su u tom svojstvu označeni ovim ili posebnim zakonom;

4) obveznikom doprinosa smatraju se osiguranik i poslodavac ili isplatilac prihoda na čiji teret se plaća doprinos, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

5) osiguranik jeste fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja;

6) osiguranim licem smatraju se osiguranici i članovi porodica osiguranika koji ostvaruju prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, u skladu sa zakonima koji uređuju zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti;

7) osnovica doprinosa jeste iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

8) doprinos za obavezno socijalno osiguranje jeste doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

9) jedinstvena prijava jeste elektronski propisani obrazac u koji podnosilac unosi odgovarajuće podatke radi registracije početka obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja;

10) podnosilac jedinstvene prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje jedinstvene prijave, u skladu sa zakonom;

11) registracija osiguranika i osiguranih lica jeste registracija podataka iz jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, promena podataka u toku osiguranja i odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja;

12) potvrda o prijemu jedinstvene prijave jeste propisani obrazac, sa podacima sadržanim u jedinstvenoj prijavi, koja se izdaje podnosiocu jedinstvene prijave kao dokaz da je ista primljena u jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;

13) uverenje jeste isprava o registrovanim i evidentiranim podacima iz Jedinstvene baze Centralnog registra u elektronskom obliku i ima snagu javne isprave;

14) poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku jeste propisani obrazac u koji poslodavac, odnosno isplatilac prihoda unosi podatke u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, zbirno na nivou poslodavca i pojedinačno za svakog osiguranika prilikom svake isplate po svim osnovama;

15) jedinstven broj jeste jedinstveni, slučajno izabrani broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja za potrebe obaveznog socijalnog osiguranja obveznicima doprinosa, osiguranicima i osiguranim licima;

16) organi i organizacije nadležni za registraciju pravnih i fizičkih lica jesu: Agencija za privredne registre, Privredni sud, advokatska komora i drugi organi ili organizacije nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost;

17) organi koji vode službene evidencije i registre o ličnim stanjima građana su: Ministarstvo unutrašnjih poslova, opštinska uprava, odnosno gradska uprava, kojima su povereni poslovi vođenja matičnih knjiga;

18) informacioni sistem jeste skup programa i informacionih i telekomunikacionih uređaja primenjenih u postupcima izrade, slanja, prijema, provere i čuvanja elektronskih dokumenata.

19) korisnicima javnih sredstava smatraju se korisnici u skladu sa zakonom kojim se uređuju budžetski sistem.

III. NAČELA

Član 3.

U obavljanju poslova registracije i vođenja Jedinstvene baze, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja rukovodi se sledećim načelima:

1) nezavisnosti, prema kojem je Centralni registar u svom radu nezavistan, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom, odnosno drugim propisom;

2) efikasnosti, prema kojem se svi prijavljeni podaci bez odlaganja prenose u Jedinstvenu bazu;

3) ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije i prenosa podataka organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odlaganja i uz što manje troškova.

IV. OSNIVANJE I SREDSTVA ZA RAD

Član 4.

Za uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom, Vlada osniva Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar).

Na osnivanje, rad i izbor direktora Centralnog registra primenjuje se zakon koji uređuje javne službe.

Sedište Centralnog registra je u Beogradu.

Član 5.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na razdelu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

Oprema i sredstva za rad koje koristi Centralni registar su u državnoj svojini i koriste se u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

V. ORGANI CENTRALNOG REGISTRA

Član 6.

Organi Centralnog registra su: upravni odbor i direktor.

Član 7.

Upravni odbor ima pet članova i to po jednog predstavnika Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, Poreske uprave i Agencije za privredne registre.

Članove upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Članovi upravnog odbora imenuje se na period od četiri godine.

Članovi upravnog odbora tu dužnost obavljaju bez naknade.

Način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuje se statutom.

Član 8.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut i druge opšte akte;

2) odlučuje o poslovanju i korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom;

3) usvaja izveštaj o poslovanju i završni račun;

4) donosi godišnji program rada;

5) donosi finansijski plan i završni račun, u skladu sa zakonom;

6) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. Na statut saglasnost daje Vlada.

Član 9.

Direktora Centralnog registra imenuje i razrešava Vlada, na pet godina. Direktor rukovodi Centralnim registrom.

Direktor Centralnog registra obavlja sledeće poslove:

1) organizuje rad i poslovanje Centralnog registra;

2) predstavlja i zastupa Centralni registar;

3) izvršava odluke upravnog odbora;

4) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centralnom registru;

5) rukovodi radom zaposlenih u Centralnom registru;

6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

VI. DELATNOST CENTRALNOG REGISTRA

Član 10.

Centralni registar obavlja poslove iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja koji se odnose na:

1) uspostavljanje i vođenje Jedinstvene baze podataka;

2) vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i

angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar);

3) registraciju osiguranika i osiguranih lica;

4) dodeljivanje jedinstvenog broja;

5) evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, na osnovu podataka preuzetih od organa i organizacija nadležnih za registraciju;

6) evidenciju o osnovicama doprinosa i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose;

7) evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu, odnosno isplatiocu prihoda na mesečnom nivou;

8) dodatna analiza podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate i izveštavanje Poreske uprave o uočenim nepravilnostima;

9) evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou;

10) usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu Poreska uprava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje i drugi organi i organizacije;

11) kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i ukazivanje nadležnim organima na uočene nepravilnosti;

12) analizu unetih i obrađenih podataka radi izrade izveštaja zainteresovanim korisnicima, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

13) svakodnevnu razmenu obrađenih podataka o obračunatim i plaćenim doprinosima sa zakonom definisanim korisnicima;

14) obezbeđivanje tehničkih uslova za međusobno povezivanje i usklađivanje rada subjekata povezanih u sistem Centralnog registra u vezi sa dostavljanjem podataka;

15) obezbeđivanje elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka koje se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica.

Centralni registar obavlja i druge poslove vezane za uspostavljanje, vođenje i održavanje jedinstvene baze propisane zakonom i drugim propisima.

VII. JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

Član 11.

Centralni registar vodi Jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa.

Jedinstvena baza podataka iz stava 1. ovog člana uspostavljena je na osnovu postojećih baza podataka koje vode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i Poreska uprava.

Podaci o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa unose se u jedinstvenu bazu Centralnog registra registracijom osiguranika i osiguranih lica podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku i ažuriranjem podataka iz postojećih nadležnih registara, baza podataka i službenih evidencija, koje se vode u Republici Srbiji.

Registar osiguranika, odnosno osiguranih lica, kao i evidencija obveznika doprinosa u jedinstvenoj bazi podataka sadrži sledeće podatke:

1) za osiguranike:

- jedinstveni matični broj građana;

- lični broj osiguranika;

- prezime i ime;

- pol;

- ime jednog roditelja;

- evidencioni broj za strane državljane;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- dan, mesec i godinu rođenja;

- opštinu, mesto i adresu prebivališta;

- državljanstvo;

- zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja, koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;

- vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice ima;

- datum početka osiguranja;

- osnov osiguranja;

- broj časova provedenih na radu nedeljno;

- vrstu radnog angažovanja (radni odnos i rad van radnog odnosa);

- podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

- datum dejstva promene u toku osiguranja;

- datum i osnov prestanka osiguranja;

- posebne podatke o osiguraniku;

- da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

- prekid osiguranja zbog mirovanja;

- osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i period na koji se ta uplata odnosi;

- podatke o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade;

2) za osigurana lica:

- prezime i ime;

- jedinstveni matični broj građana;

- lični broj osiguranog lica;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- pol;

- dan, mesec i godinu rođenja;

- srodstvo sa osiguranikom;

- adresu prebivališta;

3) za obveznike doprinosa:

- naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa;

- jmbg preduzetnika/fizičkog lica;

- opštinu sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresu fizičkog lica;

- sedište i adresu mesta rada;

- šifru delatnosti;

- matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca;

- opštinu u kojoj se nalazi nepokretnost;

- jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

- adresu elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (imejl);

- datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Jedinstvena baza podataka Centralnog registra vodi se po propisanim jedinstvenim metodološkim principima, a podaci se unose u bazu prema propisima o jedinstvenom kodeksu šifara.

VIII. POSTUPAK REGISTRACIJE

Član 12.

Registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar vrši se podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave.

Jedinstvena prijava podnosi se najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad, odnosno u roku od tri radna dana od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zaposlenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

Jedinstvena prijava sadrži podatke koji su potrebni za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, a koji su utvrđeni posebnim propisima.

Dan prijema jedinstvene prijave u Centralnom registru smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Bližu sadržinu i obrazac jedinstvene prijave, način podnošenja jedinstvene prijave, dokaze na osnovu kojih se unose podaci u jedinstvenu prijavu, kao i jedinstvene metodološke principe i jedinstven kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu propisuje Vlada.

Član 13.

Podnosilac jedinstvene prijave je dužan da se registruje na portalu, odnosno da potvrdi svoj identitet korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata izdatog od ovlašćenog pružaoca usluge od poverenja, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Podnosioci jedinstvene prijave iz člana 12. ovog zakona su obveznici

podnošenja prijave u skladu sa zakonom, i to:

1) pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekat koji je obveznik doprinosa (u daljem tekstu: poslodavac), za osiguranike zaposlene;

2) osiguranik koji je sam obaveznik plaćanja doprinosa;

3) organ nadležan za vođenje registra privrednih subjekata, organizacija, saveza, udruženja i osiguranika koji u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu delatnost;

4) organizacija nadležna za poslove zapošljavanja za osiguranike-korisnike novčane naknade prema propisima o zapošljavanju, kao i za korisnike privremene naknade za raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija prema posebnom aktu Vlade;

5) organizacija za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnike penzije i prava na novčane naknade koja su ova prava ostvarila prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

6) organizacija za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz budžeta Republike Srbije i članove njihovih porodica, za lica koja su uključena u obavezno zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju i članove njihovih porodica i za lica za koja republički fond utvrdi svojstvo osiguranog lica u skladu sa zakonom;

7) nadležni organ - prijavu podataka o smrti korisnika penzije;

8) zdravstvena ustanova za novorođeno dete;

9) centar za socijalni rad za korisnike materijalnog obezbeđenja i stalne novčane pomoći;

10) organi jedinica lokalne samouprave za korisnike porodičnih invalidnina po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Za podnosioca jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana prijavu može podneti lice koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a na osnovu dodeljenog ovlašćenja za rad na portalu, kao i uslužna agencija ukoliko poseduje ovlašćenje za podnošenje jedinstvene prijave izdato od strane podnosioca.

Ovlašćenje za rad na portalu Centralnog registra predstavlja elektronsko ovlašćenje između davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, kojim se ovlašćeno lice ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja, preduzima određene radnje u sistemu Centralnog registra.

Član 15.

Za podnosioca jedinstvene prijave - fizičko lice koji nema tehničke mogućnosti za registraciju prijave u elektronskom obliku, za nosioca poljoprivrednog domaćinstva, odnosno gazdinstva, kao i za članove njihovih porodica, korisnika inostrane penzije, kao i za lica, koja su zdravstveno osigurana po posebnim propisima i po propisima o zdravstvenom osiguranju jedinstvenu prijavu, na osnovu priloženih dokaza, podnosi:

1) ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje, koji ima kvalifikovani elektronski sertifikat na portalu;

2) ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje putem modifikovane aplikacije.

Član 16.

Sistem Centralnog registra, po prihvatanju registracije u svojoj bazi, generiše potvrdu o izvršenoj prijavi, koju podnosilac jedinstvene prijave može preuzeti putem portala Centralnog registra u PDF formatu.

Potvrda iz stava 1. ovog člana, pored podataka iz jedinstvene prijave, sadrži datum i vreme podnošenja jedinstvene prijave, broj pod kojim je jedinstvena prijava zavedena, spisak potvrđenih dokaza, posebne izjave osiguranika, za koga se prijava podnosi, kao i saglasnost podnosioca prijave sa podacima koje je ovlašćeni službenik organizacije za obavezno socijalno osiguranje uneo u prijavu.

Verodostojnost podataka iz potvrde zaposleni može proveriti uvidom u registrovane podatke putem portala Centralnog registra.

Član 17.

Ukoliko u postupku prihvatanja i registracije prijave u svojoj bazi, utvrdi da za osiguranika ne postoji odjava sa prethodnog osiguranja, a novi osnov osiguranja isključuje prethodni, Centralni registar će prijavu primiti, registrovati i izvršiti programsku odjavu sa prethodnog osiguranja.

Naknadno podnetom odjavom sa obaveznog socijalnog osiguranja od strane obveznika podnošenja ili organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sa tačno utvrđenim datumom i osnovom prestanka osiguranja, programska odjava iz stava 1. ovog člana zamenjuje se prijavom odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja i unosi u Jedinstvenu bazu podataka Centralnog registra.

Član 18.

Centralni registar po službenoj dužnosti vrši odjavu sa osiguranja u slučaju smrti osiguranika, odnosno osiguranog lica, na osnovu podatka dobijenog od nadležnog organa - danom smrti.

Član 19.

U jedinstvenu prijavu podaci se unose na osnovu odgovarajućih dokaza, odnosno javnih isprava i evidencija propisanih zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona.

Za tačnost podataka unetih u jedinstvenu prijavu, kao i za spisak potvrđenih dokaza, odgovaran je podnosilac prijave.

Član 20.

Podaci o obveznicima doprinosa - poslodavcima i isplatiocima prihoda evidentiraju se preuzimanjem iz registara i evidencija koje vode organi i organizacije nadležni za registraciju lica koja obavljaju određenu delatnost.

Organi i organizacije iz stava 1. ovog člana dužni su da podatke iz registara i evidencija koje vode, dnevno, elektronskim putem prenose u Jedinstvenu bazu.

Sadržinu i način prenosa podataka iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 21.

Organ koji vodi službene evidencije o ličnom stanju građana - podatke o rođenju, smrti, promeni imena i prezimena i promeni pola dužni su da te podatke dostavljaju Centralnom registru elektronskim putem, na dnevnom nivou.

Organ koji vodi službene evidencije o mestu prebivališta dužan je da omogući dostavljanje podataka o prebivalištu građana elektronskim putem, na osnovu pojedinačnih upita Centralnog registra.

Član 22.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru dostavlja ažurne podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica - primaoca prihoda, na osnovu poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku.

Član 23.

Poreska uprava je dužna da Centralnom registru dostavlja podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za obveznike samostalnih delatnosti, obveznike koji obavljaju poljoprivrednu delatnost, kao i posebne kategorije obveznika.

Centralni registar nema pravo menjanja podataka koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, već samo pravo dodatne analize i izveštavanja o uočenim nepravilnostima.

Podatke o osnovici, obračunatim i plaćenim doprinosima Centralni registar je dužan dostaviti organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja na nedeljnom nivou.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja podatke o osnovicama i obračunatim i plaćenim doprinosima mogu dobiti i upitom nad bazom podataka Centralnog registra.

Nakon obrade podataka koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose, Centralni registar će ove podatke za svakog osiguranika na mesečnom nivou prikazati na svom portalu.

Član 24.

Za potrebe obaveznog socijalnog osiguranja, Centralni registar svakom obvezniku doprinosa i osiguranom licu dodeljuje jedinstveni broj.

Jedinstveni broj se koristi u razmeni podataka između Centralnog registra i korisnika podataka.

Sadržinu, način određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja propisuje ministar nadležan za poslove finansija, a uspostavljanje veze jedinstvenog broja sa jedinstvenim matičnim brojem građana i poreskim identifikacionim brojem sporazumno ministar nadležan za unutrašnje poslove i ministar nadležan za poslove finansija.

IX. REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 25.

Centralni registar vodi Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

Član 26.

Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, pored podataka iz člana 11. ovog zakona, sadrži i sledeće podatke:

1) jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS);

2) tip korisnika javnih sredstava;

3) grupa korisnika javnih sredstava;

4) organizacioni tip korisnika javnih sredstava;

5) utvrđen maksimalni broj zaposlenih;

6) funkcionalna klasifikacija korisnika javnih sredstava;

7) program, projekat/programska aktivnost;

8) izvor finansiranja;

9) tip službenika;

10) šifra radnog mesta, položaj, odnosno zvanje;

11) platna grupa;

12) platni razred;

13) grupa, odnosno radno mesto nameštenika;

14) godina poslednjeg napredovanja;

15) ukupan broj godina rada u radnom odnosu;

16) ukupan broj godina rada van radnog odnosa;

17) beneficirani radni staž;

18) ukupni radni staž;

19) godine staža za jubilarnu nagradu;

20) osnovni koeficijent;

21) dodatni koeficijent;

22) ukupni koeficijent;

23) neto osnovica;

24) neto osnovna plata;

25) procenat minulog rada;

26) minuli rad - iznos;

27) prekovremeni rad;

28) smenski rad;

29) pripravnost;

30) rad noću;

31) rad na dan praznika koji je neradni dan;

32) terenski dodatak;

33) dodatno opterećenje na radu;

34) ostali dodaci na platu;

35) ukupno uvećanje plate/zarade;

36) osnovna plata bez drugih primanja;

37) poklon za Božić i Novu godinu deci zaposlenog (iznad oporezivog iznosa);

38) naknade u naturi (iznad oporezivog iznosa);

39) naknada za odvojeni život;

40) sudijski dodatak;

41) poslanički dodatak;

42) dodatak za ostvarene rezultate rada (radni učinak);

43) nagrade zaposlenima;

44) topli obrok;

45) regres;

46) ostala druga primanja i naknada štete;

47) ukupna druga primanja;

48) ukupna neto plata/zarada sa drugim primanjima;

49) naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana;

50) naknada plata/zarada za vreme plaćenog odsustva (sklapanje braka, teža bolest člana uže porodice, porođaj supruge, dobrovoljno davanje krvi, u slučaju smrti člana uže porodice);

51) druge naknade zarada koje se utvrde opštim aktom;

52) ukupne naknade;

53) ukupna neto plata/zarada sa drugim primanjima i naknadama plata/zarada;

54) porez;

55) doprinosi na teret zaposlenog;

56) ukupna bruto 1 plata/zarada;

57) socijalni doprinosi na teret poslodavca;

58) ukupna bruto 2 plata/zarada;

59) naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada;

60) naknada za smeštaj izabranih, imenovanih i postavljenih lica;

61) naknada za selidbene troškove zaposlenih;

62) naknade članovima upravnih i nadzornih odbora iz redova zaposlenih; iznosa)

63) naknade članovima komisija iz redova zaposlenih;

64) dnevnice za službeno putovanje u zemlji;

65) dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo;

66) troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji;

67) troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvo;

68) troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji;

69) troškovi prevoza na službenom putovanju u inostranstvo;

70) naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu;

71) naknada troškova za odvojeni život;

72) poklon za Božić i Novu godinu deci zaposlenog (ispod oporezivog

73) naknade u naturi (ispod oporezivog iznosa);

74) ostali troškovi;

75) solidarna pomoć

76) naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti užeg člana porodice zaposlenih;

77) jubilarna nagrada;

78) naknada zarade zbog povrede na radu;

79) porodiljsko bolovanje;

80) naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad preko 30 dana;

81) otpremnina za odlazak u penziju;

82) otpremnina u postupku racionalizacije;

83) novčana naknada u postupku racionalizacije;

84) vrsta ugovora sa licima koja nisu radno angažovana (na osnovu ugovora);

85) status lica (na osnovu ugovora);

86) naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

87) naknade članovima komisija

88) neto naknada (na osnovu ugovora);

89) bruto naknada (na osnovu ugovora);

90) nacionalna pripadnost (opciono);

91) jezik na kome je završena osnovna škola (opciono);

92) jezik na kome je završena srednja škola (opciono).

Podaci iz stava 1. tač. 90)-92) ovog člana obrađuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Šifarnik radnih mesta iz stava 1. tačka 10) ovog člana, na osnovu kojih se unose podaci u Registar, utvrđuje se aktom ministra nadležnog za poslove državne uprave.

Član 27.

Korisnici javnih sredstava dužni su da Centralnom registru, u elektronskom obliku, dostavljaju podatke iz člana 26. ovog zakona do desetog u mesecu za prethodni mesec.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju podatke iz člana 26. ovog zakona, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra.

Način i postupak dostavljanja podataka iz člana 26. ovog zakona, kao i druga pitanja u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra propisuju se aktom Vlade, na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove finansija.

X. KORIŠĆENJE PODATAKA

Član 28.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu dnevno se elektronski obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju, čuvaju i dostupni su korisnicima podataka.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja preuzimaju iz Jedinstvene baze podatke neophodne za vođenje matične evidencije, odnosno druge evidencije propisane zakonom koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Član 29.

Podaci iz Jedinstvene baze koriste se radi obavljanja poslova iz delatnosti organizacija povezanih u sistem Centralnog registra.

Član 30.

O izvršenoj analizi evidentiranih, obrađenih i usaglašenih podataka iz Jedinstvene baze u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i uočenim nepravilnostima, Centralni registar jednom mesečno obaveštava Poresku upravu, radi daljeg postupanja.

O uočenim neusaglašenostima evidentiranih i obrađenih podataka, Centralni registar, po potrebi, obaveštava i druge nadležne organe, radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti.

Član 31.

Podaci iz Jedinstvene baze mogu se koristiti u statističke svrhe, na način propisan zakonom koji uređuje oblast statistike.

Član 32.

Lični podaci o obveznicima doprinosa mogu se koristiti samo u skladu sa zakonom koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 33.

Uverenje o podacima iz Jedinstvene baze na zahtev osiguranika izdaje Centralni registar u elektronskom obliku.

Na zahtev osiguranika, uverenje o podacima iz Jedinstvene baze može se izdati i u pisanom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kojoj se obrati.

Član 34.

Podaci uneti u Jedinstvenu bazu ne mogu se brisati i čuvaju se trajno.

Ako je u jedinstvenu bazu pogrešno unet podatak iz jedinstvene prijave, ovlašćeno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja dužno je da po saznanju za tu činjenicu, izvrši ispravku tog podatka u bazi, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Svaka ispravka tehničke greške u Jedinstvenoj bazi vrši se odmah po saznanju za tu grešku, bez odlaganja, uz beleženje vremena ispravke i teksta pre ispravke.

Svaka promena podatka unetog u Jedinstvenu bazu vrši se na osnovu podnete jedinstvene prijave promene, uz beleženje vremena izvršene promene i teksta pre izvršene promene podatka.

Član 35.

Centralni registar je odgovoran za sigurnost, zaštitu i obezbeđenje tajnosti podataka.

Centralni registar preduzima mere protiv neovlašćenog ili slučajnog pristupa Jedinstvenoj bazi, menjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlašćenog prenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mere protiv zloupotrebe ličnih podataka, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu elektronskog dokumenta.

Centralni registar je dužan da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog računarskog sistema, koji mora biti udaljen od mesta na kome se nalazi primarni informacioni sistem, čime se obezbeđuje kontinuitet njegovog rada u slučaju poplave, požara i drugog vida uništavanja.

Procedure čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema bliže uređuje ministar nadležan za poslove finansija.

XI. ODNOS CENTRALNOG REGISTRA SA KORISNICIMA PODATAKA I DRUGIM REGISTRIMA

Član 36.

Centralni registar i korisnici podataka dužni su da međusobno sarađuju i razmenjuju podatke kojima raspolažu, radi obavljanja poslova iz svog delokruga.

Član 37.

Centralni registar obezbeđuje elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa i osigurana lica, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 38.

Centralni registar je dužan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup Jedinstvenoj bazi, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.

Metodologiju unosa i ažuriranje podataka, način dodeljivanja korisničkih dozvola, kao i pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze bliže uređuje Vlada.

XII. VRŠENJE NADZORA

Član 39.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija, preko budžetske inspekcije, ministarstvo nadležno za poslove državne uprave - preko upravne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada - preko inspekcije rada, u okviru svog zakonom utvrđenog delokruga.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 40.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 12. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - preduzetnik ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 12. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 12. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu iz člana 19. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - preduzetnik ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu iz člana 19. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu iz člana 19. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika podataka Centralnog registra koji ne izvrši prenos podataka u Jedinstvenu bazu u skladu sa članom 20. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika podataka Centralnog registra koji ne sarađuju i ne razmenjuju podatke kojima raspolažu u skladu sa članom 36. ovog zakona.

Za radnje iz st. 1. i 3. ovog člana novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 41.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik javnih sredstava - pravno lice ukoliko ne dostavi podatke iz člana 26. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava ukoliko korisnik javnih sredstava ne dostavi podatke iz člana 26. ovog zakona u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke.

Odgovorno lice iz stava 2. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac pravnog lica - korisnika javnih sredstava.

Član 42.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ukoliko korisnicima podataka ne omogući nesmetan pristup i korišćenje podataka iz Jedinstvene baze predviđen članom 38. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ukoliko ne preduzme mere zaštite podataka iz člana 35. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ukoliko podnosiocu jedinstvene prijave ne izda potvrdu o podnetoj jedinstvenoj prijavi iz člana 16. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj Centralni registar ukoliko organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja ne dostavi podatke iz člana 23. stav 3. ovog zakona.

Za radnje iz st. 1-4. ovog člana novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Centralnom registru.

Član 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj korisnik javnih sredstava - pravno lice ukoliko ne dostavi podatke iz člana 26. ovog zakona, u roku propisanom članom 27. ovog zakona ili ne dostavi tačne podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava ukoliko ne dostavi podatke iz člana 26. ovog zakona, u roku propisanom članom 27. ovog zakona ili ne dostavi tačne podatke.

Odgovorno lice iz stava 2. ovog člana je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac pravnog lica - korisnika javnih sredstava.

Član 44.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - preduzetnik ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku dužno je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz člana 5. stav 3. ovog zakona iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama, po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana.

Član 46.

Centralni registar preuzima poslove vođenja Registra u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Korisnici javnih sredstava će podatke potrebne za vođenje Registra, do preuzimanja vođenja Registra od strane Centralnog registra, dostavljati Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, na obrascima i na način utvrđen propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, a nakon toga u skladu sa aktom iz člana 27. stav 3. ovog zakona.

Član 47.

Podnosioci jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. jedanaesta do trinaesta ovog zakona.

Član 48.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14 - dr. zakon i 116/14) i Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 68/15 i 79/15 - ispravka).

Član 49.

Propisi iz člana 12. stav 5, člana 20. stav 3, člana 24. stav 3, člana 26. stav 3, člana 27. stav 3, člana 35. stav 4. i člana 38. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propisi doneti na osnovu Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14 - dr. zakon i 116/14) i Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/15 i 79/15 - ispravka) primenjivaće se do donošenja propisa na osnovu ovog zakona, osim ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 50.

Ministarstvo finansija - Uprava za trezor će prikupljene podatke iz Registra zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru arhivirati, po preuzimanju poslova vođenja tog registra od strane Centralnog registra u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 51.

Centralni registar osnovan Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14 - dr. zakon i 116/14) nastavlja sa radom u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim zakonom.

Član 52.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja, kao i u članu 123. tačka 4. kojim je propisano da Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih donosi drugi predlagač.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja - uvođenjem centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima, a što, između ostalog, treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja. Osnovna svrha i razlog jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koja je uspostavljena između Centralnog registra i Poreske uprave a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku. Predlogom zakona utvrđena ja redovna mesečna analiza i usaglašavanje podataka iz baze Centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa - poslodavcima i osiguranicima u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavanje Poreska uprava o svim uočenim nepravilnostima radi daljeg postupanja može se zasigurno postići visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivoi izvršavanja zakonskih obaveza.

Kako je Centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama neophodno je bilo obezbediti i zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno razvoja E - uprave a sve u cilju povećanja efikasnosti kako Centralnog registra tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz Centralnog registra.

Razlozi za donošenje zakona jesu i neophodnost sveobuhvatnog vođenja Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava. S obzirom da Centralni registar predstavlja jedinstvenu bazu podataka svih osiguranika i osiguranih lice ovim zakonom preuzimaju se nadležnosti u pogledu vođenja Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava a sve u cilju poboljšavanja kvaliteta podataka, odnosno kontrole na istim. Naime, Centralni registar jeste elektronski vođena baza podataka zasnovana po visokim IT standardima i performansama, te se preuzimanjem nadležnosti u pogledu vođenja Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava obezbeđuje automatizam u pogledu unosa podataka kao i unakrsnih kontrola, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka o zaposlenih licima korisnicima javnih sredstava kao boljem planiranju budžetski sredstava.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Čl. 1-3. Predloga zakona propisana je oblast koja se uređuje zakonom, a to je, pre svega, osnivanje, organi, delatnost Centralnog registra kao i njegov odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, organom nadležnim za poslove javnih prihoda i drugim organima i organizacijama koje su nadležne za registraciju pravnih i fizičkih lica, organima koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana, odnos sa institucijama koje vode registre o podacima koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa kao i odnos sa drugi pravnim subjektima. Objašnjeno je značenje pojedinih izraza koji se primenjuju u smislu ovog zakona, kao i načela kojima se Centralni registar rukovodi u obavljanju poslova.

Čl. 4. i 5. Predloga zakona propisano je osnivanje, status i sedište Centralnog registra, kao i sredstva za osnivanje i rad, a sve u skladu sa Zakonom o javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/05-dr. zakon i 83/14 - dr. zakon).

Čl. 6-9. Predloga zakona propisano je koji su organi Centralnog registra, kao i delokrug rada i postupak izbora organa u skladu sa Zakonom o javnim službama.

Članom 10. Predloga zakona propisani su poslovi i delatnost Centralnog registra, a to su: uspostavljanje i vođenje jedinstvene baze podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranim licima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; vođenje registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Registar); registracija osiguranika i osiguranih lica; evidencija registrovanih obveznika doprinosa na osnovu preuzetih podataka od organa i organizacija, nadležnih za registraciju; dodeljivanje jedinstvenog broja obveznicima doprinosa - poslodavcima, osiguranicima i osiguranim licima za potrebe socijalnog osiguranja; evidenciju o osnovicama i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu na mesečnom nivou; evidentiranje obrađenih podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku na mesečnom nivou; usaglašavanje podataka o obveznicima doprinosa i osiguranim licima kojima raspolažu organi nadležni za poslove javnih prihoda, organizacije za obavezno socijalno osiguranje, drugi organi i organizacije; kompleksnu i sveobuhvatnu analizu unetih i obrađenih podataka u rokovima predviđenim zakonom i da ukazuje nadležnim organima o uočenim nepravilnostima; analiza unetih i obrađenih podataka radi izrade izveštaja zainteresovanim korisnicima, u skladu sa zakonom i drugim propisima; svakodnevnu razmenu obrađenih podataka o obračunatim i plaćenim doprinosima sa zakonom definisanim korisnicima; obezbeđivanje, u skladu sa zakonom i drugim propisima, elektronske povezanosti sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji, a imaju značaja za obveznike doprinosa, osigurana lica i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Članom 11. Predloga zakona propisano je da Centralni registar vodi jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidenciju obveznika doprinosa. Navedenom odredbom propisan je sadržaj jedinstvene baze podataka, način unosa i ažuriranja podataka o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima doprinosa

Članom 12. Predloga zakona propisan je postupak registracije osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar, koji se vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku. Takođe, ovim članom propisan je i rok za podnošenje jedinstvene prijave.

Čl. 13-15. Predloga zakona propisani su način podnošenja jedinstvene prijave, kao i obveznici podnošenja jedinstvene prijave. Takođe, propisan je način registracije prijave ukoliko je obveznik podnošenja jedinstvene prijave nama tehničke mogućnosti za registraciju prijave u elektronskom obliku.

Članom 16. Predloga zakona propisana je obaveza Centralnog registra da o podnetoj jedinstvenoj prijavi izda potvrdu, način izdavanja kao i sadržaj potvrde.

Članom 17. Predloga zakona propisan je postupak registracije jedinstvene prijave ukoliko prethodni poslodavac nije registrovao odjavu sa osiguranja.

Članom 18. Predloga zakona propisano je da je Centralni registar vrši po službenoj dužnosti odjavu sa osiguranja u slučaju smrti osiguranika, odnosno osiguranog lica na osnovu podatka dobijenog od nadležnog organa.

Čl. 19-20. Predloga zakona propisan je način unosa podataka u jedinstvenu prijavu kao i odgovornost podnosioca prijave za tačnost podataka unetih u jedinstvenu prijavu kao i tačnost potvrđenih dokaza na osnovu kojih su podaci uneti. Propisano je na osnovu kojih podataka se vrši evidencija obveznika doprinosa u bazi Centralnog registra, a istovremeno je predviđena i obaveza organa i organizacija nadležnih za upis pravnih i fizičkih lica, odnosno registraciju lica koja obavljaju određenu delatnost da podatke iz registra koji vode dnevno elektronskim putem dostavljaju Centralnom registru.

Članom 21. Predloga zakona propisano je obaveza organa koji vodi evidencije o ličnom stanju građana da te podatke dostavlja Centralnom registru elektronskim putem, na dnevnom nivou. Takođe, ovim članom propisana je obaveza organa koji vodi službenu evidenciju o mestu prebivališta da te podatke dostavlja na upit Centralnog registra, elektronskim putem.

Čl. 22. i 23. Predloga zakona utvrđena je dužnost Poreske uprave da Centralnom registru dostavlja ažurne podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica - primaoca prihoda poreza po odbitku, na osnovu poreske prijave za porez po odbitku kao i podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za obveznike samostalnih delatnosti, obveznike koji obavljaju poljoprivrednu delatnost, kao i posebne kategorije obveznika. Centralni registar vodi evidenciju o osnovicama doprinosa, obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku, po svim osnovama i periodima na koje se te uplate odnose, na osnovu podataka dobijenih od poreske uprave.

Podatke o osnovici, obračunatim i plaćenim doprinosima Centralni registar je dužan dostaviti organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja na nedeljnom nivou.

Članom 24. Predloga zakona propisani je da Centralni registar za potrebe socijalnog osiguranja i razmene podataka između Centralnog registra i korisnika dodeljuje jedinstveni broj.

Članom 25. Predloga zakona propisano je da Centralni registar vodi Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica.

Članom 26. Predloga zakona propisana je sadržina podataka Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, koji se vode i registruju u Centralnom registru.

Članom 27. Predloga zakona dato je ovlašćenje Vladi da propiše sadržinu, izgled i način dostavljanja podataka iz Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Čl. 28. i 29. Predloga zakona propisano je da se podaci, koji su uneti u Centralni registar, elektronski dnevno obrađuju, objedinjuju, selektuju, ažuriraju, čuvaju, da su dostupni korisnicima podataka, kao i da se mogu koristiti radi obavljanja poslova iz delatnosti organizacija povezanih u sistem Centralnog registra.

Članom 30. Predloga zakona propisano je da Centralni registar po izvršenoj analizi evidentiranih, obrađenih i usaglašenih podataka iz Jedinstvene baze u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i uočenim nepravilnostima jednom mesečno obaveštava Poresku upravu, radi daljeg postupanja.

Čl. 31. i 32. Predloga zakona propisana je mogućnost korišćenja podataka iz baze Centralnog registra u statističke svrhe, kao i obaveza zaštita podataka o ličnosti u skladu sa zakonom.

Članom 33. Predloga zakona propisano je da Centralni registar u elektronskom obliku izdaje uverenje o podacima iz Jedinstvene baze kao i da se na zahtev osiguranika uverenje može izdati u pisanom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 34. Predloga zakona propisano je da se podaci uneti u Jedinstvenu bazu ne mogu brisati i da se čuvaju trajno. Takođe, navedenim članom propisan je i način ispravke i način promene podatka.

Članom 35. Predloga zakona propisana je odgovornost Centralnog registra za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka, obaveza da preuzme mere zaštite podataka, kao i da obezbedi neprekidno funkcionisanje informacionog sistema, koje se sastoji u formiranju sekundarne baze podataka i sekundarnog računskog sistema.

Čl. 36-38. Predloga zakona propisana je obaveza saradnje i razmene podataka između Centralnog registra i korisnika podataka iz Centralnog registra radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, kao i obaveza Centralnog registara da obezbedi tehničke uslova za njihovu povezanost ali i elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka, koji se vode u Republici. Takođe, Centralni registar je obavezan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup bazi podataka, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.

Članom 39. Predloga zakona propisano je da nadzor nad zakonitošću rada Centralnog registra vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija. Čl. 40-44. Predloga zakona utvrđene su novčane kazne za postupanje suprotno odredbama ovog zakona, pri čemu je raspon novčanih kazni utvrđen u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službeni glasnik RS", br. 65/13, 13/16 i 98/16 ‒ dr.zakon).

Članom 45. Predloga zakona propisana je obaveza ministarstva nadležnog za socijalnu politiku da u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu isknjiži opremu i sredstva za rad iz svojih poslovnih knjiga, kao i obaveza ministarstva nadležnog za poslove finansija da opremu i sredstva za rad evidentira u svojim poslovnim knjigama.

Članom 46. Predloga zakona propisano je da Centralni registar preuzima poslove vođenja Registra u skladu sa odredbama ovog zakona u najkasnije u roku godinu dana od dana stupanja na snagu, a najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Članom 47. Predloga zakona propisana je obaveza podnosioca jedinstvene prijave da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", broj 57/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. jedanaesta do trinaesta ovog zakona.

Članom 48. Predloga zakona propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava i Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 49. Predloga zakona propisan je rok za donošenje podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.

Članom 50. Predloga zakona propisano je da će Ministarstvo finansija - Uprava za trezor prikupljene podatke iz Registra zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru arhivirati, po preuzimanju poslova vođenja tog registra od strane Centralnog registra.

Članom 51. Predloga zakona propisano je da Centralni registar osnovan Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14 - dr. zakon i 116/14) nastavlja sa radom u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim zakonom.

Članom 52. ovog zakona utvrđeno je njegovo stupanje na snagu, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su potrebna finansijska sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018 godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17) u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija, Glava 16.8 - Ustanova za registar obaveznog socijalnog osiguranja, Funkcija 410, Program 0902 - Socijalna zaštita, Programska aktivnost 0002 - Registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Za uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava obezbeđena su sredstva u iznosu od 77.500.000,00 dinara, i to na sledećim aproprijacijama:

- 423 - Usluge po ugovoru iznos od 21.500.000,00 dinara;

- 512 - Mašine i oprema iznos od 32.000.000,00 dinara;

- 515 - Nematerijalna imovina iznos od 24.000.000,00 dinara.

Za uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja nije potrebno novo zapošljavanje niti dodatno radno angažovanje lica po bilo kom osnovu.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač propisa: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

The draft law on the Central Registry of Compulsory Social Insurance

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Ne postoje relevantne odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizilaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

/

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

/

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Ne postoje propisi sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Nije preveden

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

/

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.12.2018.