Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU


Član 1.

U Zakonu o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11 i 108/13), u članu 1. posle reči: "obrade" dodaju se zapeta i reč: "prerade", posle reči: "promet duvana" dodaje se zapeta, a reč: "i" briše se, posle reči: "obrađenog duvana" dodaju se reči: "i prerađenog duvana,", posle reči: "prometa duvanskih proizvoda" reč: "i" zamenjuje se rečima: "u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika),".

Član 2.

U članu 2. tačka 2) menja se i glasi:

"2) Obrađeni duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, i to: celi obrađeni list duvana (kada su u pitanju orijentalni ili poluorijentalni duvani), delovi liske/stripsa i rebra (kada su u pitanju duvani tipa virdžinija i berlej) i sitnjavina, odnosno manji komadi liske (kada su u pitanju svi tipovi duvana), kao i otpaci od duvana;".

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

"2a) otpaci od duvana su sitni delovi obrađenog duvana, delovi rebra i prašina nastali u procesu manipulacije, obrade i prerade duvana, koji se dalje mogu koristiti prvenstveno u proizvodnji rekonstituisanog duvana u skladu sa posebnim propisima, tehnološkim postupkom za proizvodnju rekonstituisanog duvana i pravilima struke. Na otpatke od duvana iz ove tačke ne primenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje otpadom;

2b) prerađen duvan, u smislu ovog zakona, jeste duvan dobijen industrijskim postupkom prerade obrađenog duvana, koji se koristi isključivo kao duvanska sirovina za proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i rekonstituisani duvan (homogenizovani duvan, odnosno duvanska folija) i ekspandirani duvan;".

U tački 3) podtačka (4) reči: "podtačke (1)" zamenjuju se rečima:

"podtačke (2), a reči: "podtačke (2)" zamenjuju se rečima: "podtačke (1)". U tački 4) reči: "Srbiji (u daljem tekstu: Republika)" brišu se. Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) prerada duvana jeste industrijski postupak proizvodnje i pakovanja prerađenog duvana;".

Posle tačke 9) dodaje se tačka 9a), koja glasi:

"9a) prerađivač duvana jeste privredni subjekt koji proizvodi prerađen duvan i koji je upisan u Registar prerađivača duvana;".

U tački 11) posle reči: "uvoznik duvana, obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,", posle reči: "odnosno duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: uvoznik)", a posle reči: "Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana," dodaju se zapeta i reči: "prerađenog duvana".

Posle tačke 11) dodaju se tač. 11a) i 11b), koje glase:

"11a) uvoznik duvanskih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste i privredni subjekt, koji ne vrši stavljanje u slobodan promet na tržište republike proizvode iz tačke 3) ovog člana, već preko držaoca specijalizovanog skladišta, otvorenog u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: specijalizovano carinsko skladište), vrši prodaju duvanskih proizvoda u avionima i brodovima, odnosno snabdevanje aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otprema duvanske proizvode u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju i koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;

11b) držalac specijalizovanog carinskog skladišta, jeste lice u čije skladište se smeštaju duvanski proizvodi radi prodaje duvanskih proizvoda u avionima i brodovima, odnosno snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju;".

U tački 12) posle reči: "izvoznik duvana, obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana," posle reči: "odnosno duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: izvoznik)", posle reči: "Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana" dodaju se zapeta i reči: "prerađenog duvana,".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) promet duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana;".

Član 3.

U članu 4. tačka 1) menja se i glasi:

"1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, preradu, uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana;".

Tačka 3) briše se.

Tačka 5) menja se i glasi:

"5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;"

U tački 6) posle reči: "nelegalnog prometa" dodaju se reči: "duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i".

U tački 7) posle reči: "obrađenog duvana" dodaju se zapeta i reči: "prerađenog duvana".

Član 4.

U članu 5. stav 1. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

"2a) Registar prerađivača duvana;".

U tački 5) posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,", posle reči: "duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: Registar uvoznika)".

U tački 6) posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,", posle reči: "duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "(u daljem tekstu: Registar izvoznika)".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;".

Član 5.

U članu 6. stav 1. u tački 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3) Evidenciona lista o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku."

U stavu 3. posle reči: "odnosno matični broj" dodaje se zapeta i reči:

"vrsta duvanskog proizvoda, naziv robne marke duvanskog proizvoda".

Član 6.

U članu 7. stav 1. posle reči: "obradom" dodaju se zapeta i reč: "preradom", posle reči: "obrađenog duvana" dodaju se zapeta i reči: "prerađenog duvana".

U stavu 3. reči: "tač. 1) i 2)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2) i 2a)".

U stavu 5. reči: "tač. 1) i 2)" zamenjuju se rečima: "tač. 1), 2) i 2a)".

U stavu 6. posle reči: "proizvođača" dodaje se zapeta a reč: "i" briše se, a posle reči: "obrađivača" dodaju se reči: "i prerađivača".

U stavu 7. posle reči: "izvoznika" brišu se reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda".

Član 7.

U članu 8. stav 2. menja se i glasi:

"U okviru tipova iz stava 1. ovog člana, na teritoriji Republike mogu se gajiti sorte koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se reguliše priznavanje sorti."

U stavu 3. reč: "rasada" i reč: "proizvedeno" brišu se.

Posle stava 4. dodaju se st. 5, 6. 7. i 8, koji glase:

"Promet semena i rasada duvana može vršiti proizvođač duvana, odnosno obrađivač duvana, uz primenu odredbi ovog zakona i odredbi zakona kojim se uređuje promet semena poljoprivrednog bilja.

Zabranjen je pravnom i fizičkom licu promet semena i rasada duvana, promet semena i rasada duvana u maloprodajnim objektima, uzgoj duvana za sopstvene potrebe, kao i potrebe članova porodičnog domaćinstva.

Proizvodnjom rasada duvana može da se bavi proizvođač duvana upisan u registar proizvođača duvana, kao i fizičko lice - proizvođač duvana na osnovu zaključenog kooperativnog ugovora sa registrovanim proizvođačem duvana.

Zabranjeno je fizičkom licu - proizvođaču duvana da se bavi proizvodnjom i prometom semena duvana, kao i prometom rasada duvana."

Član 8.

U članu 9. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) da ima zaključene ugovore sa obrađivačima duvana, odnosno izvoznicima;"

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7) da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana."

U stavu 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "osim ispunjenost uslova iz tač. 1) i 5) ovog člana koju proverava Uprava po službenoj dužnosti".

U stavu 3. tačka 1) briše se. Tač. 4) i 5) menjaju se i glase:

"4) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno izvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno Registar izvoznika;

5) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;".

U tački 6) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

"7) akt o određivanju, odnosno angažovanju lica koje rukovodi procesom proizvodnje duvana."

U stavu 9. reči: "odnosno sa obrađivačem duvana koji je istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana i Registar proizvođača duvana." zamenjuju se rečima: "isključivo na katastarskoj parceli, odnosno delu katastarske parcele koja je predmet kooperativnog ugovora."

U stavu 10. reči: "2), 3) i 6)" zamenjuju se rečima: "2), 3), 6) i 7)".

Član 9.

Posle člana 9. dodaju se naziv iznad člana 9a i član 9a, koji glase:

"Kooperativni ugovor

Član 9a

Ugovor iz člana 9. stav 9. ovog zakona zaključuje se za period od godinu dana, najkasnije do 31. marta. Ugovor mora biti u pisanoj formi i zaključuje se za jednu proizvodnu godinu.

Kooperativni ugovor obavezno sadrži:

1) datum i mesto zaključenja ugovora;

2) poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) proizvođača duvana upisanog u registar proizvođača duvana;

3) ime, prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG) fizičkog lica - proizvođača duvana, broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) mesto, katastarsku parcelu (broj i naziv), katastarsku opštinu, naziv potesa;

5) ukupnu površinu parcele i površinu na kojoj se sadi duvan;

6) tip i sortu duvana koji se sadi;

7) očekivani broj biljaka;

8) očekivanu količinu proizvedenog duvana;

9) podatke o mestu sušenja, količini duvana i mestu skladištenja duvana do otkupa, odnosno predaje registrovanom proizvođaču, kao i podatke o vlasniku - držaocu sušare, odnosno prostora u kojem se duvan suši, odnosno skladišti;

10) obaveze u pogledu primena mera za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina na duvanu i davanje reprodukcionog materijala;

11) obavezu fizičkog lica - proizvođača duvana da će u ugovorenom roku registrovanom proizvođaču duvana isporučiti sav proizvedeni duvan, kao i obavezu registrovanog proizvođača duvana da će od njega preuzeti sav proizvedeni duvan;

12) rok i mesto preuzimanja duvana;

13) otkupnu cenu proizvedenog duvana po klasama;

14) rok i način isplate novčanih sredstava za preuzeti duvan.

Elemente ugovora iz stava 2. tač. 4) - 8) ovog člana, ugovorne strane mogu menjati najkasnije do momenta rasađivanja, odnosno do 10. juna proizvodne godine za koju se ugovor zaključuje.

Sastavni deo ugovora je izjava fizičkog lica - proizvođača duvana da za isti vremenski period nije sklopio ugovor o proizvodnji duvana sa drugim registrovanim proizvođačem duvana za istu površinu i katastarsku parcelu, odnosno deo katastarske parcele.

Registrovani proizvođač duvana dužan je da elemente ugovora iz stava 2. ovog člana evidentira elektronski preko portala e-Uprava, najkasnije u roku od dva dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Izmene elemenata ugovora iz stava 3. ovog člana registrovani proizvođač duvana dužan je da evidentira elektronski preko portala e- Uprava najkasnije u roku od dva dana od dana nastale promene, odnosno od isteka roka iz stava 3. ovog člana.

Registrovani proizvođač duvana odgovoran je za istovetnost evidentiranih elemenata ugovora unetih preko portala e-Uprava sa elementima kooperativnog ugovora.

Bliže uslove načina unošenja, kao i pristup i korišćenje podataka unetih preko portala e-Uprava uređuje Vlada."

Član 10.

U članu 11. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: "odnosno izvoznikom."

Član 11.

U članu 14. stav 4. posle reči: "obrađivača duvana" dodaju se zapeta i reči: "odnosno izvoznika", a reči: "predugovore, odnosno" brišu se.

Član 12.

Član 16a menja se i glasi:

"Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana i da obezbedi kontrolu realizacije ugovora iz člana 9a ovog zakona.

Pod kontrolom realizacije ugovora u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se provera ispunjenosti obaveza fizičkog lica - proizvođača duvana da duvan rasadi na ugovorenoj katastarskoj parceli i u ugovorenoj količini, izrada izveštaja o preuzimanju semena, odnosno rasada duvana od strane fizičkog lica - proizvođača duvana, izveštaja o preuzimanju duvana, kao i izveštaja o uništenju duvana koji se smatra otpadom u smislu člana 24. ovog zakona.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana moraju biti pripremljeni u roku od 15 dana od dana završetka radnji na koje se odnose, a dostavljaju se na zahtev Uprave.

Fizičko lice - proizvođač duvana dužan je da sav proizvedeni duvan preda registrovanom proizvođaču duvana u skladu sa kooperativnim ugovorom iz člana 9a ovog zakona, a registrovani proizvođač duvana dužan je da preuzme sav proizvedeni duvan.

Predaja, odnosno preuzimanje duvana u smislu stava 4. ovog člana vrši se najkasnije:

1) za duvan tipa virdžinija, do 31. decembra za proizvodnju iz te godine;

2) za ostale tipove duvana, do 31. marta naredne godine, za proizvodnju iz prethodne godine.

Proizvođač duvana dužan je da otkup duvana vrši isključivo od fizičkog lica - proizvođača duvana sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti upravu o datumu završetka otkupa duvana u odnosu na sva fizička lica - proizvođače duvana sa kojima ima zaključen kooperativni ugovor, najkasnije u roku od pet dana od dana završetka otkupa.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti upravu o fizičkim licima - proizvođačima duvana koji nisu isporučili ugovorene količine duvana u roku od deset dana od dana završetka otkupa duvana, uz prateću dokumentaciju i obrazloženje za svaki konkretni slučaj.

Obaveštenje iz st. 7. i 8. ovog člana mogu se dostaviti Upravi i u elektronskoj formi.

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku, koji je upisan u Registar izvoznika.

Izuzetno od stava 10. ovog člana, registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana, pri čemu se uslužno obrađen duvan mora skladištiti isključivo kod obrađivača duvana.

Proizvođač duvana dužan je da uslužno obrađen duvan prodaje isključivo registrovanom prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno registrovanom izvozniku.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 4 - 6. i 10 - 12. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza."

Član 13.

U članu 17. stav 1. u tački 5) reč: "predugovore/" briše se, posle reči: "ugovore sa" dodaju se reči: "prerađivačima duvana, odnosno", a posle reči "proizvođačima duvanskih proizvoda" dodaju se zapeta i reči: "odnosno izvoznicima".

U stavu 3. posle reči: "privrednog subjekta" dodaju se zapeta i reči: "a ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 6) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti".

U stavu 4. tačka 1) briše se. Tačka 3) menja se i glasi:

"3) svi ugovori zaključeni sa prerađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvanskih proizvoda, odnosno izvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar prerađivača duvana, odnosno proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno Registar izvoznika;".

U tački 4) reč: "uverenje" zamenjuje se rečima: "izjava odgovornog lica", a reči: "koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva" brišu se.

Član 14.

U članu 19. stav 3. posle reči: "zaključeni sa" dodaju se reči:

"prerađivačima duvana, odnosno", a posle reči: "proizvođačima duvanskih proizvoda" dodaju se zapeta i reči: "odnosno izvoznicima".

Član 15.

U članu 22. stav 5. posle reči: "obavesti" dodaju se reči: "prerađivača duvana, odnosno", posle reči: "proizvođača duvanskih proizvoda" dodaju se zapeta i reči: "odnosno izvoznika", a reči: "predugovore, odnosno" brišu se.

Član 16.

U članu 24. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Ako proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane obrađivača duvana sa kojim je zaključio ugovor o otkupu duvana, odnosno ako fizičko lice - proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane registrovanog proizvođača duvana sa kojim je zaključio kooperativni ugovor, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Troškove procene kvaliteta duvana snosi lice iz stava 1. ovog člana čija procena nije potvrđena."

St. 5. i 7. brišu se.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 5. dodaju se st. 6 - 10. koji glase:

"Duvan čiji je kvalitet osporen, ne može biti u prometu i ostaje na čuvanju u skladištu proizvođača duvana do kraja procene laboratorije iz stava 3. ovog člana.

Ako se utvrdi da duvan koji je bio predmet procene ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa, taj duvan postaje otpad i sa njim se postupa u skladu sa propisima koji uređuju upravljanje otpadom, a što je obaveza proizvođača duvana koji je preuzeo duvan u skladu sa kooperativnim ugovorom. Duvan iz stava 6. ovog člana ne podleže obavezi plaćanja ugovorene otkupne cene.

Ako se utvrdi da duvan koji je bio predmet procene ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa i ako lica iz stava 1. ovog člana ne podnesu zahtev za novu procenu kvaliteta duvana, shodno st. 1. i 3. ovog člana, taj duvan postaje otpad i sa njim se postupa u skladu sa propisima koji uređuju upravljanje otpadom, a što je obaveza proizvođača duvana koji je preuzeo duvan u skladu sa kooperativnim ugovorom. Duvan iz stava 6. ovog člana ne podleže obavezi plaćanja ugovorene otkupne cene.

Na sve vrste duvana, koje ispunjavaju uslove iz ovog zakona, ne primenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Ukoliko se duvan iz stava 6. ovog člana nađe u prometu, smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan), u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje akcizama.".

Član 17.

Naslov iznad člana 25, menja se i glasi: "Uslužna obrada, promet i evidencija".

U članu 25. stav 1. menja se i glasi:

"Obrađivač duvana može pružati usluge obrade duvana proizvođaču duvana upisanom u Registar proizvođača duvana na osnovu ugovora o uslužnoj obradi duvana.".

U stavu 2. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "odnosno uslužno obrađenog duvana,".

U tački 2) reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U tački 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

"4) količini i kvalitetu uslužno obrađenog duvana po tipovima i klasama."

Član 18.

Član 25a menja se i glasi:

"Član 25a

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da obrađeni duvan prodaje isključivo prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku, upisanim u odgovarajuće registre u skladu sa ovim zakonom.

Obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da odvojeno skladišti sopstveni duvan, odnosno duvan za uslužnu obradu kao i sopstveni obrađeni duvan odnosno uslužno obrađeni duvan."

Član 19.

Posle člana 25a dodaje se nova glava: "IVa PROIZVODNjA I PROMET PRERAĐENOG DUVANA" i čl. 25b, 25v, 25g, 25d, 25đ, 25e, 25ž i 25z, koji glase:

"IVa PROIZVODNjA I PROMET PRERAĐENOG DUVANA

Član 25b

Preradom duvana, može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti prerade duvana i koji je upisan u Registar prerađivača duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi

Član 25v

Preradom duvana, može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvenu opremu za preradu duvana;

3) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta prerađenog duvana, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta prerađenog duvana;

4) da ima sopstvene odgovarajuće prostorije za preradu duvana i smeštaj prerađenog duvana;

5) da ima zaključene ugovore sa obrađivačima duvana, koji su upisani u Registar obrađivača duvana, odnosno proizvođačima duvana, koji su upisani u Registar proizvođača duvana, u slučaju kada proizvođač duvana daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno sa uvoznikom, koji je upisan u Registar uvoznika;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja obrađeni duvan i prerađeni duvan.

Uslov iz stava 1. tačka 6) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje uprava, na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 6) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana;

2) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana, koji su upisani u Registar proizvođača duvana, u slučaju kada proizvođač duvana daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u navedene registre;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi zaključak ili rešenje.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prerade duvana.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Protiv zaključka iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako privredni subjekt vrši prevoz prerađenog duvana sopstvenim prevoznim sredstvom, to prevozno sredstvo mora biti vidno označeno da se radi o prevozu prerađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno- higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz prerađenog duvana mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 10. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 25g

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prerade duvana (u daljem tekstu: dozvola za preradu duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar prerađivača duvana

Član 25d

Upis u Registar prerađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za preradu duvana u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar prerađivača duvana plaća se naknada u visini od 10.467.635,34 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za preradu duvana može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar prerađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar prerađivača duvana, prerađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost prerade duvana.

Obnavljanje dozvole za preradu duvana

Član 25đ

Prerađivač duvana može da obnovi dozvolu za preradu duvana podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 25d stav 3, odnosno stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, prerađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost prerade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za preradu duvana

Član 25e

Dozvola za preradu duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja obrađeni duvan i prerađeni duvan, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar prerađivača duvana;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 25d stav 7. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za preradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prerađivač duvana, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za preradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

U slučaju da prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za preradu duvana vraća se prerađivaču duvana.

Prerađivač duvana oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 25d stav 6. ovog zakona.

Godina u kojoj prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra prerađivača duvana Član 25ž

Prerađivač duvana briše se iz Registra prerađivača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra prerađivača duvana. Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana, odnosno proizvođača duvana koji daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno uvoznika, koji je upisan u Registar uvoznika, sa kojim je prerađivač duvana koji je brisan iz Registra prerađivača duvana imao zaključene ugovore.

Obaveze prerađivača duvana

Član 25z

Prerađivač duvana koji je upisan u Registar prerađivača duvana dužan je da prerađen duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izveze prerađen duvan u svoje ime i za svoj račun, ukoliko je istovremeno upisan u Registar izvoznika.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom obrađenog duvana koji nabavlja za proizvodnju prerađenog duvana.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom prerađenog duvana na teritoriji Republike, osim u slučaju iz stava 1. ovog člana.

Zabranjen je promet prerađenog duvana u pakovanju manjem od 100 kg.

Prerađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom prerade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 5. ovog člana.

Obrađeni, odnosno prerađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1-4. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza."

Član 20.

U članu 32. stav 4. reč: "polugodišnje" zamenjuje se rečju: "godišnje".

U stavu 6. posle reči: "obrađivačima duvana" tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "odnosno proizvođačima duvana koji duvan daju na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno prerađivačima duvana, odnosno uvoznicima, upisanim u odgovarajuće registre".

Član 21.

U članu 33. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana koji duvan daju na uslužnu obradu kod registrovanog obrađivača duvana, odnosno prerađivačima duvana, odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u odgovarajuće registre u skladu s ovim zakonom;".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana pribavlja Uprava po službenoj dužnosti."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5. broj: "3." zamenjuje se brojem: "4."

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6. broj: "4." zamenjuje se brojem: "5."

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7. broj: "4." zamenjuje se brojem: "5."

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8. broj: "4." zamenjuje se brojem: "5."

Član 22.

U članu 35. u stavu 4. posle reči: "obrađivača duvana," dodaju se reči: "odnosno proizvođača duvana koji duvan daje na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, odnosno prerađivača duvana, koji su upisani u odgovarajuće registre,", a reči: "predugovore, odnosno" brišu se.

Član 23.

U članu 36. stav 5. reč: "Srbije" briše se, posle reči: "obrađenog" dodaju se zapeta i reči: "odnosno prerađenog", reči: "proizvodi ili otkupljuje" zamenjuju se rečju: "koristi".

U stavu 6. posle reči: "obrađeni duvan" dodaju se zapeta i reči: "odnosno prerađeni duvan".

Član 24.

U članu 37. u stavu 2. posle reči: "uvoznika duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "iz člana 2. tačka 11) ovog zakona".

U stavu 3. tačka 1) reč: "državnog" briše se. Tačka 2) menja se i glasi :

2) ugovor o uvozu duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili njegovim ovlašćenim distributerom da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na tržište Republike;

Posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

"2a) ovlašćenje od strane vlasnika žiga da je inostrani proizvođač ovlašćen za proizvodnju duvanskih proizvoda, ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda koji nije vlasnik žiga;

2b) ovlašćenje da je distributer inostranog proizvođača ovlašćen za distribuciju duvanskih proizvoda od strane tog proizvođača ili vlasnika žiga ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača;".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Kada zahtev za upis u registar podnosi proizvođač, odnosno uvoznik duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 11) ovog zakona, za duvanski proizvod koji je već upisan u registar, Uprava izdaje izvod o upisu za taj duvanski proizvod."

Dosadašnji st. 4 - 8. postaju st. 5 - 9.

Član 25.

Posle člana 37. dodaje se član 37a, koji glasi:

"Član 37a

O duvanskim proizvodima koji se smeštaju u specijalizovana carinska skladišta, radi prodaje duvanskih proizvoda u avionima i brodovima, odnosno snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, a koji nisu upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda iz člana 37. ovog zakona, Uprava vodi evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog zakona."

Član 26.

U članu 38. stav 1. tačka 4) reč: "predugovore/" briše se, a posle reči:

"uvoznicima duvanskih proizvoda" dodaje se zapeta i reči: "odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima".

U stavu 3. posle reči: "subjekta" dodaje se zapeta i reči: "a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 5) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti."

U stavu 4. tačka 1) briše se.

U tački 4) reči: "sve predugovore/ugovore zaključene sa proizvođačima, odnosno uvoznicima, duvanskih proizvoda" zamenjuju se rečima: "svi ugovori zaključeni sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima".

U tački 5) reč: "uverenje" zamenjuje se rečima: "izjava odgovornog lica", a reči: "koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;" brišu se.

Član 27.

U članu 40. stav 4. reč: "polugodišnje" zamenjuje se rečju: "godišnje".

Član 28.

U članu 43. stav 4. posle reči: "uvoznika duvanskih proizvoda" dodaju se zapeta i reči: "odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima", reči: "predugovore, odnosno" brišu se.

Član 29.

Član 44. menja se i glasi:

"Član 44.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da duvanske proizvode prodaje trgovcima na malo duvanskim proizvodima, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na malo, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima iz stava 1. ovog člana zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda."

Član 30.

U članu 45. stav 2. reč: "polugodišnje" zamenjuje se rečju: "godišnje". U stavu 6. reči: "tačka 3)" zamenjuju se rečima: "tač. 1) i 3)".

U stavu 8. tačka 1) briše se.

U tački 2) reči: "sve zaključene predugovore/ugovore" zamenjuju se rečima: "svi zaključeni predugovori/ugovori".

Član 31.

U glavi V. PROIZVODNjA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA, naziv odeljka 4. menja se i glasi: "4. Uvoznik".

U članu 52. stav 1. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

U tački 1) reči: "za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa" brišu se. Tačka 2) menja se i glasi:

"2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;"

U tački 3) posle reči: "obrađenim duvanom," dodaju se reči: "prerađenim duvanom,".

U stavu 3. posle reči: "subjekta" dodaje se zapeta i reči: "a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti."

U stavu 4. tačka 1) briše se.

U tački 2) reči: "sve zaključene ugovore" zamenjuju se rečima: "svi zaključeni ugovori".

U tački 3) reč: "uverenje" zamenjuje se rečima: "izjava odgovornog lica", a reči: "koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;" brišu se.

U stavu 6. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

Član 32.

U članu 53. stav 1. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči:

"prerađenog duvana,", a reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Član 33.

Naslov iznad člana 54. menja se i glasi: "Upis u Registar uvoznika". U članu 54. stav 1. menja se i glasi: "Upis u Registar uvoznika vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz, u skladu sa ovim zakonom."

U stavu 2. posle reči: "uvoz" dodaje se tačka a reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda." brišu se.

U stavu 3. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U stavu 4. reč: "polugodišnje" zamenjuje se rečju: "godišnje".

U stavu 6. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U stavu 9. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Stav 11. menja se i glasi:

"Upisom u Registar uvoznika, uvoznik može da otpočne da obavlja delatnost uvoza."

Član 34.

Naslov iznad člana 55. menja se i glasi: "Obnavljanje dozvole za uvoz". U članu 55. stav 1. menja se i glasi:

"Uvoznik može da obnovi dozvolu za uvoz, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole."

Stav 4. menja se i glasi:

"Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza u skladu sa postojećom dozvolom."

Član 35.

Naslov iznad člana 56. menja se i glasi: "Oduzimanje dozvole za uvoz".

U članu 56. stav 1. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U tački 3) posle reči: "obrađenim duvanom" dodaje se zapeta i reči: "prerađenim duvanom,".

U tački 4) reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U tački 5) reč: "člana" zamenjuje se rečju: "zakona".

U stavu 3. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

St 5. i 6. menjaju se i glase:

"Uvoznik, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, osim u slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana."

U slučaju da uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz, vraća se uvozniku."

U stavu 7. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Stav 8. menja se i glasi:

"Godina u kojoj uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti."

Član 36.

Naslov iznad člana 57. menja se i glasi: "Brisanje iz Registra uvoznika".

U članu 57. stav 1. menja se i glasi:

"Uvoznik se briše iz Registra uvoznika, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole."

U stavu 2. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Stav 4. menja se i glasi:

"Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti inostranog proizvođača duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, ili njegovog ovlašćenog distributera, odnosno inostranog proizvođača duvanskih proizvoda ili njegovog ovlašćenog distributera sa kojim je uvoznik koji je brisan iz Registra uvoznika imao zaključene ugovore, odnosno od koga je bio ovlašćen za distribuciju duvanskih proizvoda na tržištu Republike."

Član 37.

Naslov iznad člana 58. menja se i glasi: "Obaveze uvoznika"

U članu 58. stav 1. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U stavu 2. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Stav 3. menja se i glasi:

"Uvoznik je dužan da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4 i 5. koji glase:

"Uvoznik je dužan da obrađeni duvan prodaje isključivo prerađivaču duvana koji je upisan u Registar prerađivača duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Uvoznik je dužan da prerađeni duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda."

Dosadašnji st. 4 - 6. koji postaju st. 6 - 8. menjaju se i glase:

"Uvoznik je dužan da duvanske proizvode prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Duvan, obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan, čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 3-6. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza."

Član 38.

U glavi V. PROIZVODNjA I PROMET DUVANSKIM PROIZVODIMA, naziv odeljka menja se i glasi: "5. Izvoznik".

U članu 59. stav 1. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

U tački 1) reči: "za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa" brišu se.

U tački 2) posle reči: "obrađenim duvanom" dodaju se reči: "prerađenim duvanom,".

U stavu 2. posle reči: "subjekta" dodaje se zapeta i reči: "po službenoj dužnosti".

Stav 3. menja i glasi:

"Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se, kao dokaz izjava odgovornog lica o neosuđivanosti."

U stavu 5. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

Član 39.

U članu 60. stav 1. menja se i glasi:

"Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za izvoz) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje."

Član 40.

Naslov iznad člana 61. menja se i glasi: "Upis u Registar izvoznika" U članu 61. stav 1. menja se i glasi: "Upis u Registar izvoznika vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za izvoz, u skladu sa ovim zakonom."

U stavu 3. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Stav 5. menja se i glasi:

"Upisom u Registar izvoznika, izvoznik može da otpočne da obavlja delatnost izvoza."

Član 41.

Naslov iznad člana 62. menja se i glasi: "Obnavljanje dozvole za izvoz".

U članu 62. stav 1. menja se i glasi:

"Izvoznik može da obnovi dozvolu za izvoz podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole."

Stav 5. menja se i glasi:

"Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, izvoznik ima pravo da obavlja delatnost izvoza u skladu sa postojećom dozvolom."

Član 42.

Naslov iznad člana 63. menja se i glasi: "Oduzimanje dozvole za izvoz".

U članu 63. stav 1. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U tački 3) posle reči: "obrađenim duvanom,"dodaju se reči: "prerađenim duvanom,".

U tački 5) posle reči: "Registar izvoznika" reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U stavu 3. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Član 43.

Naslov iznad člana 64. menja se i glasi: "Brisanje iz Registra izvoznika".

Član 64. stav 1. menja se i glasi:

"Izvoznik se briše iz Registra izvoznika, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole."

U stavu 2. reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Član 44.

Naslov iznad člana i član 64a menja se i glasi:

"Obaveze izvoznika

Član 64a

Izvoznik koji je radi izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, dužan je da izvrši izvoz ovih proizvoda. Izvoznik koji izvozi prerađeni duvan je dužan da izvoz vrši u skladu sa članom 25z stav 1. ovog zakona.

Duvan, obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan, čiji se promet vrši suprotno stavu 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza."

Član 45.

Posle člana 64a dodaju se naslovi iznad članova i čl. 64b, 64v, 64g i 64d, koji glase:

"Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64b

Otpremanjem, odnosno smeštanjem duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, može da se bavi privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) ugovor o nabavci duvanskih proizvoda;

2) ugovor zaključen sa držaocem specijalizovanog carinskog skladišta iz člana 2. tačka 11b) ovog zakona, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno i držalac specijalizovanog carinskog skladišta;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

4) dokaz o uplati naknade u visini od 2.500.000 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 4) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona može da plati naknadu iz stava 2. tačka 4) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 2. tačka 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana uprava donosi zaključak ili rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Zaključkom se odbacuje nepotpun zahtev, a rešenjem se odbija zahtev ili se vrši upis u registar.

Protiv zaključka iz stava 9. ovog člana može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove finansija, u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Rešenje kojim se vrši upis u registar sadrži i rok na koji se izdaje rešenje.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Godina u kojoj registrovani privredni subjekt svojom odlukom prestane da obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid.

Upisom u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona, privredni subjekt može da otpočne otpremanje, odnosno smeštanje duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da vrši promet robnih maraka duvanskih proizvoda razvrstanih i upisanih u registar iz člana 5. stav 1. tačka 7), odnosno u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog zakona.

Obnavljanje upisa u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64v

Privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, vrši se na način propisan članom 64b st. 2. i 3. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64g

Privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku briše se iz registra, i to:

1) na zahtev privrednog subjekta koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a), ili odgovorno lice u povezanom licu, kao i u pravnom licu čiji je pravni sledbenik registrovani privredni subjekt, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja duvanski proizvod, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako je privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako privredni subjekt upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a), ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64b stav 6. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra.

Rešenje je konačno u upravnom postupku.

Član 64d

Izuzetno od odredbe člana 36. stav 3. ovog zakona i člana 58. stav 6. ovog zakona proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11) ovog zakona promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, obavlja po odredbama čl. 64b, 64v i 64g ovog zakona.

Na uvoznika duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11a) ovog zakona ne primenjuju se odredbe čl. 52. - 58. ovog zakona. Uvoznik duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11a) ovog zakona promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, obavlja po odredbama čl. 64b, 64v i 64g ovog zakona."

Član 46.

U članu 65. stav 2. posle reči: "ne plaća naknadu za upis", dodaje se zapeta i reči: "ukoliko je visina plaćene naknade ista ili veća."

Član 47.

U članu 66. posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

Član 48.

Naslov iznad člana 66a menja se i glasi: "Zabrana proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda"

U članu 66a stav 1. posle reči: "obrada" dodaju se zapeta i reč:

"prerada", a posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana,".

U stavu 2. reč: "odnosno" briše se, a posle reči: "obrađeni duvan" dodaju se zapeta i reči: "odnosno prerađeni duvan,".

Dodaju se st. 3 - 7. koji glase:

"Zabranjeno je fizičkom, odnosno pravnom licu proizvođaču duvana, da uzgaja duvan za sopstvene potrebe, kao i za potrebe članova porodičnog domaćinstva.

Duvan koji se uzgaja suprotno odredbama ovog zakona oduzeće se.

Troškovi koji nastaju prilikom oduzimanja semena, rasada duvana, odnosno duvana; uništavanja semena, rasada, zasada duvana, odnosno duvana padaju na teret lica od kojih je seme, rasad, odnosno duvan oduzet, odnosno lica kome je uništeno seme, rasad, zasad, odnosno duvan.

Ako ovo lice ne može da se utvrdi, zasad duvana će se uništiti o trošku vlasnika parcele na kojoj se duvan uzgaja.

Postupak uništenja duvana iz člana 24. st. 7. i 8. ovog zakona i iz st. 4. i 5. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine i upravljanja otpadom."

Član 49.

U članu 67. stav 5. menja se i glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda nije dužan da pre stavljanja u promet odredi i prijavi maloprodajne cene duvanskih proizvoda, kada se ti proizvodi otpremaju radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima."

Član 50.

Posle člana 68. dodaju se naslovi iznad članova i čl. 68a, 68b i 68v, koji glase:

"Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda u slobodnim zonama

Član 68a

Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda u slobodnim zonama, vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Smeštanje duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište

Član 68b

Smeštanje duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodne carinske prodavnice, kao i radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, vrši se u skladu propisima kojima se uređuje oblast carine, odnosno spoljne trgovine, propisima kojima se uređuje oblast akciza, kao i odredbama ovog zakona.

Proizvodnja duvana za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe

Član 68v

Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju duvana, koji se koristi za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe na fakultetima, institutima i drugim naučnim ustanovama koje duvan koriste za obavljanje nastavne, odnosno naučne delatnosti."

Član 51.

Naslov Glave VIII menja se i glasi:

"VIII ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, SADRŽAJ POJEDINAČNOG PAKOVANjA CIGARETA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANjU I OBELEŽAVANjE PAKOVANjA DUVANSKIH PROIZVODA U REPUBLICI".

Član 52.

Član 72. menja se i glasi:

"Sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta

Član 72.

Pojedinačno pakovanje cigareta sadrži najmanje 20 komada cigareta.".

Član 53.

U članu 77. stav 7. reči: "kao i" brišu se, posle reči: "u skladu sa carinskim propisima," dodaju se reči: "kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima,".

Član 54.

U članu 79. stav 1. tač. 1) i 2) brišu se.

U tački 3) reči: "kvalitet i kvantitet" zamenjuju se rečima: "i zdravstveno stanje", a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaju se tač. 4) - 10), koje glase:

"4) ispunjenost uslova za proizvodnju duvana kod proizvođača duvana;

5) uvoz, promet i korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada duvana;

6) uvoz, promet i korišćenje rasada duvana za proizvodnju duvana;

7) proces proizvodnje i prometa rasada duvana;

8) proizvođača duvana, kao i procese proizvodnje sorti i tipova duvana na parcelama zasađenim duvanom;

9) parcele za proizvodnju duvana;

10) vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja koji se odnose na zasnivanje proizvodnje duvana, propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona."

Član 55.

Član 80. menja se i glasi:

"Član 80.

Fitosanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako lice ne poseduje dozvolu za proizvodnju duvana, odnosno ne ispunjava uslove za proizvodnju duvana;

2) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

3) zabrani korišćenje i oduzme seme i rasad duvana, ako je proizvedeno, stavljeno u promet ili korišćeno suprotno odredbama ovog zakona, kao i propisima o semenu;

4) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje rasada i zasada duvana ako je za setvu korišćeno seme duvana sorte koja nije upisana u Registar sorti poljoprivrednog bilja;

5) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako seme i rasad duvana nisu proizvedeni, stavljeni u promet i ne koriste se u skladu sa propisima o semenu i suprotno odredbama ovog zakona;

6) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako je zasad duvana zasnovan, bez kooperativnog ugovora, odnosno ako se ne proizvodi u skladu sa kooperativnim ugovorom;

7) zabrani proizvodnju, uništi zasad duvana, oduzme i uništi duvan, ako se proizvodi suprotno odredbama ovog zakona;

8) naredi vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja koji se odnose na zasnivanje proizvodnje duvana i na proizvodnju duvana, na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

9) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana ako imalac dozvole proizvodi i stavlja u promet duvan suprotno odredbama ovog zakona;

10) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Mere iz stava 1. tač. 1) - 7) ovog člana fitosanitarni inspektor nalaže rešenjem.

Protiv rešenja fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 56.

U članu 80a u tački 1) posle reči: "obrađenog duvana" dodaju se reči: " i prerađenog duvana;".

Posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

"3a) količinu prerađenog duvana;".

Posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

"4a) uslove za preradu duvana i evidenciju koju vodi prerađivač duvana;".

U tački 5) posle reči: "i kvantitet" dodaju se zapeta i reči: "odnosno sastav".

U tački 6) posle reči: "obradu duvana," dodaju se reči: "prerada duvana,".

Član 57.

U članu 80b u tački 1) posle reči: "obradu duvana," dodaju se reči: "odnosno preradu duvana,", a reči: "ove delatnosti" zamenjuju se rečima: "ovih delatnosti".

U tački 2) posle reči "obradu duvana," dodaju se reči "preradu duvana,".

U tački 3) posle reči: "zabrani promet" dodaju se reči: "obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno".

Član 58.

U članu 81. tačka 1) posle reči: "prodaju duvan" dodaju se zapeta i reči: "prerađeni duvan".

U tački 2) posle reči: "obradu duvana" dodaju se zapeta i reči: "preradu duvana".

U tački 4) posle reči: "zdravstvenu ispravnost i sastav duvana i duvanskih proizvoda" dodaju se reči: "prilikom uvoza i prometa na teritoriji Republike Srbije".

Član 59.

U članu 82. stav 1. reči: "životnih namirnica" brišu se.

U stavu 2. posle reči: "obradu duvana," dodaju se reči: "preradu duvana,".

Član 60.

U članu 83. u tački 2) reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se, a reči: "odnosi na promet duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "odnose na promet duvanskih proizvoda".

U tački 3) reči: "i sastava" brišu se, a reči: "čl. 73-77." zamenjuju se rečima: "člana 73. i čl. 75 -77.".

U tački 4) reči: "duvanskim proizvodima" zamenjuju se rečima: "duvanskih proizvoda".

Član 61.

U članu 84. stav 1. menja se i glasi:

"Republički tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene zakonom kojim se uređuje trgovina i inspekcijski nadzor.".

U stavu 2. reči: "duvanskih proizvoda (duvana, obrađenog duvana)" brišu se.

Član 62.

Član 86. menja se i glasi:

"Član 86.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) za proizvodnju duvana koristi seme duvana koje nije u skladu sa propisima o semenu (član 8. stav 3);

4) vrši promet semena i rasada duvana suprotno članu 8. stav 5. ovog zakona;

5) vrši proizvodnju rasada duvana suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona;

6) vrši proizvodnju duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. ovog zakona;

7) zaključi ugovor sa fizičkim licem - proizvođačem duvana suprotno članu 9a st. 1 - 4. ovog zakona;

8) ne evidentira elemente ugovora u skladu sa članom 9a st. 5. i 6. ovog zakona;

9) ne evidentira elemente ugovora u skladu sa članom 9a stav 7. ovog zakona;

10) ne obezbedi kontrolu realizacije ugovora u skladu sa članom 16a st. 1. i 2. ovog zakona;

11) ne pripremi, odnosno ne dostavi izveštaj suprotno članu 16a stav 3. ovog zakona;

12) ne preuzme sav proizvedeni duvan od fizičkog lica - proizvođača duvana suprotno članu 16a stav 4. ovog zakona;

13) ne preuzme duvan od fizičkog lica - proizvođača duvana u rokovima iz člana 16a stav 5. ovog zakona;

14) vrši otkup duvana suprotno članu 16a stav 6. ovog zakona;

15) ne obavesti Upravu o datumu završetka otkupa duvana suprotno članu 16a st. 7. i 8. ovog zakona;

16) stavi u promet duvan suprotno članu 16a stav 10. i članu 24. st. 6 - 8. ovog zakona;

17) skladišti uslužno obrađen duvan suprotno članu 16a stav 11. ovog zakona;

18) prodaje uslužno obrađen duvan suprotno članu 16a stav 12. ovog zakona;

19) uzgaja duvan za sopstvene potrebe ili potrebe članova porodičnog domaćinstva iz člana 66a stav 3. ovog zakona;

20) kupuje odnosno nabavlja seme duvana, odnosno rasad duvana suprotno članu 66b ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - proizvođač duvana, ako:

1) se bavi proizvodnjom rasada duvana suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona;

2) se bavi proizvodnjom i prometom semena duvana, kao i prometom rasada duvana suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona;

3) proizvodi duvan suprotno članu 9. stav 9. ovog zakona;

4) zaključi ugovor sa proizvođačem duvana suprotno članu 9a ovog zakona;

5) ne preda sav proizvedeni duvan proizvođaču duvana suprotno članu 16a stav 4. ovog zakona;

6) ne preda duvan proizvođaču duvana u rokovima iz člana 16a stav 5. ovog zakona;

7) proizvodi duvan suprotno odredbama člana 66a stav 1. ovog zakona;

8) uzgaja duvan za sopstvene potrebe ili potrebe članova porodičnog domaćinstva suprotno članu 66a stav 3. ovog zakona.".

Član 63.

Član 87. menja se i glasi:

"Član 87.

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar obrađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (čl. 7. i 25. stav 2);

3) vrši obradu duvana i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 17. ovog zakona;

4) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana (član 23);

5) stavi u promet duvan suprotno članu 24. stav 6. ovog zakona;

6) vrši uslužnu obradu duvana suprotno članu 25. ovog zakona;

7) stavi u promet obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 1. ovog zakona;

8) skladišti obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 3. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.".

Član 64.

Posle člana 87. dodaje se naslov i član 87a, koji glasi:

"Prekršaji prerađivača duvana

Član 87a

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar prerađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) vrši preradu duvana suprotno uslovima iz člana 25v ovog zakona;

4) vrši prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 25v stav 10. ovog zakona;

5) stavi u promet prerađeni duvan u pakovanju manjem od 100 kg (član 25z stav 4);

6) stavi u promet obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan suprotno članu 25z ovog zakona;

7) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom prerade duvana (član 25z stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara."

Član 65.

U članu 88. stav 1. tačka 6) posle reči: "obrađenog duvana" dodaju se zapeta i reči: "odnosno prerađenog duvana".

U tački 8) reči: "stav 4." zamenjuju se rečima: "stav 5.".

U tački 10) reč: "proizvodi" zamenjuje se rečju: "prodaje".

Član 66.

U članu 90. stav 1. tačka 1) reči: "(član 6. stav 1. tačka 2)" zamenjuju se rečima: "(član 6. stav 4)".

Član 67.

Naslov iznad člana 91. menja se i glasi: "Prekršaji uvoznika".

U članu 91. stav 1. tačka 1) reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

U tački 7) posle reči: "obrađenog duvana," dodaju se reči: "prerađenog duvana," a reči: "st. 3. i 4." zamenjuju se rečima: "st. 3 - 7.".

Član 68.

Naslov iznad člana 92. menja se i glasi: "Prekršaji izvoznika"

U članu 92. stav 1. tačka 1) reči: "duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda" brišu se.

Član 69.

Posle člana 92. dodaju se naziv iznad člana i član 92a, koji glase:

"Prekršaji privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 92a

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (član 5. stav 4);

2) obavlja promet robnih maraka duvanskih proizvoda koji nisu razvrstani i upisani u registar iz člana 5. stav 1. tačka 7), odnosno u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog zakona (član 64b stav 16).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.".

Član 70.

U članu 93. stav 1. menja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nabavi i vrši promet semena duvana, odnosno rasada duvana, proizvodi rasad duvana, proizvodi, obrađuje, prerađuje, odnosno vrši promet duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, obavlja delatnost proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, bez upisa u odgovorajući registar, odnosno odgovarajuću evidencionu listu (član 8. st. 4. i 7. i čl. 11, 19, 25d, 32, 40, 45, 54, 61. i 64b)."

Član 71.

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Privredni subjekti koji se bave delatnostima koje ovaj zakon uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) upisani u registre, odnosno evidencione liste mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno upis u registar, odnosno evidencionu listu u skladu sa ovim zakonom.

Odobrenja za obavljanje delatnosti obrade duvana iz člana 96. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), koja su izdata po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenja iz člana 96. stav 4. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, privredni subjekti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u Registar obrađivača duvana dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana u skladu sa ovim zakonom.

Ako privredni subjekt ne uskladi svoje poslovanje, ne podnese zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno upis u registar, odnosno evidencionu listu, u rokovima predviđenim ovim članom, Uprava donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za obavljanje delatnosti, odnosno brisanje iz registra.

Član 72.

Do uspostavljanja funkcionalnosti portala e-Uprava registrovani proizvođač duvana dužan je da overen kooperativni ugovor kao i izmene ugovora dostavi na zahtev Upravi u roku koji Uprava odredi.

Ako privredni subjekt ne dostavi overen kooperativni ugovor kao i izmene ugovora, u roku iz stava 1. ovog člana, Uprava donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za obavljanje delatnosti.

Član 73.

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a obavlja i promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 45. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 4. ovog zakona.

Član 74.

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RSˮ, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a obavlja i delatnost prerade duvana iz člana 19. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti.

Na dan upisa u registar, odnosno na dan početka obavljanja delatnosti, privredni subjekt dužan je da izvrši popis zaliha sirovina i proizvoda u svim magacinima, i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 75.

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) izvršiće se u januaru 2019. godine sa indeksom potrošačkih cena za drugo polugodište 2018. godine.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknada iz stava 1. ovog člana izvršiće se u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

Član 76.

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Problemi koje bi ovaj zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, problemi koje bi ovaj zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu su stvaranje uslova za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda, preciznije definisanje obaveza privrednih subjekata koji posluju u skladu sa ovim zakonom, što omogućava efikasniji rad inspekcijskih organa i sprovođenje adekvatne kaznene politike za sva lica - učesnike u proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda i istovremeno realizaciju planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na duvanske proizvode u republički budžet.

Naime, Radna grupa za borbu protiv krijumčarenja duvana, koja je formirana Odlukom Vlade 05 Broj 02-4787/2016 od 17. maja 2016. godine, pokrenula je inicijativu za izmene Zakona o duvanu, sa prioritetnim ciljem za stvaranje uslova za suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa duvana, a imajući u vidu da su kontrolni organi na terenu utvrdili postojanje nelegalnih zasada duvana, nepreciznost kooperativnih ugovora i druge nepravilnosti tokom uzgoja duvana.

S tim u vezi, konstatovano je da je potrebno pristupiti izmenama i dopunama Zakona o duvanu, radi efikasnijeg delovanja na suzbijanju ovih nelegalnih aktivnosti, imajući u vidu vegetacioni period uzgajanja duvana. Kao rezultat rada navedene Radne grupe sačinjeni su predlozi za izmenu Zakona o duvanu, a koji se odnose na svaku kategoriju učesnika u proizvodnji i prometu duvana i obrađenog duvana, i to u delu proizvodnje i prometa semena i rasada duvana, obaveznih elemenata kooperativnih ugovora, rokova za zaključenje ugovora i unošenja elemenata ugovora u informacioni sistem elektronskim putem, prava i obaveza fizičkih lica - proizvođača duvana i registrovanih proizvođača, odnosno obrađivača duvana, rokova za predaju i preuzimanje duvana, procene kvaliteta duvana, uslužne obrade duvana, uništavanje duvana, prava i dužnosti nadležnih kontrolnih organa, dostavljanje podataka o sprovedenim kontrolama i utvrđivanje nepravilnosti i dr.

Takođe, u okviru Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema, koja je osnovana Rešenjem ministra finansija br. 119-01-206/2016-17 od 29. jula 2016. godine, a čiji su članovi predstavnici Ministarstva finansija i Privredne komore Srbije, u okviru Podgrupe za fiskalni sistem, razmatrana je inicijativa Grupacije proizvođača i prerađivača duvana PKS za izmenom Zakona o duvanu, koja sadrži i deo sadržan u inicijativi Radne grupe za borbu protiv krijumčarenja duvana.

Pored toga, treba imati u vidu da je Zakon o duvanu donet 2005. godine, da je u prethodnom periodu bilo nekoliko izmena zakona koje nisu obuhvatile sada predložene izmene, te je s tim u vezi bilo neophodno da se pojedine odredbe važećeg zakona izmene, kako bi se stvorili uslovi, s jedne strane za efikasniju kontrolu proizvodnje i prometa duvana, a sa druge strane dala mogućnost proizvođačima duvana da svoje poslovne aktivnosti mogu proširiti i na način koji omogućava direktnu prodaju uslužno obrađenog duvana proizvođačima duvanskih proizvoda, kao i da povećaju svoju izvoznu aktivnost. Pored uslova da fizičko lice - proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana, propisuje se i precizna obaveza da se kooperativni ugovor može zaključiti isključivo na katastarskoj parceli, odnosno delu katastarske parcele koja je predmet kooperativnog ugovora da bi se izbeglo zaključivanje više ugovora za istu katastarsku parcelu, kao i omogućila preciznija kontrola.

Zbog ovakvih zakonskih ograničenja po pitanju toga kome mogu da prodaju duvan i od koga mogu nabavljati duvan, proizvođači duvana su onemogućeni da grade direktne poslovne odnose sa proizvođačima duvanskih proizvoda kao svojim krajnjim kupcima, kao i da, ako su registrovani za izvoz uspešnije izvoze svoju proizvodnju (duvan u listu i/ili obrađeni duvan zavisno od toga koji duvan ima bolje uslove za prodaju). Takođe, i obrađivači duvana imaju predimenzionirane kapacitete za obradu duvana, a nemaju dovoljno kapitala da kupe sav duvan u listu od drugih otkupljivača, usled čega i proizvođači i obrađivači duvana trpe finansijske gubitke. Pored toga, omogućavanjem uslužne obrade duvana vršila bi se i uporedna kontrola istih količina duvana kod dva subjekta, obrađivača i proizvođača i postojala bi manja mogućnost za eventualno vođenje netačnih zaliha.

Saglasno navedenom, predložene izmene i dopune Zakona o duvanu koje se odnose na delatnost obrade duvana, trebalo bi da omoguće da registrovani proizvođači duvana mogu duvan da predaju na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana, a u cilju povećanja produktivnosti i izvoza domaćeg obrađenog duvana, kao i u cilju boljeg iskorišćenja postojećih kapaciteta za obradu duvana.

Osim preciziranja odredaba koje se odnose na proizvodnju i obradu duvana, u skladu s prepoznatim potrebama tržišta ovim zakonskim rešenjem uspostavlja se poseban registar u koji bi se upisivali privredni subjekti koji vrše delatnost prerade duvana. U cilju povećanja produktivnosti i proširenja postojećih kapaciteta obrađivača duvana, kao i stvaranja uslova za osnivanje novih privrednih subjekata, predloženim zakonskim rešenjem definiše se delatnost prerade duvana i preciziraju uslovi za dobijanje dozvole, rok važenja dozvole, upis u Registar prerađivača duvana i obaveze privrednih subjekata koji se u isti upisuju.

Na ovaj način omogućili bi se uslovi za pozitivne efekte na stopu zaposlenosti u Republici Srbiji, povećanje budžetskih prihoda i povećanje obima spoljnotrgovinskog prometa.

Takođe, ovim zakonom prošireno je i definisano za svaku kategoriju učesnika u proizvodnji i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda sa kojim licima mogu da obavljaju promet navedenih proizvoda.

Osim toga, predloženim zakonskim rešenjem, odnosno uspostavljanjem posebnog registra u Upravi za duvan, u koji bi se upisivala lica koja po posebnom postupku vrše snabdevanje duvanskih proizvoda iz carinskih skladišta radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, omogućava se nadležnim državnim organima, pre svega Upravi za duvan i Upravi carina precizna evidencija tih lica, a sa druge strane jasno definisanje poslovanja u skladu sa ovim zakonom lica koja su upisana u Registar privrednih subjekta koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku. Navedeni privredni subjekti bili bi motivisani da povećaju obim prometa duvanskih proizvoda razvojem poslovnih aktivnosti, a što bi trebalo da dovede do povećanja budžetskih prihoda.

Takođe, predloženim zakonskim rešenjem izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16), kao i Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/15 i 44/18 - dr. zakon).

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja ovog zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj akt treba da postigne ostvari bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o zakonskoj materiji, pa se iz tog razloga i izmene predmetne materije ovog zakona mogu vršiti samo izmenom zakona.

Zašto je donošenje ovog zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema iz razloga što se radi o zakonskoj materiji koju je jedino moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem predmetne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost poslovanja svih privrednih subjekata koji obavljaju delatnost u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, s obzirom na to da se zakon, kao opšti pravni akt, objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona vrši se preciziranje predmeta uređenja i teritorijalne primene ovog zakona.

U članu 2. Predloga zakona predlaže se da se reč plojka zameni rečju liska/stripsa, shodno stručnoj literaturi, a u cilju preciznijeg razumevanja definicije obrađenog duvana. Takođe, predlaže se dodavanje nove tačke kojom se definišu otpaci od duvana. Na otpatke od duvana iz ove tačke ne primenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje otpadom. Ova izmena izvršena je kako bi se razdvojili otpaci od duvana, koji su sirovina i ne podležu propisima kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Predlaže se dodavanje novih tačaka kojima se definiše prerađen duvan, delatnost prerade duvana i prerađivač duvana. Navedene definicije su uvedene sa ciljem bližeg pojašnjenja izraza, zbog potrebe da ova delatnost bude obuhvaćena predloženim izmenama i dopunama Zakona o duvanu.

Pored toga, precizira se pojam uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kao i naziv Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, dodavanjem pojma prerađenog duvana u definiciju istih, u cilju obuhvatanja delatnosti prerade duvana i nove kategorije prerađenog duvana.

Pored toga, dodaje se nova tačka kojom se definiše pojam uvoznika duvanskih proizvoda koji ne vrši stavljanje duvanskih proizvoda u promet na tržište Republike, već to čini preko držaoca specijalizovanog carinskog skladišta, otvorenog u skladu sa carinskim propisima. Razlog za ovakvu definiciju je potreba da se i ova vrsta delatnosti reguliše odredbama ovog zakona, kao i da bi se napravila razlika u odnosu na već postojeći pojam uvoznika u smislu Zakona o duvanu.

Definiše pojam držaoca specijalizovanog carinskog skladišta, radi jasnog određivanja lica u čije skladište se smeštaju duvanski proizvodi.

Takođe, precizira se pojam izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kao i naziv Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, dodavanjem pojma prerađenog duvana u definiciju istih, u cilju obuhvatanja delatnosti prerade duvana i nove kategorije prerađenog duvana.

Kod definicije prometa duvana, obrađenog duvana, kao i uvoza i izvoza duvana, uvodi se pojam prerađenog duvana u predmetnu definiciju, a u cilju usklađivanja sa novouvedenom kategorijom.

U članu 3. Predloga zakona menjaju se nadležnosti Uprave za duvan, pri čemu se pri definiciji uslova, koji moraju biti ispunjeni za dobijanje dozvole za proizvodnju, obradu, uvoz i izvoz duvana, odnosno obrađenog duvana, uvodi nova kategorija delatnosti prerade duvana, kao i nova kategorija prerađenog duvana.

Takođe, ukinuta je nadležnost Uprave za duvan za obavljanje poslova utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akcize, a u cilju usaglašavanja sa propisom koji se odnosi na način i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji, a koji je prestao da važi.

U tački kojom se definiše vođenje evidencija dodaju se pojmovi prerada i prerađeni duvan, a u cilju usklađivanja sa novouvedenom delatnosti prerade duvana i kategorijom prerađenog duvana.

Pored toga, u tački kojom se definiše saradnja Uprave za duvan sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvanskih proizvoda, navedena nadležnost se proširuje na saradnju sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvana, obrađenog duvana i prerađenog duvana.

U članu 4. Predloga zakona predlaže se uvođenje novih registara i to: Registra prerađivača duvana i Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, dok se pojam Registra uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kao i pojam Registra izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda usklađuju sa članom 2. tač. 11) i 12) i skraćuju tako da sada glase: Registar uvoznika, odnosno Registar izvoznika.

Osnovni razlog za uvođenje Registra prerađivača duvana i Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku jeste prepoznavanje potreba tržišta i regulisanje ovih delatnosti.

U članu 5. Predloga zakona predlaže se uvođenje nove evidencione liste o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, i to samo za robne marke duvanskih proizvoda koje nisu upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda, a u cilju evidentiranja i praćenja marki duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, radi bolje kontrole nad prometom duvanskih proizvoda i sprečavanja nelegalnih aktivnosti prilikom prometa istih.

Takođe, u navedenom članu, proširuje se sadržina podataka evidencionih lista, radi sveobuhvatnijeg evidentiranja neophodnih podataka, a u cilju što bolje kontrole i praćenja stanja na tržištu.

U članu 6. Predloga zakona vrši se proširivanje obaveze vođenja evidencija na lica iz člana 4. stav 1. tačka 2a) Predloga zakona, u vezi sa proizvodnjom i prometom prerađenog duvana.

Predloženim zakonskim rešenjem omogućilo bi se nadležnim državnim organima, pre svega Upravi za duvan i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, preciznija evidencija poslovanja navedenih lica, u cilju praćenja i kontrole tržišta.

Takođe se propisuje da ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija i za prerađivače duvana.

U članu 7. Predloga zakona u okviru tipova duvana, koji se proizvode na teritoriji Republike, uređeno je gajenje sorti u skladu sa zakonom kojim se reguliše priznavanje sorti. Takođe, proizvođačima duvana propisano je korišćenje semena duvana, u skladu sa propisima o semenu. Takođe, ovim članom predlaže se dodavanje novih stavova kojima se bliže reguliše promet semena i proizvodnja i promet rasada duvana, u skladu s propisima iz oblasti poljoprivrede. Pored toga, u cilju suzbijanja nelagalnog prometa duvana predlaže se zabrana fizičkom licu da se bavi proizvodnjom i prometom semena duvana, kao i prometom rasada duvana.

U članu 8. Predloga zakona, predlaže se da se pored postojećeg uslova i dokaza za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana, koji se odnosi na obavezu privrednog subjekta da ima zaključene ugovore sa obrađivačima duvana, propiše mogućnost da privredni subjekt ima i zaključene ugovore sa izvoznicima. Takođe, u cilju efikasnijeg praćenja proizvodnog ciklusa i informisanja nadležnih organa propisuje se i obaveza angažovanja lica koje rukovodi procesom proizvodnje duvana. Navedene izmene predstavljaju usklađivanje sa predloženom izmenom odredbe člana 16a Zakona o duvanu. U skladu sa predloženim izmenama koje se odnose na uslove koje mora da ispuni privredni subjekt koji se bavi proizvodnjom duvana, ovim članom izvršeno je i usklađivanje dostavljanja odgovarajućih dokaza za izdavanje dozvole za proizvodnju duvana. Pored uslova da fizičko lice - proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana, propisuje se i obaveza da se kooperativni ugovor može zaključiti isključivo na katastarskoj parceli, odnosno delu katastarske parcele koja je predmet kooperativnog ugovora da bi se izbeglo zaključivanje više ugovora za istu katastarsku parcelu, kao i omogućila preciznija kontrola i suzbila nelegalna proizvodnja duvana.

U članu 9. Predloga zakona predlaže se dodavanje naslova i novog člana 9a, kojim se propisuje forma, rok zaključenja, kao i obavezni elementi kooperativnog ugovora. Predlaže se propisivanje roka na koji se ugovor zaključuje i krajnjeg roka za zaključenje ugovora.

Posebno se predlaže da elemente ugovora navedene u stavu 2. tač. 4) -

8) ovog člana, ugovorne strane mogu menjati najkasnije do momenta rasađivanja, odnosno do 10. juna proizvodne godine za koju se ugovor zaključuje.

Pored toga, predlaže se da sastavni deo ugovora bude i izjava fizičkog lica - proizvođača duvana da za isti vremenski period nije sklopio ugovor o proizvodnji duvana sa drugim registrovanim proizvođačem duvana za istu površinu i katastarsku parcelu, odnosno deo katastarske parcele. Predlaže se da je registrovani proizvođač duvana dužan da elemente ugovora iz ovog člana evidentira elektronski preko portala e-Uprava, najkasnije u roku od dva dana od isteka preloženog roka, odnosno najkasnije do

31. marta tekuće godine. Pored toga, predlaže se da je registrovani proizvođač duvana dužan da izmene elemenata ugovora iz stava 3. ovog člana evidentira elektronski preko portala e-Uprava najkasnije u roku od dva dana od dana nastale promene, odnosno od isteka roka iz stava 3. ovog člana (10. juna proizvodne godine za koju se ugovor zaključuje).

Takođe, predlaže se da je registrovani proizvođač duvana odgovoran za istovetnost evidentiranih elemenata ugovora unetih preko portala e-Uprava sa elementima kooperativnog ugovora.

Predlaže se da bliže uslove načina unošenja, kao i pristup i korišćenje podataka unetih preko portala e-Uprava uređuje Vlada. Kako bi se nadležni kontrolni organi blagovremeno upoznali sa svim obaveznim podacima iz ugovora, a u cilju praćenja zaključenja kooperativnih ugovora, ispravnosti i realizacije istih, predviđa se evidentiranje ovih elemenata preko portala eUprava od strane registrovanih proizvođača duvana, koji su odgovorni za istovetnost evidentiranih elemenata ugovora unetih preko navedenog portala sa elementima zaključenog kooperativnog ugovora. Na ovaj način postigla bi se pojačana kontrola i kao krajnji cilj suzbijanje sivog tržišta duvana.

U članu 10. Predloga zakona u skladu sa propisanim uslovima za izdavanje dozvole za proizvodnju duvana, izvršeno je i usklađivanje dostavljanja dokaza za upis u Registar proizvođača duvana, u smislu zaključenih ugovora koji se prilažu od strane proizvođača duvana.

U članu 11. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za upis u Registar proizvođača duvana vrši se i usklađivanje obaveze Uprave za duvan o dostavljanju obaveštenja o brisanju privrednog subjekta iz Registra proizvođača duvana, privrednim subjektima sa kojim je registrovani proizvođač duvana imao zaključene ugovore.

U članu 12. Predloga zakona vrši se izmena člana 16a Zakona o duvanu, radi preciznijeg definisanja obaveze proizvođača duvana koje se odnose na obavezu istog da angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana, obezbeđuje kontrolu realizacije kooperativnog ugovora, priprema, i na zahtev Uprave za duvan, dostavlja izveštaje, u propisanom roku, radi informisanja i pružanja relevantnih podataka nadležnim organima.

Kako bi se pomoglo u povećanju iskorišćenja proizvodnih kapaciteta obrađivača duvana i izvoza obrađenog duvana, propisuje se da registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana.

Takođe, predviđa se obaveza fizičkog lica - proizvođača duvana da sav proizvedeni duvan preda registrovanom proizvođaču duvana u skladu sa kooperativnim ugovorom, kao i da je registrovani proizvođač duvana dužan da preuzme sav proizvedeni duvan; izvrši izveštavanje o datumu završetka otkupa u odnosu na sva fizička lica - proizvođače duvana i o neispunjenju ugovornih obaveza, i to sve u zakonom propisanim rokovima.

Na ovaj način sprečava se nelegalni promet i skladištenje duvana, nakon propisanih rokova za predaju, odnosno preuzimanje duvana. Pored toga, propisuje se i osnov za oduzmanje takvog duvana i kažnjavanje lica kod koga je duvan zatečen.

U članu 13. Predloga zakona pored postojećeg uslova i dokaza za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana, koji se odnosi na obavezu privrednog subjekta da ima zaključene ugovore sa proizvođačima duvanskih proizvoda, propisuje se i mogućnost privrednog subjekta da ima zaključene ugovore sa prerađivačima duvana, odnosno izvoznicima.

U članu 14. Predloga zakona u skladu sa propisanim uslovima za izdavanje dozvole za obradu duvana, izvršeno je i usklađivanje dostavljanja dokaza za upis u Registar obrađivača duvana, koji se odnose na zaključene ugovore sa prerađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvanskih proizvoda, odnosno izvoznicima.

U članu 15. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za upis u Registar obrađivača duvana vrši se i usklađivanje obaveze Uprave za duvan o dostavljanju obaveštenja o brisanju privrednog subjekta iz Registra obrađivača duvana, privrednim subjektima sa kojima je registrovani obrađivač duvana imao zaključene ugovore.

U članu 16. Predloga zakona, precizirane su mogućnosti procene kvaliteta duvana između svih učesnika u procesu otkupa duvana, kao i nosioca troškova procene kvaliteta duvana. Cilj ovog propisa je zaštita prava i interesa, kao i ravnopravni položaj svih lica koja učestvuju u navedenom procesu. Takođe, propisuje se da duvan čiji je kvalitet osporen, ne može biti u prometu i ostaje na čuvanju u skladištu proizvođača, odnosno obrađivača duvana, do kraja procene laboratorije, kao i postupanje sa duvanom koji ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa. Pored toga, ovim članom Predloga zakona precizira se postupanje sa duvanom koji procenom laboratorije ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa, kao i da se s istim postupa u skladu sa propisima koji uređuju upravljanje otpadom.

U članu 17. Predloga zakona propisuje se izmena naslova i dopuna člana 25. Zakona o duvanu, kao i usklađivanje sa predloženim izmenama člana

12. Predloga zakona (kojim se menja član 16a Zakona o duvanu), kojim se omogućava da registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana. Ovom odredbom doprinelo bi se povećanju iskorišćenja proizvodnih kapaciteta kod obrađivača duvana i izvoz obrađenog duvana. U cilju praćenja stanja na tržištu ovako obrađenog duvana, propisana je i obaveza registrovanih obrađivača duvana da vode evidenciju o količini i kvalitetu uslužno obrađenog duvana po tipovima i klasama.

U članu 18. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za upis u Registar obrađivača duvana vrši se i usklađivanje obaveze obrađivača duvana da obrađeni duvan prodaje i prerađivaču duvana. Takođe, propisuje se način skladištenja duvana, obrađenog duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana. Cilj izmene navedenog člana je da se zadrži i unapredi sledljivost duvana i obrađenog duvana, kao i da se omogući bolja kontrola nadležnih kontrolnih organa.

U članu 19. Predloga zakona predlaže se dodavanje nove glave "IVa Proizvodnja i promet prerađenog duvana" i novih članova 25b, 25v, 25g, 25d, 25đ, 25e, 25ž i 25z.

Članom 25b propisuje se da preradom duvana, može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti prerade duvana i koji je upisan u Registar prerađivača duvana. Ostalim članovima se propisuju uslovi za izdavanje dozvole za delatnost prerade duvana, rok važenja dozvole, uslovi za upis u Registar prerađivača duvana, obnavljanje i oduzimanje dozvole, kao i brisanje iz Registra prerađivača duvana i obaveze istih.

Članom 25z regulišu se obaveze prerađivača duvana, i to da prerađivač duvana prerađeni duvan može isključivo prodavati proizvođaču duvanskih proizvoda ili ga izvesti u svoje ime i za svoj račun, ukoliko je istovremeno upisan u Registar izvoznika. Takođe, propisuje se zabrana prometa prerađenog duvana u pakovanju manjem od 100 kilograma, kao i obaveza obezbeđenja stručnog rukovođenja procesom prerade duvana.

Razlog za uvođenje novog Registra jeste prepoznavanje potreba tržišta za uvođenjem nove delatnosti prerade duvana, što može doprineti povećanju broja privrednih subjekata u duvanskom sektoru, obimu spoljnotrgovinskog prometa i povećanju budžetskih prihoda.

U članu 20. Predloga zakona shodno predloženim izmenama člana 16a Zakona o duvanu i člana 19. Predloga zakona, a u skladu sa poslovanjem proizvođača duvanskih proizvoda i proširenjem mogućnosti za nabavku obrađenog i prerađenog duvana, propisano je da se kao dokaz za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda može dostaviti i ugovor zaključen sa proizvođačem duvana koji duvan daje na uslužnu obradu, prerađivačem duvana, kao i uvoznikom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda. Propisana odredba omogućava sledljivost obrađenog i prerađenog duvana na tržištu Republike. Pored toga, propisuje se da se umesto polugodišnjeg vrši godišnje usklađivanje naknade za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda sa indeksom potrošačkih cena prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, imajući u vidu nisku stopu inflacije, a istovremeno se smanjuju i troškovi administriranja.

U članu 21. Predloga zakona propisuje se da registrovani proizvođač duvanskih proizvoda prilikom obnove dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda, dostavlja i dokaz koji se odnosi na zaključene ugovore sa svim privrednim subjektima koji mogu vršiti promet obrađenog i prerađenog duvana (proizvođačem duvana koji duvan daje na uslužnu obradu, prerađivačem duvana, kao i uvoznikom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda).

U članu 22. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se i usklađivanje obaveze Uprave za duvan o dostavljanju obaveštenja o brisanju privrednog subjekta iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda privrednim subjektima sa kojima je registrovani proizvođač duvanskih proizvoda imao zaključene ugovore.

U članu 23. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje koje se odnosi na obaveze proizvođača duvanskih proizvoda, i to da proizvođač duvanskih proizvoda ne može na teritoriji Republike da se bavi prometom obrađenog i prerađenog duvana koji koristi za proizvodnju duvanskih proizvoda, na način kojim se predlaže redefinisanje pojmova "proizvodi ili otkupljuje" sa širim pojmom "koristi", koji obuhvata kupovinu domaćeg obrađenog duvana, uvezenog obrađenog duvana, proizvedenog obrađenog duvana, kao i kupovinu, uvoz i proizvodnju prerađenog duvana.

U članu 24. Predloga zakona koji se odnosi na registraciju marki duvanskih proizvoda koje se stavljaju u promet na tržište Republike, propisuju se dokazi koji se prilažu uz zahtev za registraciju marki duvanskih proizvoda, i to između ostalog: ugovor o uvozu duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili njegovim ovlašćenim distributerom da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na teritoriji Republike; ovlašćenje od strane vlasnika žiga da je inostrani proizvođač ovlašćen za proizvodnju duvanskih proizvoda, ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda koji nije vlasnik žiga, ovlašćenje da je distributer inostranog proizvođača ovlašćen za distribuciju duvanskih proizvoda od strane tog proizvođača ili vlasnika žiga, ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača.

Cilj navedene izmene je preciziranje norme, kao i pojašnjenje potrebnih dokaza koji se dostavljaju uz zahtev za upis u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Pored toga, propisuje se, kada zahtev za upis u Registar o markama duvanskih proizvoda podnosi proizvođač, odnosno uvoznik duvanskog proizvoda, za duvanski proizvod koji je već upisan u registar, Uprava izdaje izvod o upisu za taj duvanski proizvod. Ova izmena urađena je u cilju boljeg razumevanja i veće vidljivosti predmetne odredbe.

U članu 25. Predloga zakona predlaže se evidentiranje i praćenje marki duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, a koje nisu upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda, u cilju suzbijanja nelegalnog tržišta.

U članu 26. Predloga zakona propisuje se da pored postojećeg uslova i dokaza za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima koji se odnosi na obavezu privrednog subjekta da ima zaključene ugovore sa proizvođačima, uvoznicima duvanskih proizvoda, privredni subjekt može da se bavi trgovinom na veliko duvanskim proizvodima i ako ima zaključene ugovore sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Navedene izmene nastale su usled potrebe tržišta za efikasnijim snabdevanjem duvanskim proizvodima. Na ovaj način povećava se i obim trgovine duvanskim proizvodima, što indirektno može uticati i na povećanje budžetskih prihoda.

U članu 27. Predloga zakona, propisuje se da se umesto polugodišnjeg vrši godišnje usklađivanje naknade za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

U članu 28. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima vrši se i usklađivanje obaveze Uprave za duvan o dostavljanju obaveštenja o brisanju privrednog subjekta iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, privrednim subjektima sa kojima je registrovani trgovac na veliko imao zaključene ugovore.

U članu 29. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje obaveza trgovaca na veliko duvanskim proizvodima shodno predloženim izmenama u članu 26. Predloga zakona kojim se vrše izmene u članu 38. Zakona o duvanu.

U članu 30. Predloga zakona propisuje se da se umesto polugodišnjeg vrši godišnje usklađivanje naknade za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, kao i pravno tehnička redakcija teksta.

U članu 31. Predloga zakona shodno predloženim izmenama člana 19. Predloga zakona, kojim se propisuju uslovi za dobijanje dozvole za preradu duvana i upis u Registar prerađivača duvana, izvršeno je usklađivanje uslova za izdavanje dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, kao i pravno tehnička redakcija teksta.

Takođe, briše se deo odredbe u vezi sa uslovom za uvoznike duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda koja se odnosi na upis u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa. Naime, ova izmena izvršena je u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon) kojim nije predviđena ni obaveza, niti mogućnost registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini.

U članu 32. Predloga zakona u skladu sa predloženim izmenama člana 31. Predloga zakona, vrši se usklađivanje naziva dozvole za uvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, takođe skraćuje se u daljem tekstu naziv dozvole, te ista glasi "dozvola za uvoz".

U članu 33. Predloga zakona propisuje se da se umesto polugodišnjeg vrši godišnje usklađivanje naknade za upis u Registar uvoznika, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

U članu 36. Predloga zakona u skladu sa propisanim dokazima za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti uvoza vrši se i usklađivanje obaveze Uprave za duvan o dostavljanju obaveštenja o brisanju privrednog subjekta iz Registra uvoznika, privrednim subjektima sa kojim je registrovani uvoznik imao zaključene ugovore.

U članu 37. Predloga zakona izvršeno je preciziranje obaveza uvoznika da duvan prodaje isključivo registrovanom obrađivaču duvana, obrađeni duvan isključivo registrovanom prerađivaču duvana, odnosno registrovanom proizvođaču duvanskih proizvoda, a prerađeni duvan isključivo registrovanom proizvođaču duvanskih proizvoda.

Propisana odredba omogućava sledljivost duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana na tržištu Republike.

U članu 38. Predloga zakona briše se deo odredbe u vezi sa uslovom za izvoznike koja se odnosi na upis u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa. Naime, ova izmena izvršena je u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 36/11- dr. zakon, 88/11 i 89/15 - dr. zakon), kojim nije predviđena ni obaveza, niti mogućnost registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini.

U članu 44. stav 1. Predloga zakona, u skladu sa propisanim obavezama prerađivača duvana u članu 253 stav 1. ovog zakona, precizirana je odredba koja se odnosi na obaveze izvoznika koji izvozi prerađeni duvan.

Propisana odredba omogućava adekvatnu kontrolu prometa prerađenog duvana na tržištu Republike, kao i sledljivost istog zbog procenjenog rizika pojave prerađenog duvana u nelegalnim tokovima.

U članu 45. Predloga zakona predlaže se dodavanje naslova i novih članova 64b, 64v, 64g i 64d Zakona o duvanu, kojima se propisuje upis, obnavljanje upisa i brisanje iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, kao i način prodaje navedenih duvanskih proizvoda.

Predloženim članom 64b Zakona o duvanu, propisuje se da otpremanjem, odnosno smeštanjem duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište otvoreno u skladu sa carinskim propisima, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, može da se bavi privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona.

Takođe, predloženim članovima, propisani su uslovi za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, dokazi koji se prilažu, uslovi za obnovu upisa u navedeni registar, kao i brisanje iz istog.

Razlog za uvođenje novog registra jeste prepoznavanje potrebe da se precizira delatnost i nadležnost nad prometom duvanskih proizvoda koji se vrši po posebnom postupku, jer se delatnost ovih privrednih subjekata odvija pod drugim uslovima u odnosu na privredne subjekte koji uvoze duvanske proizvode radi njihovog prometa na tržištu Republike, kao i da se njihova delatnost obavlja u skladu sa carinskim propisima i pod carinskim nadzorom.

U članu 46. Predloga zakona pojašnjena je odredba u vezi s plaćanjem naknade za upis u druge registre, propisivanjem odredbe da se naknada za upis u drugi registar plaća samo u slučaju kada je visina plaćene naknade ista ili veća. Ovim se privrednim subjektima omogućava obavljanje više od jedne delatnosti, uz plaćanje iznosa jedne naknade, kao i usklađivanje sa predloženom visinom naknade za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku.

U članu 47. Predloga zakona shodno predloženom članu 19. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje odredaba kojim je predviđeno brisanje privrednih subjekata iz registara i evidencionih lista zbog nedozvoljenog obavljanja delatnosti.

U članu 48. Predloga zakona propisuju se zabrane u cilju sprečavanja nelegalnog prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, i to: zabrana uzgoja duvana za sopstvene potrebe fizičkog, odnosno pravnog lica; propisivanje obaveze plaćanja troškova nastalih prilikom oduzimanja, odnosno uništavanja semena, rasada i zasada duvana, kao i duvana u listu; i propisivanje da postupak uništenja duvana podleže propisima iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

U članu 49. Predloga zakona predlaže se izuzeće od obaveze objavljivanja maloprodajnih cena duvanskih proizvoda, pre stavljanja istih u promet, odnosi i u slučaju otpremanja i prodaje duvanskih proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima, njihovom osoblju, članovima porodica, kao i međunarodnim organizacijama, shodno međunarodnim ugovorima. Naime, važećom odredbom člana 67. Zakona o duvanu propisano je da se obaveza objavljivanja maloprodajnih cena duvanskih proizvoda pre stavljanja u promet ne odnosi na privredne subjekte koji vrše promet duvanskih proizvoda u avionima, brodovima, kao i slobodnim carinskim prodavnicama. S tim u vezi, ovim članom predlaže se da se izuzeće od odredbe proširi i na diplomatska i konzularna predstavništva, njihovo osoblje, članove porodica, kao i međunarodne organizacije, zbog postojanja istog osnova za izuzeće sa prethodno propisanim normama.

U članu 50. Predloga zakona predlaže se dodavanje naslova i novih članova 68a, 68b i 68v Zakona o duvanu, kojima se propisuje: delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda u slobodnim zonama; smeštanje duvanskih proizvoda u specijalizovano carinsko skladište; i proizvodnja duvana za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe.

Predloženim članovima propisuje se da se odredbe predmetnog zakona odnose i na proizvodnju, obradu, preradu i promet duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnju i promet duvanskih proizvoda u slobodnim zonama, da se smeštanje duvanskih proizvoda u carinsko skladište vrši u skladu sa carinskim, odnosno spoljnotrovinskim propisima, propisima kojima se reguliše oblast akciza, kao i odredbama ovog zakona.

Ovim dopunama vrši se preciziranje primene odredaba ovog zakona, koje se odnose na opisane delatnosti u slobodnim zonama i carinskim skladištima uz uporednu primenu carinskih, odnosno spoljnotrgovinskih propisa.

Takođe, predlaže se da se odredbe predmetnog zakona ne primenjuju u oblasti proizvodnje duvana u naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe, jer se obavljanje predmetnih delatnosti u ove svrhe vrši pod posebnim uslovima.

U članu 51. Predloga zakona menja se naslov glave VIII, koja sada glasi

"VIII Zabrana prodaje duvanskih proizvoda, sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta, vrste podataka na pakovanju i obeležavanje pakovanja duvanskih proizvoda u Republici" u cilju preciziranja.

U članu 52. Predloga zakona predlaže se dodavanje naslova iznad člana 72. Zakona o duvanu, kao i izmena tog člana. Odredba iz predmetnog člana menja se tako da glasi: "pojedinačno pakovanje cigareta sadrži najmanje 20 komada cigareta", čime se omogućava privrednim subjektima da za potrebe izvoza na tržišta drugih zemalja proizvode cigarete u pojedinačnom pakovanju koje sadrži manje od 20 komada cigareta.

Predložene izmene proistekle su iz potreba tržišta i mogu imati pozitivan uticaj na obim spoljnotrgovinskog prometa.

U članu 53. Predloga zakona, kojim se dopunjuje član 77. Zakona o duvanu koji se odnosi na opšta i posebna upozorenja na duvanskim proizvodima, izvršena je dopuna odredaba o obeležavanju pakovanja duvanskih proizvoda. Naime, predloženo je da tekst opšteg i posebnog upozorenja na duvanskim proizvodima može biti i na stranom jeziku i u slučaju otpremanja i prodaje duvanskih proizvoda diplomatskim i konzularnim predstavništvima, njihovom osoblju, članovima porodica, kao i međunarodnim organizacijama, shodno međunarodnim ugovorima.

Ove dopune izvršene su jer je prepoznata potreba da se izuzeće od odredbe proširi i na diplomatska i konzularna predstavništva, njihovo osoblje, članove porodica, kao i međunarodne organizacije, zbog postojanja istog osnova za izuzeće sa prethodno propisanim normama.

U čl. 54. i 55. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune u vezi sa pravima, dužnostima i ovlašćenjima fitosanitarnog inspektora u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede, inspekcijskog nadzora i predloženim izmenama Zakona o duvanu, a u cilju sprovođenja bolje kontrole i suzbijanja nelegalnog prometa duvana.

U čl. 56. i 57. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune u vezi sa pravima, dužnostima i ovlašćenjima poljoprivrednog inspektora u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede, inspekcijskog nadzora i predloženim izmenama Zakona o duvanu, u cilju sprovođenja bolje kontrole i suzbijanja nelegalnog prometa obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda.

U čl. 58. i 59. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune u vezi sa pravima, dužnostima i ovlašćenjima republičkog sanitarnog inspektora u skladu sa predloženim izmenama Zakona o duvanu, u cilju sprovođenja bolje kontrole i suzbijanja nelegalnog prometa obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda.

U čl. 60. i 61. Predloga zakona izvršene su izmene i dopune u vezi sa pravima, dužnostima i ovlašćenjima republičkog tržišnog inspektora u skladu sa propisima iz oblasti trgovine, inspekcijskog nadzora i predloženim izmenama Zakona o duvanu, u cilju sprovođenja bolje kontrole i suzbijanja nelegalnog prometa duvanskih proizvoda.

Čl. 8, 13, 21, 26, 30, 31. i 38. Predloga zakona usklađeni su sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) u vezi sa pribavljanjem izvoda iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan i uverenja o neosuđivanosti odgovornog lica po službenoj dužnosti.

U čl. 6, 17, 18, 31, 33. do 38, 40. do 44, 67. i 68. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje odredaba sa predloženim izmenama u članu 2. tač.

11) i 12) i članu 5. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona o duvanu, kao i usklađivanje naslova u skladu sa napred navedenim predloženim izmenama.

U čl. 33. do 35, 60. i 61. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje odredaba sa predloženim izmenama u članu 53. i 60. Zakona o duvanu, u smislu skraćenja pojmova radi lakšeg razumevanja odredaba Zakona.

U čl. 62. do 70. Predloga zakona izvršene su izmene i usklađivanja kaznenih odredaba sa predloženim izmenama Zakona o duvanu.

U čl. 71. do 74. Predloga zakona propisuje se obavezno postupanje svih privrednih subjekta na koje se odnosi predmetni zakon.

U članu 75. Predloga zakona propisuje se da će se prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) izvršiti u januaru 2019. godine sa indeksom potrošačkih cena za drugo polugodište 2018. godine, a godišnje usklađivanje iznosa naknada iz stava 1. ovog člana izvršiće se u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

U članu 76. Predloga zakona propisuje se rokovi za donošenje podzakonskih akata.

U članu 77. Predloga zakona propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona, nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u neophodnosti da se što pre otpočne sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom, u cilju stvaranja uslova za očuvanje i povećanje budžetskih prihoda.

Posebno napominjemo da je razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda. Hitnost postupka je neophodna kako bi se uspostavila efikasnija kontrola na tržištu duvana i duvanskih proizvoda, imajući u vidu predviđene rokove i obaveze privrednih subjekata, kao i početak proizvodne godine duvana.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u ovom zakonu

Ovaj zakon će uticati na:

1) privredne subjekte koji:

- obavljaju delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, tako što će olakšati poslovanje istih, jer će se određena dokumentacija pribavljati po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16).

Prepoznate su i potrebe tržišta, čije se unapređenje ostvaruje uvođenjem uslužne obrade duvana, delatnosti prerade duvana, omogućavanjem prometa duvanskih proizvoda po posebnom postupku i prometa duvanskih proizvoda među trgovcima na veliko, kao i omogućavanjem proizvodnje cigareta u pakovanjima koja sadrže manje od 20 komada cigareta za izvoz na tržišta zemalja u kojima je to dozvoljeno.

Uvodi se mogućnost obavljanja delatnosti prerade duvana za sve zainteresovane privredne subjekte, što će uticati na proširenje privredne aktivnosti u sektoru duvana. Na ovaj način podstiče se razvoj i jačanje kapaciteta domaće privrede i obim spoljnotrgovinskog prometa.

Takođe, donošenje ovog zakona trebalo bi da dovede do smanjenja troškova poslovanja privrednih subjekata koji se bave delatnošću prometa duvanskih proizvoda, preciziranjem pojedinih odredaba, posebno u delu koji se odnosi na promet duvanskih proizvoda, uvođenjem Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku. Razlog za uvođenje novog Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku jeste prepoznavanje potrebe da se precizira delatnost i nadležnost nad prometom duvanskih proizvoda koji se vrši po posebnom postupku, jer se delatnost ovih privrednih subjekata odvija pod drugim uslovima u odnosu na privredne subjekte koji uvoze duvanske proizvode radi njihovog prometa na tržištu Republike, kao i da se njihova delatnost obavlja u skladu sa carinskim propisima i pod carinskim nadzorom.

Omogućavanjem poslovanja novih privrednih subjekata i preciziranjem novih delatnosti u duvanskom sektoru, otvaranjem novih radnih mesta stvaraju se uslovi za smanjenje stope nezaposlenosti u Republici Srbiji.

2) nadležne kontrolne organe koji:

- vrše inspekcijske kontrole u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, na način koji će omogućiti lakšu komunikaciju svih nadležnih organa, kao i brže i preciznije pribavljanje podataka relevantnih za inspekcijsku kontrolu i suzbijanje nelegalnog prometa.

Propisivanjem obaveze registrovanom proizvođaču duvana da elemente kooperativnog ugovora evidentira elektronski preko portala e-Uprava, u propisanim rokovima, omogućiće se nadležnim organima direktni pristup potrebnim aktuelnim podacima.

3) poboljšanje kvaliteta rada državne uprave:

- unapređuje se koordinacija i saradnja svih nadležnih organa primenom ovog zakona, što vodi većoj transparentnosti i unapređenju pružanja usluga privrednim subjektima.

2. Kakve troškove će primena ovog zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)

Primenom ovog zakona ne stvaraju se dodatni troškovi građanima i privredi. Naime, osnovno rešenje sadržano u ovom zakonu usmereno je ka pospešivanju privrednih aktivnosti od strane privrednih subjekata koji obavljaju delatnosti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda. Takođe, podstiče se razvoj privrede i spoljnotrgovinskog prometa definisanjem i regulisanjem delatnosti uslužne obrade duvana, kao i delatnosti prerade duvana.

Zakonskim rešenjem predviđeno je da registrovani proizvođač duvana aktom o određivanju, odnosno angažovanju lica koje rukovodi procesom proizvodnje duvana, može odrediti, odnosno angažovati lice iz reda zaposlenih, što ne iziskuje dodatne troškove.

Uvođenjem obaveze dostavljanja kooperativnih ugovora putem portala e-Uprava ne stvaraju se dodatni administrativni troškovi za registrovanog proizvođača duvana.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja ovog zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Primenom ovog zakona ne stvaraju se dodatni troškovi, već se stvaraju bolji uslovi za obavljanje delatnosti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda.

Uvođenjem obaveze registrovanom proizvođaču duvana da aktom o određivanju, odnosno angažovanju odredi lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana, povećava se odgovornost privrednih subjekata u oblasti proizvodnje duvana, u cilju obezbeđenja kontrole, prevencije i suzbijanja nelegalnih aktivnosti.

Svim subjektima u oblasti proizvodnje duvana, kao i nadležnim kontrolnim organima omogućava se pristup aktuelnim podacima iz kooperativnih ugovora koji su evidentirani elektronski preko portala e- Uprava, što direktno može doprineti smanjenju sive ekonomije i troškova koje ona uzrokuje.

4. Da li se ovim zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Zakon može da utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu koji obavljaju delatnost prerade duvana, kroz kreiranje zakonskog okvira za preradu i promet prerađenog duvana. Novi privredni subjekti koji obavljaju delatnost prerade duvana jedini mogu izvoziti prerađeni duvan. Ovo rešenje propisano je da bi se omogućila adekvatna kontrola prometa prerađenog duvana, kao i sledljivost istog, zbog procenjenih rizika pojave prerađenog duvana u nelegalnim tokovima.

Takođe, zakonom se mogu ostvariti pozitivni uticaji na promet duvanskih proizvoda, u smislu preciznijeg definisanja prodaje duvanskih proizvoda radi snabdevanja u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima kao i radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, a posebno na privredne subjekte koji obavljaju delatnost proizvodnje duvana omogućavanjem uslužne obrade duvana.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o ovom zakonu

Svi relevantni državni organi bili su uključeni u izradu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu kao članovi Radne grupe.

Takođe, privredni subjekti koji se bave predmetnom delatnošću imali su priliku da se izjasne povodom ovog zakona preko predstavnika Grupacije proizvođača i prerađivača duvana u okviru Privredne komore Srbije.

Radna grupa za borbu protiv krijumčarenja duvana, koja je formirana Odlukom Vlade 05 Broj 02-4787/2016 od 17. maja 2016. godine, pokrenula je inicijativu za izmene Zakona o duvanu, sa prioritetnim ciljem za stvaranje uslova za suzbijanje nelegalne proizvodnje i prometa duvana, a imajući u vidu da su kontrolni organi na terenu utvrdili postojanje nelegalnih zasada duvana, nepreciznost kooperativnih ugovora i druge nepravilnosti tokom uzgoja duvana.

S tim u vezi, konstatovano je da je potrebno pristupiti izmenama i dopunama Zakona o duvanu, radi efikasnijeg delovanja na suzbijanju ovih nelegalnih aktivnosti, imajući u vidu vegetacioni period uzgajanja duvana. Kao rezultat rada navedene Radne grupe sačinjeni su predlozi za izmenu Zakona o duvanu, a koji se odnose na svaku kategoriju učesnika u proizvodnji i prometu duvana i obrađenog duvana, i to u delu proizvodnje i prometa semena i rasada duvana, obaveznih elemenata kooperativnih ugovora, rokova za zaključenje ugovora i unošenja elemenata ugovora u informacioni sistem elektronskim putem, prava i obaveza fizičkih lica - proizvođača duvana i registrovanih proizvođača, odnosno obrađivača duvana, rokova za predaju i preuzimanje duvana, procene kvaliteta duvana, uslužne obrade duvana, uništavanje duvana, prava i dužnosti nadležnih kontrolnih organa, dostavljanje podataka o sprovedenim kontrolama i utvrđivanje nepravilnosti i dr.

Takođe, u okviru Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema, koja je osnovana Rešenjem ministra finansija br. 119-01-206/2016-17 od 29. jula 2016. godine, a čiji su članovi predstavnici Ministarstva finansija i Privredne komore Srbije, u okviru Podgrupe za fiskalni sistem, razmatrana je inicijativa Grupacije proizvođača i prerađivača duvana PKS za izmenom Zakona o duvanu, koja sadrži i deo sadržan u inicijativi Radne grupe za borbu protiv krijumčarenja duvana.

Na predlog Grupacije proizvođača i prerađivača duvana na sastanku održanom 17. maja 2018. godine u Privrednoj komori Srbije uveden je pojam "otpaci od duvana" i preformulisana odredba o minimalnom broju cigareta po pojedinačnom pakovanju.

Takođe, na predlog Grupacije proizvođača i prerađivača duvana na sastanku održanom 21. maja 2018. godine u Privrednoj komori Srbije, uvedena je mogućnost uslužne obrade duvana.

Na sastanku održanom 18. juna 2018. godine u Privrednoj komori Srbije u prisustvu predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Grupacije proizvođača i prerađivača duvana i zainteresovanih privrednih subjekata predložena je mogućnost uvođenja nove delatnosti prerade duvana, koja je implementirana u zakonsko rešenje.

6. Koje će se mere tokom primene ovog zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona namerava Ministarstvo finansija nadležno je za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, a u cilju adekvatnog sprovođenja ovog zakona i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem ovog zakona.

U toku izrade ovog zakonskog rešenja pripremljeno je vođenje Registra prerađivača duvana i Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, kao i vođenje novouvedene Evidencione liste o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, a sa implementacijom će se početi od trenutka stupanja na snagu zakona, odnosno donošenjem podzakonskih akata.

Bliže uslove načina unošenja, kao i pristup i korišćenje podataka unetih elektronski preko portala e-Uprava urediće Vlada Republike Srbije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona. Do uspostavljanja funkcionalnosti portala e-Uprava registrovani proizvođač duvana dužan je da overen kooperativni ugovor, kao i izmene ugovora dostavi na zahtev Upravi za duvan, u roku koji Uprava odredi.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.11.2018.