Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA


Član 1.

U Zakonu o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16), u članu 10a posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno od stava 2. ovog člana rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata donosi, odnosno zaključuje nadležni organ grada Beograda."

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Protiv rešenja iz st. 2. i 3. ovog člana o davanju u zakup vodnog zemljišta može se izjaviti žalba ministarstvu, nadležnom organu autonomne pokrajine za zakup na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno nadležnom organu grada Beograda za zakup na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata, u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju."

Član 2.

U članu 10v st. 6. i 7. menjaju se i glase:

"Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini.

Prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini."

Član 3.

U članu 10đ stav 4. menja se i glasi:

"Prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod su javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje zaključuje ugovor kojim se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini."

Član 4.

U članu 115. stav 1. posle reči: "izgradnju novih" dodaje se zapeta, a reči: "i dogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata" zamenjuju se rečima:

"rekonstrukciju postojećih objekata (osim za državni put I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga, propusta i mostova na njima) i za dogradnju postojećih objekata".

Član 5.

U članu 117. stav 1. reči: "Vodni uslovi se izdaju za izgradnju, dogradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata, i to za:" zamenjuju se rečima:

"Vodni uslovi se izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postojećih objekata, (osim za rekonstrukciju državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga, propusta i mostova na njima), dogradnju postojećih objekata, izvođenje drugih radova, izradu planskih dokumenata, i to za:".

U tački 7) reči: "kategorije železnice" zamenjuju se rečima: "kategorije železničkih pruga, propuste".

Član 6.

U članu 119. stav 1. reči: "iz člana 117. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34) i 37) ovog zakona" zamenjuju se rečima: "iz člana 117. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) i 38) ovog zakona".

Član 7.

U članu 150. tačka 6) podtačka (5) reči: "sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini" brišu se.

Član 8.

U članu 186. tačka 2a) briše se.

Član 9.

U članu 189. tačka 2a) briše se.

Član 10.

U članu 195. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"O upravnoj stvari utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. ovog zakona nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće neposredno odlučuje."

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"U pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vode iz člana 153. ovog zakona, nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, a u pogledu prinudne naplate nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje izvršenje i obezbeđenje."

Član 11.

Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" dužno je da svoje poslovanje i opšta akta uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 12.

Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, odrediće granice vodnog zemljišta do 31. decembra 2019. godine.

Član 13.

Postupci objedinjene procedure pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona u kojima imaoci javnih ovlašćenja nisu po zahtevu nadležnih organa izdali vodne uslove za rekonstrukciju državnih puteva I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 9) Ustava Republike Srbije, kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem zaštite i unapređenja životne sredine, a ovaj zakon upravo uređuje vodu, kao jedan od najvažnijih elemenata životne sredine, odnosno vodno zemljište, kao dobro od opšteg interesa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1. Problemi koje zakon treba da reši

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16), sistemskim zakonom u oblasti upravljanja vodama, uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem tog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 101/16) izvršeno je usaglašavanje Zakona o vodama sa pozitivnim propisima koji su doneti posle stupanja na snagu tog zakona, otklonjeni su nedostaci uočeni u toku primene tog zakona, izvršena je jasna podela nadležnosti između organa nadležnih za sprovođenje tog zakona, a takođe je, s obzirom da taj zakon nije usaglašen sa propisima EU u oblasti voda, nastavljeno njegovo dalje usaglašavanje sa direktivama EU u oblasti voda.

Od donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 101/16) proteklo je više od godinu dana što je dovoljan period vremena da se kroz primenu rešenja iz tog zakona sagleda da li treba, u cilju unapređenja, pojedina rešenja predviđena tim zakonom izmeniti ili predvideti nova rešenja.

Nakon analize odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama u pogledu kojih je bilo zahteva za davanje mišljenja, odnosno podnetih inicijativa za izmenu istih, uočeno je da je potrebno da se otklone nedostaci uočeni u dosadašnjoj primeni tog zakona preciziranjem pojedinih odredaba koje stvaraju teškoće u primeni zakona i poboljšanjem postojećih zakonskih rešenja u delu koji se odnosi na davanje u zakup vodnog zemljišta na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata i na drugačije uređivanje raspodele prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda, kao i da se, kada je u pitanju pribavljanje vodnih uslova za izvođenje radova na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i mostovima na njima, jasno odrede vrste radova za koje je potrebno u postupku objedinjene procedure pribaviti vodne uslove od strane organa nadležnog za izdavanje istih za navedene objekte.

Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama, propisano je da rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini donosi, odnosno zaključuje javno vodoprivredno preduzeće. Dakle, tim zakonom, radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba, poverena su javnim vodoprivrednim preduzećima javna ovlašćenja davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini za namene propisane tim zakonom. Tim zakonom je, takođe, propisano da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji grada Beograda prihod budžeta grada Beograda (član 10v stav 8. Zakona). Navedeni stav je izuzetak od pravila utvrđenog u stavu 6. istog člana koji propisuje da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod budžeta Republike Srbije i koriste se preko Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15- dr. zakon i 92/16), delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu postavljati plutajući objekti određuje nadležni organ lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava. Takođe, u skladu sa Zakonom o glavnom gradu ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), grad Beograd, pored nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom i zakonom, na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje uslove i način korišćenja mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora, uključujući i izdavanje odobrenja za postavljanje plovnih objekata, a vrši i nadzor nad korišćenjem mesta za postavljanje plovnih objekata.

Kako je davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata u vezi sa pravima grada Beograda koja proističu iz Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Zakona o glavnom gradu, a imajući u vidu da se u skladu sa Ustavom Republike Srbije pojedina javna ovlašćenja, odnosno obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Republike Srbije, mogu samo zakonom poveriti, ovim zakonom se poverava gradu Beogradu javno ovlašćenje davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa Zakonom o vodama postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, kao povereni posao, vrši javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini (JVP "Srbijavode" na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i JVP "Vode Vojvodine" na teritoriji AP Vojvodine). Takođe, to javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji zaključuje i ugovore kojima se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini za namene navedene u članu 10đ stav 1. Zakona o vodama. Za sprovođenje kako postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, tako i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, potrebno je obezbediti sredstva za isplatu angažovanja veštaka radi utvrđivanja početne visine zakupnine, troškova objave oglasa, troškova poštanskih usluga, plata i ostalih primanja zaposlenih u tim javnim vodoprivrednim preduzećima koji su angažovani na sprovođenju prednje navedenih postupaka i praćenju izvršenja zaključenih ugovora, kao i drugih troškova koji nastanu u sprovođenju tih postupaka. Iz tih razloga, a imajući u vidu i da se iz budžeta obezbeđuju sredstva za finansiranje poverenih poslova, to se Predlogom zakona, u odnosu na sadašnja zakonska rešenja, vrši drugačija raspodela prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda. Zbog drugačije raspodele prednje navedenih prihoda iz budžeta se ne bi finansiralo sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta, kao i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini.

Članom 117. stav 1. tačka 7) Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16) predviđeno je izdavanje vodnih uslova za dogradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata za državni put I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima, metro, aerodrome.

Radi usklađivanja Zakona o vodama sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) potrebno je izmeniti član 117. tačku 7) Zakona o vodama. Uredbom o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", br. 35/15, 114/15 i 117/17), kojom se bliže razrađuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je da, u slučajevima kada je imalac javnih ovlašćenja i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, nema obavezu da pribavi lokacijske uslove. S tim u vezi, potrebno je izmeniti član 117. tačku 7) Zakona o vodama tako da se obaveza pribavljanja vodnih uslova ne odnosi na izvođenje radova na rekonstrukciji državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga i propusta i mostova na njima, s obzirom da su upravljači puteva I i II reda i upravljači železničke infrastrukture imaoci javnih ovlašćenja i u obavezi da osiguraju bezbedno odvijanje saobraćaja u svim uslovima.

Pruga (put) koja se rekonstruiše, i u uslovima pre realizacije projekta je u funkciji i po istoj se odvija saobraćaj, a upravljač infrastrukture je u obavezi da osigura bezbedno odvijanje saobraćaja u svim uslovima. Rekonstrukcijom pruge (puta), bi se mogli samo poboljšati postojeći uslovi eksploatacije, pri čemu se, ukoliko se i ne može poboljšati stanje, mogu održati isti uslovi pod kojima se trenutno vrši eksploatacija postojeće saobraćajne infrastrukture.

Vodni uslovi koji bi se primenili na rekonstrukciju železničke i putne infrastrukture koja je u eksploataciji, u većini slučajeva bi za posledicu imalo promenu nagiba nivelete pruge (puta), a rešavanje problema odvođenja vode do recipijenta bi zahtevalo, u pojedinim slučajevima opsežna hidrotehnička istraživanja, izmenu urbanističke dokumentacije, a često je neophodno izvršiti eksproprijaciju nepokretnosti radi rešavanja ovog problema, što izaziva značajno povećanje investicionih troškova i dodatno vreme za sprovođenje ovih aktivnosti.

Iz prednje navedenih razloga potrebno je izmeniti Zakon o vodama na taj način da se za radove na rekonstrukciji državnog puta I i II reda, železničkih pruga, propusta i mostova na njima ne pribavljaju vodni uslovi.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama propisano je da se u pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršni postupak.

Kako Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16-autentično tumačenje) uređuje postupak u kome sudovi i javni izvršitelj prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja, a ne uređuje pitanja kamate na dospeli dug, zastarelosti potraživanja i kontrole plaćanja naknada, to je u cilju otklanjanja nejasnoća u praktičnoj primeni odredbe člana 195. stav 2. Zakona o vodama, a imajući u vidu da prihodi od naknada za vode predstavljaju javni prihod, tj. prihod budžeta Republike Srbije i budžeta AP Vojvodine, tu odredbu Zakona o vodama potrebno izmeniti na taj način da se propiše da nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona primenjuje odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 63/06- ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16), zakona kojim se uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda. Ovo i stoga što se u slučaju obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama, kao javnog prihoda, radi dakle o administrativnom, a ne o ugovornom odnosu, pa je to razlog da se u pogledu kamate koja se plaća na iznos manje plaćene naknade za vode, roka zastarelosti i kontrole plaćanja tih naknada primenjuju odredbe specijalnog propisa kojim se uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda, a ne drugih zakona (Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zateznoj kamati) po pravilu da specijalni zakon derogira opšti zakon.

Upravni postupci treba da osiguraju rešavanje u upravnim stvarima bez odugovlačenja, na brz i jednostavan način i uz što je moguće manje troškove za stranku, uz uvažavanje načela istine i drugih načela upravnog postupka. Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) je predviđeno da organ, pored ostalog, može neposredno odlučiti ako je to posebnim zakonom predviđeno. Dakle, za neposredno odlučivanje u ovoj situaciji je potrebno da je posebnim zakonom predviđeno neposredno odlučivanje. S tim u vezi, da bi se postupak obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama učinio efikasnijim i ekonomičnijim ovim zakonom se predviđa da organi nadležni za utvrđivanje obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) Zakona o vodama o toj upravnoj stvari neposredno odlučuju. Ovo i stoga što se materijalna istina može utvrditi na osnovu podataka koje dostavljaju organima nadležnim za obračun i zaduženje obveznici plaćanja naknada za vode, odnosno podataka koje u postupku nadzora utvrde nadležni vodni inspektori i koje dostavljaju nadležnim organima i javnim vodoprivrednim preduzećima.

2. Ciljevi koji se zakonom postižu

Ciljevi ovog zakona su: da se, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, radi efikasnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba javna ovlašćenja davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata povere nadležnim organima grada Beograda; da se potrebna sredstva za sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini obezbede kroz drugačiju raspodelu prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda; da se preciznije za državni put I i II reda, kategorije železničkih pruga i propuste i mostove na njima, propiše za koje je radove na tim objektima potrebno u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribaviti vodne uslove, a za koje radove to nije potrebno, da se otklone nejasnoće uočene u toku primene Zakona o vodama, a koje se odnose na primenu zakona u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona, kao i da se obezbedi efikasniji i ekonomičniji postupak utvrđivanja obaveze plaćanja naknada za vode.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja zakona Zakonom o vodama uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim zemljištem i vodnim objektima, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem tog zakona, kao i druga pitanja od značaja upravljanje vodama.

Imajući u vidu ovako definisanu sadržinu Zakona o vodama, izradi ovog zakona se pristupilo pošto se došlo do zaključka da rešavanje problema (otklanjanje nedostataka uočenih u dosadašnjoj primeni Zakona o vodama kroz preciziranje pojedinih odredaba i poboljšanje postojećih zakonskih rešenja, kao i uređivanje pitanja pribavljanja vodnih uslova za izvođenje određenih vrsta radova na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i propustima i mostovima na njima, sprovođenje postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata, drugačije uređivanje raspodele prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti i prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini), odnosno postizanje željenih ciljeva nije moguće postići donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem izmena i dopuna Zakona o vodama, jer se radi o pitanjima koji su predmet uređivanja zakona. Dakle, kako se rešavanje navedenih problema vrši kroz donošenje zakona nisu razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema.

4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Da bi se uspostavio pravni okvir za sprovođenje potrebnih aktivnosti u oblasti voda donošenje ovog zakona je najbolje rešenje, jer omogućuje da se, u cilju unapređenja zakonskih rešenja, kroz izmene i dopune Zakona o vodama, nadležnim organima grada Beograda povere javna ovlašćenja za sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata; da se propiše da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda i prihodi od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem i vodnim objektima u javnoj svojini; da se jasno propiše za koje je radove na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i propustima i mostovima na njima potrebno u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribaviti vodne uslove, a za koje radove to nije potrebno, kao i da se otklone nejasnoće uočene u toku primene Zakona o vodama, a koje se odnose na primenu zakona u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona i obezbedi efikasniji i ekonomičniji postupak utvrđivanja obaveze plaćanja naknada za vode.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona, u članu 10a Zakona o vodama kojim su, pored ostalog, određena pravna lica nadležna za sprovođenje postupka davanja u zakup vodnog zemljišta, vrši se dopuna i izmena odredbi tog člana na taj način da se propisuje da rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata donosi, odnosno zaključuje nadležni organ grada Beograda, odnosno da se protiv rešenja o davanju u zakup vodnog zemljišta na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata može izjaviti žalba nadležnom organu grada Beograda, u roku od 15 dana od dana obaveštavanja stranke o rešenju.

Članom 2. Predloga zakona u članu 10v Zakona o vodama menjaju se st. 6. i 7. pa se propisuje da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini, odnosno da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji autonomne pokrajine prihod javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini.

Članom 3. Predloga zakona, u članu 10đ Zakona o vodama, vrši se izmena stava 4. tog člana, pa se propisuje da su prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje zaključuje ugovor kojim se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini.

Članom 4. Predloga zakona, u članu 115. stav 1. Zakona o vodama vrši se izmena, pa se pored objekata, radova i planskih dokumenata za koje se u postupku pripreme tehničke dokumentacije izdaju vodni uslovi, propisuje i da se vodni uslovi ne izdaju u postupku pripreme tehničke dokumentacije za rekonstrukciju državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga i propusta i mostova na njima.

Radi preciziranja za koje objekte, odnosno radove se izdaju vodni uslovi, članom 5. Predloga zakona menja se stav 1. u članu 117. Zakona o vodama, pa se propisuje da se vodni uslovi izdaju za izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postojećih objekata, (osim za rekonstrukciju državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga, propusta i mostova na njima), dogradnju postojećih objekata, izvođenje drugih radova i izradu planskih dokumenata navedenih u tom stavu člana 117. Zakona o vodama. Kako se u skladu sa Zakonom o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 45/13, 91/15 i 113/12 - dr. zakon) i Uredbom o kategorizaciji železničkih pruga ("Službeni glasnik RS", broj 115/13) kategorišu železničke pruge, a ne železnice, to su u tački 7) člana 117. Zakona o vodama reči: "kategorije železnice" zamenjene rečima: "kategorije železničkih pruga, propuste".

Kako se u skladu sa odredbom člana 117. stav 3. Zakona o vodama vodni uslovi za objekte, radove i planska dokumenta iz stava 1. tač. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) i 38) tog zakona izdaju van postupka objedinjene procedure, te kako u članu 119. stav 1. Zakona o vodama nije navedeno da se vodna saglasnost van objedinjene procedure pribavlja i za plutajuće objekte, to se članom 6. Predloga zakona vrši izmena propisivanjem da se van objedinjene procedure pribavlja vodna saglasnost i za plutajuće objekte.

Budući da je ovim zakonom, u odnosu na Zakon o vodama, na drugačiji način uređena raspodela prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, tj. kako je ovim zakonom predviđeno da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda, prihod javnih vodoprivrednih preduzeća, a ne prihod budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, to se članom 7. Predloga zakona vrši izmena u članu 150. tačka 6) podtačka (5) Zakona o vodama na taj način da se iz sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine više neće finansirati troškovi sprovođenja postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini.

Kako su prihodi ostvareni od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda i prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem i vodnim objektima u javnoj svojini, a ne budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, to se čl. 8. i 9. Predloga zakona u čl. 186. i 189. Zakona o vodama brišu tačke 2a).

Članom 10. ovog zakona, u članu 195. Zakona o vodama dodaje se novi stav kojim se, radi obezbeđenja efikasnijeg i ekonomičnijeg postupka utvrđivanja obaveze plaćanja naknada za vode, propisuje da o upravnoj stvari utvrđivanja obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće neposredno odlučuje, a takođe se propisuje da nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama primenjuje odredbe zakona kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, a u pogledu prinudne naplate odredbe zakona kojima se uređuje izvršenje i obezbeđenje.

Posle člana 10. ovog zakona dodati su čl. 11. do 14. koji predstavljaju prelazne i završne odredbe ovog zakona. Odredbama tih članova je propisano: da je Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" dužno da svoje poslovanje i opšta akta uskladi sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu; da će Ministarstvo, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, odrediti granice vodnog zemljišta do 31. decembra 2019. godine; da postupci objedinjene procedure pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona u kojima imaoci javnih ovlašćenja nisu po zahtevu nadležnih organa izdali vodne uslove za rekonstrukciju državnih puteva I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima će se nastaviti po odredbama ovog zakona; da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE PREDLOGA ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), Razdeo 24 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

1) Glava 24.4. Republička direkcija za vode, program 0401 - Integralno upravljanje vodama, funkcija 630 - Vodosnabdevanje, Programska aktivnost 0006 - Upravljanje u oblasti voda u iznosu od 348.199.000 dinara, Programska aktivnost 0007 - Inspekcijski nadzor u oblasti voda u iznosu od 30.323.000 dinara, Projekat 4006 - Regionalni sistem vodosnabdevanja Morava i Projekat 4007 - Regionalni sistem vodosnabdevanja za Rasinski okrug;

2) Glava 24.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije, Funkcija 630 - Vodosnabdevanje, Program 0401 - Integralno upravljanje vodama, Programska aktivnost 0002 - Uređenje i korišćenje voda u iznosu od 130.000.000 dinara, Programska aktivnost 0003 - Zaštita voda od zagađivanja u iznosu od 50.500.000 dinara, Programska aktivnost 0004 - Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda u iznosu od 2.319.493.000 dinara, Programska aktivnost 0005 - Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda u iznosu od 174.500.000 dinara, Projekat 5002 - Brana sa akumulacijom "Stubo-Rovni", Valjevo u iznosu od 140.000.000 dinara, Projekat 5003 - Brana sa akumulacijom "Arilje" profil "Svračkovo", Arilje u iznosu od 400.000.000 dinara i Projekat 5007 - Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca u iznosu od 90.000.000 dinara.

U narednim godinama sredstva potrebna za sprovođenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama biće obezbeđena u okviru limita opredeljenih za 2019. i 2020. godinu na Razdelu 24 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.4 Republička direkcija za vode i Glava 24.5 Budžetski fond za vode Republike Srbije.

Za samo sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije u 2018. godini.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćeni tekst) kako bi se u najkraćem roku obezbedilo da se za izvođenje radova na rekonstrukciji državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorija železničkih pruga i propusta i mostova na njima ne pribavljaju vodni uslovi, i na taj način izbeglo značajno povećanje investicionih troškova i dodatno vreme za sprovođenje radova na rekonstrukciji tih značajnih objekata koji su i pre realizacije radova na rekonstrukciji u funkciji i po kojima se odvija saobraćaj, a rekonstrukcijom istih se poboljšavaju postojeći uslovi pod kojima se trenutno vrši eksploatacija postojeće saobraćajne infrastrukture.

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Voda je prirodni resurs koji istovremeno predstavlja i sirovinu i stanište, namirnicu i sredstvo za rad, energent i još mnogo toga. Zato se mora obezbediti održivo korišćenje voda, zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa, ne ugrožavajući pritom održivost vitalnih ekosistema. Vodno zemljište i vodni objekti u javnoj svojini su dobra od opšteg interesa i kao takva uživaju posebnu zaštitu. Iz tih razloga način i uslovi iskorišćavanja i upravljanja tim dobrima mora da bude u skladu sa ovim i drugim zakonima.

Imajući u vidu prednje navedeno, pre izrade ovog zakona su analizirani efekti važećeg zakona, problemi koji su se pojavljivali u primeni tog zakona od momenta njegove primene, kao i predlozi javnih preduzeća i ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva koji su u prethodnom periodu primenjivali Zakon o vodama.

1. Problemi koje zakon treba da reši

Zakonom o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16), sistemskim zakonom u oblasti upravljanja vodama, uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem tog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 101/16) izvršeno je usaglašavanje Zakona o vodama sa pozitivnim propisima koji su doneti posle stupanja na snagu tog zakona, otklonjeni su nedostaci uočeni u toku primene tog zakona, izvršena je jasna podela nadležnosti između organa nadležnih za sprovođenje tog zakona, a takođe je, s obzirom da taj zakon nije usaglašen sa propisima EU u oblasti voda, nastavljeno njegovo dalje usaglašavanje sa direktivama EU u oblasti voda.

Od donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", broj 101/16) proteklo je više od godinu dana što je dovoljan period vremena da se kroz primenu rešenja iz tog zakona sagleda da li treba, u cilju unapređenja, pojedina rešenja predviđena tim zakonom izmeniti ili predvideti nova rešenja.

Nakon analize odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama u pogledu kojih je bilo zahteva za davanje mišljenja, odnosno podnetih inicijativa za izmenu istih, uočeno je da je potrebno da se otklone nedostaci uočeni u dosadašnjoj primeni tog zakona preciziranjem pojedinih odredaba koje stvaraju teškoće u primeni zakona i poboljšanjem postojećih zakonskih rešenja u delu koji se odnosi na davanje u zakup vodnog zemljišta na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata i na drugačije uređivanje raspodele prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda, kao i da se, kada je u pitanju pribavljanje vodnih uslova za izvođenje radova na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i mostovima na njima, jasno odrede vrste radova za koje je potrebno u postupku objedinjene procedure pribaviti vodne uslove od strane organa nadležnog za izdavanje istih za navedene objekte.

Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama, propisano je da rešenje o davanju u zakup i ugovor o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini donosi, odnosno zaključuje javno vodoprivredno preduzeće. Dakle, tim zakonom, radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba, poverena su javnim vodoprivrednim preduzećima javna ovlašćenja davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini za namene propisane tim zakonom. Tim zakonom je, takođe, propisano da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji grada Beograda prihod budžeta grada Beograda (član 10v stav 8. Zakona). Navedeni stav je izuzetak od pravila utvrđenog u stavu 6. istog člana koji propisuje da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta (osim za postavljanje plutajućih objekata) i prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata ostvareni na teritoriji Republike Srbije prihod budžeta Republike Srbije i koriste se preko Budžetskog fonda za vode Republike Srbije.

U skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15- dr. zakon i 92/16), delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu postavljati plutajući objekti određuje nadležni organ lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava. Takođe, u skladu sa Zakonom o glavnom gradu ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16 - dr. zakon), grad Beograd, pored nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom i zakonom, na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje uslove i način korišćenja mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora, uključujući i izdavanje odobrenja za postavljanje plovnih objekata, a vrši i nadzor nad korišćenjem mesta za postavljanje plovnih objekata.

Kako je davanje u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata u vezi sa pravima grada Beograda koja proističu iz Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Zakona o glavnom gradu, a imajući u vidu da se u skladu sa Ustavom Republike Srbije pojedina javna ovlašćenja, odnosno obavljanje određenih poslova iz nadležnosti Republike Srbije, mogu samo zakonom poveriti, ovim zakonom se poverava gradu Beogradu javno ovlašćenje davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda.

U skladu sa Zakonom o vodama postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, kao povereni posao, vrši javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem u javnoj svojini (JVP "Srbijavode" na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodine i JVP "Vode Vojvodine" na teritoriji AP Vojvodine). Takođe, to javno vodoprivredno preduzeće osnovano za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji zaključuje i ugovore kojima se ustanovljava pravo stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini za namene navedene u članu 10đ stav 1. Zakona o vodama. Za sprovođenje kako postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, tako i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, potrebno je obezbediti sredstva za isplatu angažovanja veštaka radi utvrđivanja početne visine zakupnine, troškova objave oglasa, troškova poštanskih usluga, plata i ostalih primanja zaposlenih u tim javnim vodoprivrednim preduzećima koji su angažovani na sprovođenju prednje navedenih postupaka i praćenju izvršenja zaključenih ugovora, kao i drugih troškova koji nastanu u sprovođenju tih postupaka. Iz tih razloga, a imajući u vidu i da se iz budžeta obezbeđuju sredstva za finansiranje poverenih poslova, to se Predlogom zakona, u odnosu na sadašnja zakonska rešenja, vrši drugačija raspodela prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda. Zbog drugačije raspodele prednje navedenih prihoda iz budžeta se ne bi finansiralo sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta, kao i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini.

Članom 117. stav 1. tačka 7) Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 93/12 i 101/16) predviđeno je izdavanje vodnih uslova za dogradnju, odnosno rekonstrukciju objekata, izvođenje radova, izradu planskih dokumenata za državni put I i II reda, kategorije železnice i mostove na njima, metro, aerodrome.

Radi usklađivanja Zakona o vodama sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14) potrebno je izmeniti član 117. tačku 7) Zakona o vodama. Uredbom o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", br. 35/15, 114/15 i 117/17), kojom se bliže razrađuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, propisano je da, u slučajevima kada je imalac javnih ovlašćenja i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastructure, nema obavezu da pribavi lokacijske uslove. S tim u vezi, potrebno je izmeniti član 117. tačku 7) Zakona o vodama tako da se obaveza pribavljanja vodnih uslova ne odnosi na izvođenje radova na rekonstrukciji državnog puta I i II reda, propusta i mostova na njima, kategorije železničkih pruga i propusta i mostova na njima, s obzirom da su upravljači puteva I i II reda i upravljači železničke infrastructure imaoci javnih ovlašćenja i u obavezi da osiguraju bezbedno odvijanje saobraćaja u svim uslovima.

Pruga (put) koja se rekonstruiše, i u uslovima pre realizacije projekta je u funkciji i po istoj se odvija saobraćaj, a upravljač infrastrukture je u obavezi da osigura bezbedno odvijanje saobraćaja u svim uslovima. Rekonstrukcijom pruge (puta), bi se mogli samo poboljšati postojeći uslovi eksploatacije, pri čemu se, ukoliko se i ne može poboljšati stanje, mogu održati isti uslovi pod kojima se trenutno vrši eksploatacija postojeće saobraćajne infrastrukture.

Vodni uslovi koji bi se primenili na rekonstrukciju železničke i putne infrastrukture koja je u eksploataciji, u većini slučajeva bi za posledicu imalo promenu nagiba nivelete pruge (puta), a rešavanje problema odvođenja vode do recipijenta bi zahtevalo, u pojedinim slučajevima opsežna hidrotehnička istraživanja, izmenu urbanističke dokumentacije, a često je neophodno izvršiti eksproprijaciju nepokretnosti radi rešavanja ovog problema, što izaziva značajno povećanje investicionih troškova i dodatno vreme za sprovođenje ovih aktivnosti.

Iz prednje navedenih razloga potrebno je izmeniti Zakon o vodama na taj način da se za radove na rekonstrukciji državnog puta I i II reda, železničkih pruga, propusta i mostova na njima ne pribavljaju vodni uslovi.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vodama propisano je da se u pogledu kamate, zastarelosti, prinudne naplate i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršni postupak.

Kako Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/15 i 106/16-autentično tumačenje) uređuje postupak u kome sudovi i javni izvršitelj prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja, a ne uređuje pitanja kamate na dospeli dug, zastarelosti potraživanja i kontrole plaćanja naknada, to je u cilju otklanjanja nejasnoća u praktičnoj primeni odredbe člana 195. stav 2. Zakona o vodama, a imajući u vidu da prihodi od naknada za vode predstavljaju javni prihod, tj. prihod budžeta Republike Srbije i budžeta AP Vojvodine, tu odredbu Zakona o vodama potrebno izmeniti na taj način da se propiše da nadležni organ, odnosno javno vodoprivredno preduzeće u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) ovog zakona primenjuje odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 63/06- ispravka dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16), zakona kojim se uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda. Ovo i stoga što se u slučaju obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama, kao javnog prihoda, radi dakle o administrativnom, a ne o ugovornom odnosu, pa je to razlog da se u pogledu kamate koja se plaća na iznos manje plaćene naknade za vode, roka zastarelosti i kontrole plaćanja tih naknada primenjuju odredbe specijalnog propisa kojim se uređuje postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda, a ne drugih zakona (Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zateznoj kamati) po pravilu da specijalni zakon derogira opšti zakon.

Upravni postupci treba da osiguraju rešavanje u upravnim stvarima bez odugovlačenja, na brz i jednostavan način i uz što je moguće manje troškove za stranku, uz uvažavanje načela istine i drugih načela upravnog postupka. Zakonom o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 18/16) je predviđeno da organ, pored ostalog, može neposredno odlučiti ako je to posebnim zakonom predviđeno. Dakle, za neposredno odlučivanje u ovoj situaciji je potrebno da je posebnim zakonom prdviđeno neposredno odlučivanje. S tim u vezi, da bi se postupak obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama učinio efikasnijim i ekonomičnijim ovim zakonom se predviđa da organi nadležni za utvrđivanje obaveza plaćanja naknada za vode iz člana 153. tač. 1) do 6) Zakona o vodama o toj upravnoj stvari neposredno odlučuju. Ovo i stoga što se materijalna istina može utvrditi na osnovu podataka koje dostavljaju organima nadležnim za obračun i zaduženje obveznici plaćanja naknada za vode, odnosno podataka koje u postupku nadzora utvrde nadležni vodni inspektori i koje dostavljaju nadležnim organima i javnim vodoprivrednim preduzećima.

2. Ciljevi koji se zakonom postižu

Ciljevi ovog zakona su: da se, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, radi efikasnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i zadovoljavanja njihovih potreba javna ovlašćenja davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata povere nadležnim organima grada Beograda; da se potrebna sredstva za sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini i ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini obezbede kroz drugačiju raspodelu prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini, odnosno prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda; da se preciznije za državni put I i II reda, kategorije železničkih pruga i propuste i mostove na njima, propiše za koje je radove na tim objektima potrebno u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribaviti vodne uslove, a za koje radove to nije potrebno, da se otklone nejasnoće uočene u toku primene Zakona o vodama, a koje se odnose na primenu zakona u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona, kao i da se obezbedi efikasniji i ekonomičniji postupak utvrđivanja obaveze plaćanja naknada za vode.

3. Razmatrane mogućnosti da se problem reši i bez donošenja zakona Zakonom o vodama uređuje se pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim zemljištem i vodnim objektima, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem tog zakona, kao i druga pitanja od značaja upravljanje vodama.

Imajući u vidu ovako definisanu sadržinu Zakona o vodama, izradi Predloga zakona se pristupilo pošto se došlo do zaključka da rešavanje problema (otklanjanje nedostataka uočenih u dosadašnjoj primeni Zakona o vodama kroz preciziranje pojedinih odredaba i poboljšanje postojećih zakonskih rešenja, kao i uređivanje pitanja pribavljanja vodnih uslova za izvođenje određenih vrsta radova na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i propustima i mostovima na njima, sprovođenje postupka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata, drugačije uređivanje raspodele prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti i prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini), odnosno postizanje željenih ciljeva nije moguće postići donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u obavljanju poslova državne uprave, već isključivo donošenjem izmena i dopuna Zakona o vodama, jer se radi o pitanjima koji su predmet uređivanja zakona. Dakle, kako se rešavanje navedenih problema vrši kroz donošenje zakona nisu razmatrane druge mogućnosti za rešenje problema.

4. Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Da bi se uspostavio pravni okvir za sprovođenje potrebnih aktivnosti u oblasti voda donošenje ovog zakona je najbolje rešenje, jer omogućuje da se, u cilju unapređenja zakonskih rešenja, kroz izmene i dopune Zakona o vodama, nadležnim organima grada Beograda povere javna ovlašćenja za sprovođenje postupaka davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata; da se propiše da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda i prihodi od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnom objektu u javnoj svojini prihod nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem i vodnim objektima u javnoj svojini; da se jasno propiše za koje je radove na državnim putevima I i II reda, kategorijama železničkih pruga i propustima i mostovima na njima potrebno u postupku izdavanja lokacijskih uslova pribaviti vodne uslove, a za koje radove to nije potrebno, kao i da se otklone nejasnoće uočene u toku primene Zakona o vodama, a koje se odnose na primenu zakona u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona i obezbedi efikasniji i ekonomičniji postupak utvrđivanja obaveze plaćanja naknada za vode.

5. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Rešenja predložena u ovom zakonu direktno utiču na gradsku upravu grada Beograda, JVP "Srbijavode", Beograd i JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad, jer se istima predviđa da grad Beograd, umesto do sada JVP "Srbijavode", Beograd, na teritoriji grada Beograda sprovodi postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u svojini Republike Srbije za postavljanje plutajućih objekata, donosi rešenje o davanju u zakup i zaključuje ugovor o zakupu vodnog zemljišta, da nadležni organ grada Beograda rešava o žalbi izjavljenoj na rešenje o davanju u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata, da su prihodi od davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini, osim prihoda od davanja u zakup vodnog zemljišta za postavljanje plutajućih objekata na teritoriji grada Beograda, i prihodi ostvareni od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnim objektima u javnoj svojini prihod nadležnog javnog vodoprivrednog preduzeća osnovanog za obavljanje vodne delatnosti na određenoj teritoriji koje upravlja vodnim zemljištem i vodnim objektima u javnoj svojini, dakle JVP "Srbijavode", Beograd i JVP "Vode Vojvodine", Novi Sad. S obzirom da se vodno zemljište koristi za obavljanje privredne delatnosti rešenja predložena u ovom zakonu uticaće na subjekte koji na tom zemljištu obavljaju privrednu delatnost.

Takođe, rešenja u ovom zakonu uticaće i na rad organa državne uprave i pokrajinske uprave, odnosno lica koja pribavljaju vodne uslove, jer predložena rešenja predviđaju da u postupku izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure za radove na rekonstrukciji državnih puteva I i II reda, kategorija železničkih pruga i propusta i mostova na njima, za razliku od dosadašnjeg zakonskog rešenja, neće biti potrebno pribaviti vodne uslove.

6. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primena ovog zakona neće da stvori dodatne troškove građanima i privredi, imajući u vidu materiju koju uređuje ovaj zakon. Naime, i pre ovog zakona za zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini se plaćala zakupnina, a za ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnim objektima u javnoj svojini naknada. Obaveze plaćanja zakupnine, odnosno naknade za ustanovljavanje prava stvarne službenosti su oslobođeni državni organi, odnosno ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina, kao i javna preduzeća ili druga privredna društva čiji je osnivač, odnosno većinski vlasnik Republika Srbija, odnosno autonomna pokrajina. Takođe, primena ovog zakona imajući u vidu predložena rešenja ne bi trebalo da stvori dodatne troškove ni državnim organima, organima autonomne pokrajine, odnosno organima grada Beograda nadležnim za sprovođenje ovog zakona.

7. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da pravdaju troškove koje će on stvoriti?

Rešenja predložena zakonom obezbeđuju pozitivne efekte. Najvažniji efekat je da će se, racionalnim korišćenjem vode i njenom zaštitom, odnosno propisanim načinom korišćenja vodnog zemljišta ovaj resurs, odnosno dobro od opšteg interesa sačuvati za naredne generacije i zaštititi životna sredina.

8. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Ovaj zakon ne stimuliše neposredno osnivanje novih privrednih subjekata na tržištu.

9. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Imajući u vidu da se rešenjima ovog zakona bitno ne menjaju odredbe važećeg Zakona o vodama, u postupku pripreme ovog zakona nije postojala obaveza za sprovođene javne rasprave u skladu sa odredbom člana 77. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14. Takođe, izmenama su obuhvaćene samo odredbe Zakona o vodama u pogledu kojih je bilo najviše zahteva za davanje mišljenja i inicijativa za izmenu istih.

Naime, ovo ministarstvo je u toku primene Zakona o vodama dobilo inicijativu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izmenu tog zakona u delu koji propisuje obavezu pribavljanja vodnih uslova za radove na rekonstrukciji državnih puteva I i II reda, kategorija železničkih pruga i propusta i mostova na njima, a takođe bilo je i inicijativa da se javno ovlašćenje davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije na teritoriji grada Beograda za postavljanje plutajućih objekata poveri gradu Beogradu, kao i inicijativa za drugačiju raspodelu prihoda ostvarenih od davanja u zakup vodnog zemljišta, odnosno prihoda ostvarenih od ustanovljavanja prava stvarne službenosti na vodnom zemljištu i vodnim objektima u javnoj svojini. Takođe, u toku primene Zakona o vodama bilo je i zahteva za davanje mišljenja o tome koji zakon se primenjuje u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. tog zakona.

10. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Za potrebe potpune implementacije ovog zakona potrebno je da nadležna javna vodoprivredna preduzeća, odnosno nadležni organ grada Beograda, radi davanja u zakup vodnog zemljišta, sprovedu odgovarajuće postupke javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, donesu rešenja o davanju u zakup vodnog zemljišta i zaključe ugovore o zakupu vodnog zemljišta u javnoj svojini. Pored navedenog nadležna javna vodoprivredna preduzeća će za namene navedene u članu 10đ stav 1. Zakona o vodama zaključivati ugovore kojima se na vodnom zemljištu i vodnim objektima u javnoj svojini ustanovljava pravo stvarne službenosti. Po osnovu tih ugovora, kao i ugovora o davanju u zakup vodnog zemljišta javna vodoprivredna preduzeća će ostvarivati prihode iz kojih će, u skladu sa programima poslovanja na koje osnivači daju saglasnost, finansirati sprovođenje tih postupaka i obavljanje svoje delatnosti od opšteg interesa. Takođe, organi državne, odnosno pokrajinske uprave koji su do stupanja na snagu ovog zakona izdavali u postupku objedinjene procedure vodne uslove za izvođenje radova na rekonstrukciji državnih puteva I i II reda, kategorija železničkih pruga i mostova na njima, nakon stupanja na snagu ovog zakona će nastaviti rešavanje u postupku objedinjene procedure po zahtevima nadležnih organa za izdavanje vodnih uslova za izvođenje radova na rekonstrukciji državnih puteva I i II reda, kategorija železničkih pruga i propusta i mostova na njima u kojima nisu izdati vodni uslovi po odredbama ovog zakona. Pored navedenog u pogledu kamate, zastarelosti i kontrole plaćanja naknada za vodu iz člana 153. ovog zakona organi i javna vodoprivredna preduzeća nadležna za obračun i zaduženje obveznika plaćanja naknada za vode iz člana 153. Zakona o vodama primenjivaće odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2018.