Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), naslov iznad člana 32. menja se i glasi: "Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu".

U članu 32. reči: "2019. godinu" zamenjuju se rečima: "2020. godinu".

Član 2.

Naslov iznad člana 38. i član 38. menjaju se i glase:

"Privremeni režim nagrađivanja

Član 38.

Nagrađivanje službenika po osnovu ostvarenih rezultata rada određivanjem većeg koeficijenta u skladu sa ovim zakonom počeće da se primenjuje od 2021. godine, na osnovu ocena u 2019. i 2020. godini."

Član 3.

U članu 42. reči: "2019. godine" zamenjuju se rečima: "2020. godine", a reči: "2020. godine" zamenjuju se rečima: "2021. godine".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave sadržan je u odredbama čl. 97. tač. 8) i 17) Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti radnih odnosa i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje Zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave je potreba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena odredaba Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon o platama), u skladu sa predloženom izmenom Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, a u cilju ostavljanja primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata u ovom delu javnog sektora.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. kojim se menja član 32. Zakona o platama, uređuje se način određivanja osnovice prilikom prelaska na nov sistem plata, odnosno za 2020. godinu.

Članom 2. kojim se menja član 38. Zakona o platama, precizira se odredba kojom se uređuje privremeni režim nagrađivanja, u skladu sa predloženim izmenama zakona kojim se uređuju radni odnosi u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i izmenom zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 3. menja se član 42. Zakona o platama redefinisanjem rokova od kojih počinje primena tog zakona.

Članom 4. uređuje se stupanje ovog zakona na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao ni za dve naredne budžetske godine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12 - prečišćen tekst), budući da bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Donošenje po hitnom postupku neophodno je zbog efikasnog sprovođenja reforme javne uprave, odnosno efikasnijeg uspostavljanja sistema plata, stvaranjem primerenog vremenskog okvira za prelazak na nov sistem plata.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 22.11.2018.