Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA


Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RSˮ, broj 116/14), u članu 5. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona umanjuje se za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.ˮ.

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 2.

U članu 7. stav 1. reči: "člana 5. stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: "člana 5. st. 1. i 2.ˮ.

Član 3.

U članu 10. stav 1. tačka 1) reči: "stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: "st. 1. i

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 8. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti socijalnog osiguranja, kao i u članu 123. tačka 4. kojim je propisano da Vlada predlaže Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte i daje o njima mišljenje kad ih donosi drugi predlagač.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Nakon uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije, stabilizacije javnih finansija i preokreta višegodišnje rastućeg trenda javnog duga, Vlada ostaje fokusirana na dalje poboljšanje privrednog ambijenta i obezbeđivanje visokih stopa privrednog rasta, sa krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti i podizanja životnog standarda stanovništva.

Dostignute dinamične stope privrednog rasta i uravnotežene javne finansije, uz uspostavljenu silaznu trajektoriju javnog duga i nisku i stabilnu inflaciju, čine zdrave fundamente za dalja unapređenja svih makroekonomskih tokova, koja će kao krajnji rezultat imati smanjenje nezaposlenosti i podizanje životnog standarda stanovništva.

Privredna aktivnost tokom 2018. godine beleži snažan rast, nošen intenziviranom investicionom aktivnošću i većom ličnom potrošnjom domaćinstava, što korespondira sa značajnim rastom građevinarstva i uslužnog sektora posmatrano sa proizvodne strane BDP, koji su praćeni postojanim povećanjem obima industrijske proizvodnje i daleko boljom poljoprivrednom godinom od prošlogodišnje.

Povećanje penzija i plata u javnom sektoru sprovedeno je uz strogi princip fiskalne održivosti i dozirano sa ciljem stimulativnog dejstva na domaći proizvodni i uslužni sektor. Ove intencije podržane su povećanjem minimalne cene rada, čime se obezbeđuje smanjenje socijalnog jaza i pravednija distribucija rasta, i to bez dodatnog opterećenja privrede, što je postignuto povećanjem neoporezivog dela zarade.

Istovremeno napuštaju se, u periodu fiskalne konsolidacije, važeće krizne mere. Krajem 2018. godine u potpunosti je ukinut Zakon o privremenom umanjenju penzija, te izmenjen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je omogućeno da penzioneri sa nižim primanjima ostvaruju uvećanje uz penziju do 5% u odnosu na penziju isplaćenu u septembru 2018. godine.

Dalja intencija kreatora ekonomske politike usmerena je na fazno napuštanje Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Fazno ukidanje odnosi se, pre svega, na one korisnike javnih sredstava koji su imali obavezu uplate sredstava po ovom osnovu u budžet, i to na republička i lokalna javna preduzeća.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. ovog zakona propisano je da se osnovica za obračun i isplatu plata kod pojedinih korisnika javnih sredstava (javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala, odnosno više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini) umanjuje za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.

Čl. 2. i 3. vrši se upodobljavanje odgovarajućih odredba sa odredbama člana 1. ovog zakona.

Članom 4. ovog zakona utvrđeno je njegovo stupanje na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbeđivanje finansijskih sredstava u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.12.2018.