Kako da izradite liste kategorija dokumentarnog materijala?


Vrednovanje, odnosno valorizacija dokumentarnog materijala predstavlja jednu od osnovnih obaveza kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod stvaralaca i imalaca arhivske građe


Pravo