Zastava Bosne i Hercegovine

Naziv organizacione jedinice apotekarske ustanove u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija, Jelica Radulović

Objavljeno: 12.03.2020.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (dalje: Zakon) propisano je:

- da se apotekarska delatnost na teritoriji Republike Srbije obavlja u apotekarskoj ustanovi, apoteci doma zdravlja, odnosno apoteci kao organizacionom delu druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, apoteci kao organizacionom delu zdravstvene ustanove na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite, tj. u bolničkoj apoteci i u apoteci privatnoj praksi,

- da se, pod apotekom podrazumeva apotekarska ustanova, apoteka privatna praksa, apoteka doma zdravlja i apoteka kao organizacioni deo druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite,

- da se mreža apoteka u javnoj svojini utvrđuje Planom mreže, a na osnovu kriterijuma jednakosti u pogledu dostupnosti lekova, medicinskih sredstava i drugih proizvoda za unapređenje i očuvanje zdravlja i broja stanovnika na gravitacionom području apoteke.

Zakonom je, takođe, propisano:

- da apotekarska ustanova može imati ogranke na teritoriji Republike Srbije,

- da sedište apotekarske ustanove, kao i njeni ogranci, mogu u svom sastavu imati organizacione jedinice van sedišta, odnosno ogranka (ali u okviru istog upravnog okruga u kom se nalazi sedište, odnosno ogranak) organizovane kao:

1) apotekarska jedinica;

2) apotekarska stanica;

3) centralni magacin;

4) galenska laboratorija apoteke;

5) kontrolna laboratorija.

- da se organizacione jedinice mogu organizovati u okviru istog upravnog okruga u kom se nalazi sedište, odnosno ogranak apotekarske ustanove, u čijem su sastavu,

- da se apotekarska stanica, kao organizaciona jedinica, organizuje na ruralnom području, odnosno u naselju koje je najmanje pet kilometara udaljeno od najbliže apoteke.

- da organizaciona jedinica apotekarske ustanove može nositi naziv koji je Zakonom predviđen za tu vrstu organizacione jedinice, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom i propisima donetim za sprovođenje Zakona.

U skladu sa Zakonom, zdravstvene ustanove, druga pravna lica i privatna praksa su u obavezi da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama Zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu, a zdravstvene ustanove iz Plana mreže kojima se menja osnivač u skladu sa Zakonom, u roku od šest meseci od roka predviđenog za donošenje Plana mreže.

Zakon sadrži i odredbu prema kojoj će zdravstvene ustanove, druga pravna lica i privatna praksa, do donošenja potrebnih podzakonskih akata primenjivati akte koji nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona.

Kako postojeći Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ne sadrži odredbe o utvrđivanju uslova za organizacione jedinice apoteke (osim ogranka), propisano usklađivanje akata, organizacije i rada sa odredbama Zakona u postojećim apotekama u potpunosti je moguće nakon donošenja podzakonskog akta kojim će se bliže urediti potrebni uslovi.

Zakonom je izričito propisano da organizaciona jedinica apotekarske ustanove može nositi naziv koji je Zakonom predviđen za tu vrstu organizacione jedinice, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom i propisima donetim za sprovođenje Zakona.

Kako se pod apotekom podrazumeva apotekarska ustanova, apoteka privatna praksa, apoteka doma zdravlja i apoteka kao organizacioni deo druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, postojeće apoteke u sastavu apotekarske ustanove ne mogu i dalje da nose naziv apotekе.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge