Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ODLUKA O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU

("Sl. glasnik RS", br. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020 i 84/2020)

1. Proglašava se bolest COVID-19 izazvana virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju.

2. Radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, primenjivaće se mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o javnom zdravlju, kao i druge mere koje priroda te bolesti nalaže u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.

Lica iz stava 2. ove tačke dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.

Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 3. ove tačke, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma i/ili znaka bolesti COVID-19 nadležni doktor medicine specijalista infektolog može uputiti u izolaciju u kućnim uslovima uz zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana, nakon čega se, posle pregleda nadležnog doktora medicine, ponovo testiraju na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 5. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.

2a Lica koja su, nakon izolacije i lečenja u skladu sa tačkom 2. stav 2. ove odluke, odnosno jednog negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, otpuštena na kućno lečenje, dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), nakon čega se ponovo testiraju na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Kontrolu pridržavanja mere izolacije iz stava 1. ove tačke vrše pripadnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje im, preko organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, dostavlja ustanova koja je izvršila otpust.

3. Preporučuje se zaposlenima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije da ne putuju u zemlje sa intenzivnom transmisijom COVID-19, odnosno u zemlje žarišta epidemije.

Tač. 3a i 3b (brisane)

4. Svim licima koja ulaze u Republiku Srbiju, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pismeno obaveštenje - zdravstveno upozorenje, dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Izgled i sadržinu obaveštenja iz stava 1. ove tačke utvrđuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

4a Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mogu ući u Republiku Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju.

Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina iz stava 1. ove tačke važeći u trenutku njegovog ulaska u Republiku Srbiju, a da do okončanja postupaka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka strani državljanin zakonito boravi u Republici Srbiji.

Tač. 4b i 4v (brisane)

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmeni
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 32/2020)

2. Donosioci pojedinačnih akata kojima su domaćim državljanima ili stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao članovima posada teretnih motornih vozila, teretnih brodova, vozopratnom osoblju železničkih vozila, posada i kabinskog osoblja vazduhoplova, kojima se obavlja međunarodni prevoz u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju, pre stupanja na snagu ove odluke izrečene mere zaštite koje se, u skladu sa ovom odlukom, ne primenjuju na ta lica - obustaviće donete akte od daljeg izvršenja.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 37/2020)

2. Lica koja su do dana stupanja na snagu ove odluke upućena u izolaciju ostaju u izolaciji do isteka utvrđenog trajanja izolacije, odnosno upućuju se u karantin.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o dopunama
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 45/2020)

2. Ovom odlukom se svim licima kojima do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja im je određena pismenim ili usmenim rešenjem nadležnog sanitarnog inspektora u skladu sa Odlukom o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću ("Službeni glasnik RS", br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 i 37/20), trajanje te mere produžava za još 14 dana računajući od dana isteka prethodno određene mere.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 72/2020)

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 73/2020)

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 76/2020)

6. Svim licima kojima je prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa ranije važećim propisom, određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke izrečena mera obustavlja se od daljeg izvršenja.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću

("Sl. glasnik RS", br. 84/2020)

2. Lica koja se, na dan stupanja na snagu ove odluke, nalaze na lečenju u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2, kod kojih nije prisutan nijedan simptom ili znak bolesti COVID-19, nadležni doktor medicine specijalista infektolog može otpustiti i uputiti u izolaciju u kućnim uslovima uz zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana.

3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".