Zastava Bosne i Hercegovine

Rok važenja uputa izabranog lekara

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Dušan Rajaković

Objavljeno: 22.03.2016.

Pitanje:

• Koji je rok važenja uputa izabranog lekara?

Odgovor:

Sa uputom izabranog lekara, pacijent - osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko-konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar specijalista postavio dijagnozu, odnosno sačinio lekarski izveštaj, a koji se mogu pružiti u toj zdravstvenoj ustanovi, kao i na kontrolne preglede u roku od šest meseci od dana prvog javljanja lekaru specijalisti u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko osiguranom licu ne može da se obezbedi odgovarajuća zdravstvena zaštita u zdravstvenoj ustanovi na području matične filijale, izabrani lekar je dužan da izda uput za najbližu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale koja može da pruži zdravstvenu zaštitu osiguranom licu. U tom slučaju neophodno je da lekarska komisija matične filijale da prethodnu saglasnost. Saglasnost komisije nije potrebna u hitnim slučajevima.

Pogrešno je tumačenje pojedinih zdravstvenih ustanova da uput izabranog lekara važi šest meseci od dana izdavanja, odnosno overavanja, obzirom da odredbe Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/2010, 18/2010 - ispr., 46/2010, 52/2010 - ispr., 80/2010, 60/2011 - odluka US i 1/2013) ukazuju da rok od šest meseci počinje da teče od dana prvog javljanja lekaru specijalisti u zdravstvenoj ustanovi.Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge