Zastava Bosne i Hercegovine

Primena Zakona o presađivanju ljudskih organa

Email Print


Napomena:
  • Ovaj stručni tekst se odnosi na propise koji važe na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora teksta, koja se baziraju na tumačenju pozitivnopravnih normi, i ne predstavljaju obavezujuće instrukcije.
  • Ulaskom u DEMO verziju pravne baze Paragraf Lex, možete BESPLATNO pristupiti SVIM propisima Srbije i time možete utvrditi ažurnost ovog teksta.

Za razliku od posetilaca vebsajta koji mogu bez naknade pročitati odabrane stručne tekstove koji se odnose na pozitivne propise na dan objavljivanja teksta, pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex, u bazi uvek imaju dostupne tekstove koji se odnose na prethodne, nevažeće verzije propisa kao i nove komentare i druge dokumente koji se odnose na važeće propise. Isključivo pretplatnici na pravnu bazu uvek imaju pristup i ažurnim dokumentima. Baza se ažurira na dnevnom nivou.

Autor: Redakcija

Objavljeno: 09.08.2018.

Starim Zakonom o transplantaciji organa, koji je prestao da važi stupanjem na snagu Zakona o presađivanju ljudskih organa(dalje: Zakon), propisano je da svako punoletno i poslovno sposobno licemože izričito zabraniti uzimanje svojih organa u slučaju moždane smrti, izjavom koju daje u pismenoj formi ovlašćenom licu, na propisanom obrascu, koji se čuva se 12 meseci od dana smrti tog lica u zdravstvenoj ustanovi, odnosno filijali obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Upravi za biomedicinu, na propisan način i po propisanom postupku, a izjavljena zabrana uzimanja organa evidentira se u zdravstvenoj knjižici.

Istim Zakonom je, za umrlo maloletno lice, dozvoljeno uzimanje organa zbog presađivanja drugom licu radi lečenja pod tim Zakonom propisanim uslovima i na propisan način.

Za razliku od navedenog, prethodno važećeg zakona, novi Zakon propisuje da je uzimanje ljudskih organaod živog davaocazbog presađivanja u telo drugog lica radi lečenja dozvoljeno ako su ispunjeni sledeći uslovi, i to:

1) da je davalac ljudskog organa punoletno i poslovno sposobno lice;
2) da je davalac ljudskog organa dao pismeni pristanak kao izraz slobodne volje i nakon što je detaljno upoznat sa rizicima darivanja (pristanak se odnosi na tačno određenu medicinsku intervenciju, odnosno samo na uzimanje određenog ljudskog organa);
3) da je izvršena procena rizikapo život i zdravlje davaoca ljudskog organa i utvrđeno da ne postoji značajan rizik za njegovo zdravlje;
4) da je etički odbor dao saglasnost za uzimanje ljudskog organa.

Darivanje ljudskih organa umrlog licanovi Zakon uređuje na način da se:

- ljudski organi sa umrlog lica mogu uzeti radi presađivanja ukoliko se punoletni poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života protivio , odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog.

- sa umrlog maloletnog lica, koje je za života bilo pod roditeljskim staranjem, mogu uzeti ljudski organi samo na osnovu pismenog pristanka oba roditelja, odnosno jednog roditelja ukoliko je drugi roditelj umro ili je nepoznat.

- sa umrlog maloletnog lica koje je za života bilo bez roditeljskog staranja, mogu uzeti ljudski organi samo na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove koji se obrazuje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Dakle, prema izričitim odredbama novog Zakona:

- davalac ljudskog organa može biti samopunoletno i poslovno sposobno lice, koje je dalo pismeni pristanak za davanje organa,

- ljudski organi sa umrlog lica mogu se uzeti radi presađivanja ukoliko se punoletni poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života protivio , odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog,

Na osnovu navedenog:

1. nema mogućnosti, niti postoji potreba da "lice u svojstvu roditelja popuni obrazac za zabranu doniranja organa" svog deteta, s obzirom da će dete, tek sticanjem punoletstva i poslovne sposobnosti, steći pravo i na izjašnjavanje u pogledu doniranja organa,

2. kako se, do donošenja propisa za sprovođenje novog Zakona, primenjuju propisi koji su važili do dana stupanja na snagu tog zakona, ako nisu u suprotnosti sa istim, Pravilnikom o obrascu izjave o zabrani uzimanja organa, odnosno tkiva propisano je da se izjava o zabrani uzimanja organa daje u pismenoj formi:

- zdravstvenom radniku koji je izabrani lekar davaoca organa,

- ovlašćenom licu za evidentiranje pismenog pristanka u filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u postupku izdavanja, odnosno overavanja zdravstvene knjižice, odnosno druge zdravstvene isprave kojom se utvrđuje svojstvo osiguranika,

- ovlašćenom licu za evidentiranje pismenog pristanka u Upravi za biomedicinu,

- ovlašćenom licu za evidentiranje pismenog pristanka u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja poslove transplantacije.

Shodno navedenom, propisani obrazac izjave, osim potpisom, overava i pečatom onaj zdravstveni radnik, odnosno ovlašćeno lice kome je punoletno, poslovno sposobno lice dalo izjavu o zabrani uzimanja organa/tkiva u slučaju moždane smrti.

 Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge